Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i o srednjem obrazovanju i vaspitanju

05.05.2023.


Vlada Republike Srpske održala je u Banjaluci 19. redovnu sjednicu, koja je počela minutom ćutanja, kako bi prisutni odali počast stradalim učenicima i radniku obezbjeđenja u tragediji u beogradskoj osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”.

U nastavku 19. redovne sjednice, Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.

Razlog za donošenje ovog zakona je sadržan u potrebi da se stvori zakonski okvir i urede pitanja neophodna za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja u okviru Srednje škole unutrašnjih poslova, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova omogućava da Ministarstvo kroz dvogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazuje kadar za rad u Ministarstvu i na taj način, kroz usko specijalizovano policijsko obrazovanje, doprinese kvalitetnijem obavljanju poslova policijskog službenika. Osnivanje Srednje škole unutrašnjih poslova i organizovanje internatskog policijskog obrazovanja, kroz dvogodišnje školovanje, doprinijeće kvalitetu policijskog obrazovanja, kako kroz kvalitet stečenog znanja i vještina, tako i kroz usvajanje odgovarajućeg vrijednosnog sistema. Prije svega učenicima će biti omogućeno da pored usvajanja znanja i vještina kroz teorijski dio nastave, znanja i vještine usvajaju i unapređuju kroz praktičnu nastavu koju obezbjeđuje Ministarstvo. Takođe, institucionalizacija policijskog školstva, dugoročno će doprinijeti profesionalizaciji policije. Ovo posebno iz razloga što su policijski poslovi specifični, podrazumijevaju primjenu policijskih ovlaštenja, pa će obrazovanje u dvogodišnjem trajanju doprinijeti i unaprijediti ostvarivanje i zaštitu Ustavom garantovanih građanskih prava i sloboda, a i efikasnije ostvarivanje prava pred organom unutrašnjih poslova. Pored toga, doprinijeće se cjelokupnom obrazovnom sistemu Republike Srpske uvođenjem novog stručnog zanimanja policajac – tehničar za policijske poslove.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju čiji je osnovni razlog za donošenje sadržan u potrebi realizacije strateških ciljeva koji su postavljeni Strategijom razvoja predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja Republike Srpske za period od 2022. godine do 2030. godine.

Novim zakonskim rješenjima ili izmjenama postojećih koji su definisani ovim zakonom realizuju se strateški ciljevi usmjereni ka unapređenju kvaliteta sistema srednjeg obrazovanja i vaspitanja, a čijom realizacijom se stvaraju uslovi za bolji i uspješniji razvoj svakog pojedinca i društva u cjelini.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, između ostalih novina, propisana su područja rada nastavnika, pedagoga, psihologa, koordinatora praktične nastave, socijalnog radnika, bibliotekara i defektologa, odnosno specijalnog edukatora – rehabilitatora, kao i donošenje Programa obuka i usavršavanja za period od četiri godine na osnovu utvrđenih područja rada. Propisano je i da škola podstiče i prati karijerni razvoj učenika, s ciljem prohodnosti kroz obrazovne nivoe, čime se omogućava primjena koncepta cjeloživotnog učenja i lakša pokretljivost radne snage. Predložena su nova rješenja kojima se jasnije definiše sistem dualnog obrazovanja i praktične nastave kod poslodavca, te je uvedena ferijalna praksa s ciljem proširivanja znanja, vještina i iskustava stečenih na praktičnoj nastavi. Propisano je i formiranje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje, s ciljem podrške srednjim školama kojima je potrebna pomoć u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Ovim zakonom propisano je i da Srednja škola unutrašnjih poslova može biti osnovana u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova kao stručna tehnička škola.

Vlada Republike Srpske se upoznala s Informacijom o procjeni potrebnih sredstava za izgradnju stambenih objekata oštećenih u zemljotresu na području opština Ljubinje, Berkovići i Bileća u ukupnom iznosu od 1.405.000 maraka za stambeno zbrinjavanje 16 iseljenih porodica iz neuslovnih objekata u ove tri opštine.

U okviru ovog projekta biće izgrađeno 9 stambenih objekata u opštini Berkovići u iznosu od 686.500,00 KM, jedan stambeni objekat u opštini Bileća u iznosu od 68.500,00 KM i višeporodični stambeni objekat sa šest stanova s vanjskim uređenjem u opštini Ljubinje, u iznosu od 650.000,00 KM.

Napominjemo da je direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš još prošle godine s načelnicima ovih opština potpisao sporazume o saradnji na realizaciji projekata izgradnje ovih stambenih objekata.

Projektom će biti stambeno zbrinuto 16 porodica čiji su objekti oštećeni u zemljotresu u aprilu 2022. godine i nisu uslovni za stanovanje.

Zahvaljujući sredstvima Vlade Republike Srpske iseljenim porodicama će biti osigurano rješavanje stambenog pitanja u skladu sa standardima koji se primijenjuju u projektima koje implementira Sekretarijat iz oblasti stambenog zbrinjavanja.

Takođe je usvojen Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i praćenja migracionih procesa za 2023. godinu koji Sekretarijat predlaže svake godine, a finansira se iz budžeta Republike Srpske.

