Zastava Srbije

ZAKON O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA: Zakonom je propisana i nadležnost mirovnih vijeća za teritorije FBiH i kantona. Uređen je sam postupak mirnog rješavanja radnih sporova, te propisane obaveze strana u sporu, članova mirovnog vijeća, kao i ministarstva nadležnog za rad. Ukoliko strane ne riješe spor u postupku mirenja, predviđeno je da rješavanje mogu sporazumno povjeriti arbitražnom vijeću, čija je odluka konačna i obavezujuća. Na taj način je i u postupku koji se zasniva na dobrovoljnosti osigurano načelo dvostepenosti

05.05.2021.


Nakon što je prethodno usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Prijedlog zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je usvojen i u Domu naroda Parlamenta FBiH, a stupit na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama FBiH", saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mirno rješavanje radnih sporova predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa kroz jednu vrstu socijalnog dijaloga, uz podršku miritelja i arbitara. Cilj ovog zakona je da se u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i nezavisnosti, uz stručnu pomoć miritelja i arbitara, u relativno kratkom roku, postigne dogovor u vezi s predmetom individualnog ili kolektivnog radnog spora tako što se njegovo rješavanje povjerava mirovnom vijeću. Zakonom je propisana i nadležnost mirovnih vijeća za teritorije FBiH i kantona. Uređen je sam postupak mirnog rješavanja radnih sporova, te propisane obaveze strana u sporu, članova mirovnog vijeća, kao i ministarstva nadležnog za rad. Ukoliko strane ne riješe spor u postupku mirenja, predviđeno je da rješavanje mogu sporazumno povjeriti arbitražnom vijeću, čija je odluka konačna i obavezujuća. Na taj način je i u postupku koji se zasniva na dobrovoljnosti osigurano načelo dvostepenosti. Donošenjem ovog zakona bit će unaprijeđen pristup pravdi kao jednom od osnovnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Povodom usvajanja, federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da se radi o izuzetno značajnom zakonu, s obzirom da su sudski postupci iz radnog odnosa često dugotrajni i skupi. Traju i više godina, dok je rok za okončanje kompletne procedure pred mirovnim vijećem 30 dana od podnošenja zahtjeva, a ukoliko se evenualno i pokrene postupak pred arbitražnim vijećem rok je najduže dodatnih 30 dana. Na taj način će najviše benefita imati privreda i sudstvo. Značajna je i socijalna komponenta, s obzirom da se kroz socijalni dijalog omogućava stranama u radnom sporu da, u relativno kratkom roku, uz podršku miritelja i arbitra postignu dogovor o predmetu radnog spora. Usvajanjem ovog zakona, Vlada Federacije BiH i resorno ministarstvo nastavljaju temeljnu reformu iz oblasti radnog zakonodavstva, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 30.04.2021.

Naslov: Redakcija