Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen veći broj prijedloga zakona

05.06.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je s, na 74. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o dodjeli sredstava privrednim subjektima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za mjesec april 2020. godine.

Cilj donošenja Uredbe je pružanje podrške privredi radi očuvanja zaposlenosti kod poslovnih subjekata i preduzetnika koji imaju pad poslovnog prihoda koje su uzrokovane pandemijom virusa korona.

Ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uslovi, kriterijumi i druga pitanja od značaja za dodjelu sredstava za mjesec april za poslovne subjekte i preduzetnike koji su djelimično prestali sa radom ili su imali smanjen obim poslovanja.

Djelimični prestanak sa radom podrazumijeva prestanak rada određenog broja radnika, dok smanjen obim poslovanja podrazumijeva pad poslovnog prihoda u mjesecu aprilu 2020. godine u iznosu od najmanje 20 odsto u odnosu na promet iz aprila 2019. godine.

Postupak dodjele sredstava sprovodi nadležno ministarstvo, s obzirom na oblast poslova koju obavlja i to na osnovu zahtjeva koji su Poreskoj upravi Republike Srpske uputili privredni subjekti i prijave na internet stranici registra šteta.

Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske na broj žiro-računa poslovnog subjekta ili preduzetnika.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privatizaciji državnih stanova, po hitnom postupku.

Predloženom izmjenom Zakona o privatizaciji državnih stanova produžava se rok za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova sa 30. juna 2020. godine na 30. jun 2025. godine.

U skladu sa odredbama člana 38. Zakona o privatizaciji državnih stanova, propisani krajnji rok za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova je 30. jun 2020. godine, izuzev slučajeva u kojima je pokrenut spor – kada rok za zaključenje ugovora ističe nakon godinu dana, računajući od dana okončanja spora. S obzirom na navedeno, a imajući u vidu da Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u protekle dvije godine i dalje dobija značajan broj podnesaka i upita od lokalnih zajednica, pravnih lica, ali i građana u vezi sa privatizacijom stanova, zaključivanja ugovora o zakupu i otkupu u skladu sa propisima o privatizaciji, te da nesumnjivo i dalje postoji značajan broj državnih stanova koji tek treba da budu predmet otkupa, neophodno je produžiti naznačeni rok i izvršiti izmjenu u važećem Zakonu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o sportu.

Osnovni razlog za donošenje Zakona o sportu Republike Srpske jeste potreba za unapređenjem razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske. Odredbama Prijedloga zakona nastoje se bolje urediti pojedini segmenti sportskog sistema koji će dovesti do razvoja sporta i sportskog sistema Republike Srpske. Dijelovi sportskog sistema koji su u fokusu, a mogu doprinijeti boljoj organizaciji sporta, jesu rad i organizacija sportskih saveza Republike Srpske, distinkcija između amaterskog i profesionalnog angažmana sportista, stručni rad sa sportistima, a posebno sa najmlađom populacijom, adekvatna zdravstvena zaštita i preventiva kroz obezbjeđenje minimuma zdravstvenih pregleda za sportiste do 18 godina, razvoj široke baze školskog i univerzitetskog sporta, mogućnost transformacije dijela, značajnijih za Republiku i jedinice lokalne samouprave, sportskih udruženja – klubova u sportska privredna društva i pravovremena kontrola rada sportskih organizacija kroz rad sportske inspekcije, na osnovu precizno normiranih obaveza svih učesnika u sportskom sistemu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Novom verzijom pomenutog zakona se pojednostavljuju određene procedure, kako za poreskog obveznika, tako i za Poresku upravu Republike Srpske u čijoj je nadležnosti primjena ovog zakona. Precizirane su metode za utvrđivanje poreske osnovice procjenom, te propisana nova prijava za evidenciju ukupne imovine u svrhu utvrđivanja poreske osnovice metodom upoređivanja i metodom unakrsne procjene. Takođe, produžen je apsolutni rok za utvrđivanje zastarjelosti prava na naplatu poreskih obaveza, propisana pravila informativne kontrole, kao i preciziranje rokova za podnošenje izmijenjene prijave.

Ujedno, predloženim zakonom postupljeno je po odlukama Ustavnog suda Republike Srpske u vezi sa odredbama o uskraćivanju JIB-a i odredbama o povezanim licima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi njegovog usklađivanja sa domaćim i međunarodnim propisima iz oblasti računovodstva i revizije koji se primjenjuju u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba Zakona, s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

U predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, detaljnije se uređuje poslovanje pravnih lica i preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge trećim licima i navedeno obavljaju kao profesionalnu djelatnost. Predviđena je obaveza da navedena lica podnose zahtjev za upis u odgovarajuće registre koje vodi Ministarstvo finansija.

Takođe, propisuje se mogućnost da mikro pravna lica umjesto punog seta finansijskih izvještaja sačinjavaju samo Bilans stanja i Bilans uspjeha.

Detaljnije se uređuje sistem nadzora kojeg vrši Ministarstvo finansija nad radom društava za reviziju i ovlašćenih revizora a proširuju se i nadležnosti Savjeta za računovodstvo i reviziju u segmentu javnog nadzora.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Ove izmjene i dopune predlažu se s ciljem poboljšanja i povećanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa, tako da se preciznijim definisanjem prava i obaveza svih subjekata ovo tržište što kvalitetnije uredi.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o prestanku važenja Uredbe o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području Republike Srpske. Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 4.06.2020.

Naslov: Redakcija