Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj

05.05.2020.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 33,1 milion eura, od čega Republici Srpskoj 13.240.100,00 eura, a Federaciji BiH - 19.859.900,00 eura.

Sredstva su namijenjena prevenciji, otkrivanju i odgovoru na prijetnju koju nameće pandemija COVID-19, jačanjem pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanjem socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u Bosni i Hercegovini.

Implementator projekta u Republici Srpskoj je Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite, a u Federaciji BiH Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Rok otplate zajma je 32 godine, uklјučujući sedam godina grejs perioda.

Prijedlog ovog sporazuma sa Osnovama bit će dostavlјen Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH nije donijelo odluku o uspostavi Grupe za socioekonomske odgovore na pandemiju COVID - 19.

Nakon što se završi proces usaglašavanja, Vijeće ministara BiH će se ponovo izjasniti o ovoj odluci.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protumjera, koji je potpisala ministrica vanjskih poslova Bisera Turković u aprilu ove godine u Sarajevu.

Ratifikacija ovog sporazuma potvrđuje opredijelјenost BiH da učestvuje u javnim nabavkama EU medicinskh sredstava za sprečavanje širenja pandemije COVID-19.

Prijedlog odluke bit će upućen Predsjedništvu BiH u dalјnju proceduru ratifikacije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom prometu za promet putnika u Bosni i Hercegovini, kojom se primjena ove odluke sa 30. aprila produžava do 1. juna 2020. godine.

Također se omogućava konzularna repatrijacija državlјana Bosne i Hercegovine ili stranih državlјana kada napuštaju Bosnu i Hercegovinu u skladu sa odgovarajućim protokolom uz Evropsku konvenciju o lјudskim pravima i osnovnim slobodama.

Osobe koje obavlјaju robni promet i osobe koje izvode ili učestvuju u ovakvim letovima obavezne su se pridržavati i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela u BiH (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine, dobijenih od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (International Organization for Relief and Welfare), a koju je osnovala Svjetska islamska liga.

Ova međunarodna organizacija uplatila je 535.852,96 KM, a od toga će Federaciji Bosne i Hercegovine biti doznačeno 329.549,57 KM, Republici Srpskoj 200.944,86 KM i Brčko distriktu BiH 5.358,53 KM. Novčana sredstva se dijele u skladu s ranije usvojenim procentima, 61,5%o za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5% za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko distrikt BiH. Federalna pomoć bit će raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.

Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima, dobijenu od vlada Republike Slovenije, Malezije, Republike Turske, Republike Austrije i Republike Azerbejdžan.

Radi se o šatorima, polјskim krevetima, vrećama za spavanje, grijalicama, jastucima, postelјinama, setovima za ručavanje, više od dva miliona zaštitnih maski, kao i zaštitnih odijela i rukavica, dezinfekcionih sredstava, te sredstava za ličnu higijenu.

Pomoć je podijelјenja u skladu s ranije usvojenim procentima, 61,5% za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 % za Republiku Srpsku, jedan posto za Brčko distrikt BiH. Federalna pomoć bit će raspoređena u jednakom omjeru na Federaciju BiH i 10 kantona, i to po 50%.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Na ovaj način omogućava se ulazak državlјanima susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavlјanja polјoprivrednih radova i imaju polјoprivredno zemlјište u Bosni i Hercegovini.

Te osobe su dužne da prilikom prelaska državne granice posjeduju dokaz o vlasništvu nad polјoprivrednim zemlјištem ili izjavu vlasnika polјoprivrednog zemlјišta da obavlјaju polјoprivredne radove na njegovom zemlјištu.

Vijeće ministara BiH je donijelo ovu odluku imajući u vidu da je u toku sezona polјoprivrednih radova, te da značajan broj državlјana susjednih država ima vlasništvo nad polјoprivrednim zemlјištem u Bosni i Hercegovini koje obrađuje, što je mnogima i izvor egzistencije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o postupanju u procedurama za prijem donacija lijekova Bosni i Hercegovini namijenjenih za odgovor i suzbijanje širenja zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID - 19).

Ministarstvo civilnih poslova će uime Bosne i Hercegovine potpisati sa donatorima ugovor o prihvatu donacije lijekova namijenjene za odgovor i suzbijanje širenja zarazne bolesti izazvane novim koronavirusom u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima propisanim Uputstvom o postupanju u procedurama za uvoz lijekova i medicinskih sredstava humanitarnog karaktera za područje BiH, koje je ugroženo prirodnom ili drugom nesrećom.

Raspodjela doniranih lijekova će se vršiti u skladu sa principima raspodjele utvrđenim Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje sa 13. vanredne sjednice Vijeća ministara.

Ministarstvo civilnih poslova BiH u narednom periodu pojačat će aktivnosti u vezi sa koordinacijom aktivnosti u Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije COVID-19 koje se odnose na zdravstveni sektor i pitanja karantina, u cilјu ujednačavanja mjera i aktivnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju četvrtog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan putem videolinka sa predstavnicima Evropske komisije naredne sedmice.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti trgovine lјudima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Prema prikuplјenim podacima iz tužilaštava, službi za provođenje zakona, centara za socijalni rad te nevladinih organizacija, u prošloj godini identificirana je 61 potencijalna žrtva trgovine lјudima, sa različitim oblicima eksploatacije. Najviše njih 36-ero je korišteno za prosjačenje, a 15-ero je bilo seksualno iskorištavano.

Među potencijalnim žrtvama trgovine je bilo 25 punolјetnih, a 36 su malolјetnici. Istovremeno je 49 žrtava bila ženskog, a 12 muškog spola. Iz Bosne i Hercegovine je bilo 55 žrtava, a njih šestero su strani državlјani.

Tužilaštva su donijela 37 naredbi o provođenju istrage protiv 48 osoba i podigla 20 optužnica protiv 31 osobe, dok su sudovi izrekli 34 osuđujuće presude protiv isto toliko osoba za krivična dijela trgovine lјudima i povezana krivična djela, a izrečene su 24 zatvorske kazne.

Kada je riječ o provođenju Akcionog plana suprotstavlјanja trgovini lјudima u BiH, od 77 aktivnosti koliko ih je bilo planirano da se realizira u 2019. godini, 62 aktivnosti su realizirane u potpunosti, 11 aktivnosti je realizirano djelomično i četiri aktivnosti nisu realizirane u izvještajnom periodu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o imenovanju članova Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini, nakon što je dosadašnjim članovima mandat ranije istekao.

U komisiju su na period od dvije godine imenovani Mirna Pavlović, Jelena Savić i Adem Spahić.

Komisija radi na izvršavanju dugoročnih zadataka deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara usvojilo je šest inicijativa i utvrdilo 65 odgovora na pitanja poslanika i delegata Parlamentarne skupštine BiH koji će biti dostavlјeni u parlamentarnu proceduru.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 30.04.2020.

Naslov: Redakcija