Programom se raspoređuju sredstva odobrena Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu, a osnovni cilj je ispunjavanje obaveza iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma iz 2010. godine.

Od ukupnih sredstava namijenjenih Sekretarijatu za realizaciju ovog programa skoro šest miliona KM je namjenskih sredstava za pomoć raseljenim licima, izbjeglicama i povratnicima i za praćenje i analizu migracionih procesa, prihvata, integracije i socioekonomskog osnaživanja readmisiranih lica.

Kako bi se ostvarili osnovni ciljevi, Sekretarijat će u 2023. godini voditi sve potrebne aktivnosti na rješavanju problema raseljenih i interno raseljenih lica, izbjeglica i povratnika, odnosno radiće na obezbjeđenju trajnih stambenih rješenja, izgradnji i rekonstrukciji društvene i fizičke infrastrukture, na sprovođenju Zakona o socijalnom stanovanju, socioekonomskom osnaživanju povratnika na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH, na ukidanju svih vidova alternativnog smještaja, kao i na sprovođenju procesa readmisije na prostoru Republike Srpske (prihvatu, integraciji i socioekonomskom osnaživanju readmisiranih lica u jedinicama lokalne samouprave) i na uspostavljanju sistema praćenja migracionih procesa (pružanju stručne, tehničke i finansijske podrške u oblasti migracija).

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o učešću institucija Republike Srpske u radu Informacionog sistema za usklađivanje zakonodavstva – LIS.

Vlada je zadužila Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, koordiniše učešće predstavnika organa uprave koji se bave usklađivanjem zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU na obukama za korištenje Informacionog sistema za usklađivanje zakonodavstva – LIS.

Ambasade Kraljevine Švedske finansira realizaciju Projekta uspostavljanja Informacionog sistema za usklađivanje zakonodavstva u BiH. Rad u Informacionom sistemu podrazumijeva digitalizaciju: procesa usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU na svim nivoima vlasti u BiH, procesa izvještavanja institucija EU o ispunjavanju pravnog kriterija za članstvo u EU i dosljedno korištenje terminologije u procesu prevođenja propisa na engleski jezik.

Ovaj Informacioni sistem funkcioniše na platformi Informacionog sistema za podršku procesu evropskih integracija u BiH – ISEI.

ISEI je do sada korišten za izradu odgovora na Upitnik Evropske komisije i trenutno se koristi za izradu Programa integrisanja BiH u EU. Prednosti upotrebe Informacionog sistema su automatizacija procesa usklađivanja zakonodavstva, smanjena mogućnost greške, sistemsko praćenje normativnih aktivnosti koje imaju za cilj usklađivanje sa EU propisima, a izrada izvještaja o ostvarenim rezultatima u usklađivanju zakonodavstva bila bi značajno olakšana.

Trenutno se sprovode završne aktivnosti u okviru Projekta - edukacija službenika na svim nivoima vlasti u BiH koji se bave usklađivanjem zakonodavstva za korištenje Informacionog sistema uspostavljanja sistema i testiranje njegovih funkcija prije zvaničnog stavljanja u upotrebu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o inicijativi za pristupanje Programu Evropske unije Digitalna Evropa.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju i Ministarstvo privrede i preduzetništva da prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH pokrenu zahtjev za pristupanje Bosne i Hercegovine Programu Evropske unije Digitalna Evropa.

Ministarstvo privrede i preduzetništva i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju zaduženi su i za koordinaciju pristupanja i realizacije Programa Evropske unije Digitalna Evropa u Republici Srpskoj.

Program Evropske unije Digitalna Evropa (EU Digital Europe) finansira projekte u pet ključnih područja: superkompjuteri, vještačka inteligencija, sajber sigurnost, napredne digitalne vještine i obezbjeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu.

Na prijedlog korisnika iz Republike Srpske izjasnila su se tri resorna ministarstva.

Ministarstvo privrede i preduzetništva je stava da bi pristupanje Programu EU Digitalna Evropa omogućilo aplciranje za sredstva programa digitalnim habovima iz Republike Srpske, te da bi isto bilo korisno za mala i srednja preduzeća koja bi preko habova dobila tehničku podršku i mogućnost povezivanja u evropske mreže za podršku i saradnju.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo je podržalo prijedlog jer podstiče digitalnu transformaciju, razvoj digitalnih tehnologija i IKT industrije te izrazilo spremnost da podrži rad digitalnih inovacionih habova iz Republike Srpske.

Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju je podržalo prijedlog uvažavajući koristi koje habovi, preduzeća, građani i javna uprava mogu imati pristupanjem Programu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 283.946,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 192 radnika iz 13 preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Sredstva iz odluke raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 283.946,00 KM, od čega je iznos od 188.558,94 KM za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 179 radnika iz jednog preduzeća Dalekovod TKS a.d. iz Doboja, dok je iznos od 95.387,06 KM predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 13 radnika iz 12 preduzeća, koji su se prijavili na javni poziv Fonda PIO, otvoren do 31.12.2023. godine, a koji s uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2022. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 207.905.553,94 KM. Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 70.252 radnika iz 509 preduzeća, od kojeg broja je putem Javnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.963 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.05.2023.

Naslov: Redakcija