Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara

05.05.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je 4. maja 2017. godine, na 123. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

Analizom efekata primjene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012), uočena je potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi, da bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se željeli postići njegovim usvajanjem.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odnose se na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara.

Takođe, u cilju povećanja efikasnosti gašenja požara uvidjela se potreba za promjenom posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce, na način da se starosna granica smanji sa 25 godina na 21 godinu, te da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o izradi teksta Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

Vlada je saglasna sa tekstom Uputstva, uključujući i prateći aneks, kao njegov sastavni dio, i isto usvaja.

Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora za proces evropskih integracija, ovaj zaključak dostavi Direkciji za evropske integracije BiH, u funkciji Sekretarijata Kolegijuma za evropske integracije.

U skladu sa članovinma 2.(4) i 5. usaglašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, kao jedno od tijela u sistemu koordinacije uspostavljaju se i ministarske konferencije, koje okupljaju resorno nadležne ministre sa svih nivoa vlasti.

Kako je predviđeno odredbama navedenih članova usaglašenog sistema koordinacije, ministarske konferencije se uspostavljaju po principu tematskih, odnosno sektorskih "klastera", u skladu sa poglavljima EU acquis. U tom smislu, usaglašenim sistemom koordinacije predviđene su sljedeće ministarske konferencije:

• ministarska konferencija za ekonomske i finansijske poslove;

• ministarska konferencija za poljoprivredu i ribarstvo;

• ministarska konferencija za pravosuđe i osnovna prava;

• ministarska konferencija za unutrašnje poslove;

• ministarska konferencija za životnu sredinu;

• ministarska konferencija za rad i socijalnu politiku;

• ministarska konferencija zdravlje i zašttitu potrošača;

• ministarska konferencija za tržište, trgovinu, konkurentnost, industriju i carine;

• ministarska konferencija za transport i telekomunikacije;

• ministarska konferencija za eneregiju;

• ministarska konferencija za obrazovanje, nauku, mlade, kulturu i sport i

• ministarska konferencija za ostala pitanja.

Takođe, u cilju obezbjeđenja jednoobraznog djelovanja ministarskih konferencija, usaglašenim sistemom koordinacije predviđeno je da svaki nivo vlasti usvoji jednoobrazno "uputstvo o ministarskim konferencijama", kojim se definiše njihov način djelovanja, sastav, status, obaveze i prava njihovih članova, te druga relevantna pitanja. Nacrt jednoobraznog uputstva izradila je Direkcija za evropske integracije BiH, u svojstvu Sekretarijata Kolegijuma za evropske integracije, te dostavila svim nadležnim nivoima vlasti, odnosno svim članovima Kolegijuma na izjašnjavanje. Nakon što su u tekst jednoobraznog uputstva implementirane sugestije Vlade Republike Srpske, isti je ocijenjen kao prihvatljiv za članove Kolegijuma za evropske integracije ispred Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.

Odlukom se odobrava upis 5.705 redovnih i vanrednih studenta u prvu godinu prvog ciklusa studija i to: 3.060 studenata prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, 2.305 studenata prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, 270 studenata prvog ciklusa studija na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru i 70 studenata prvog ciklusa studija na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju.

Ovom odlukom se takođe odobrava upis 2.169 redovnih i vanrednih studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija i to: 1.457 studenata drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci i 712 studenata drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Odlukom je propisano da će za studente koji upišu deficitarne studijske programe iz oblasti matematike i fizike biti obezbijeđena finansijska pomoć.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2017/18. godini na javnim univerzitetima.

Odlukom se odobrava upis 223 redovna studenta i to: 160 redovnih studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci i 63 redovna studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o rješavanju pitanja trajnog smještaja Okružnog suda u Prijedoru, Okružnog privrednog suda u Prijedoru i Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, kao i rekonstrukcije zgrade Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici. Vlada Republike Srpske je saglasna da se u Budžetu Republike Srpske za 2017. godinu, za kupovinu objekta za smještaj pravosudnih institucija u Prijedoru izdvoji iznos od 4.000.000,00 KM, kao i da se za rekonstrukciju zgrade Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici izdvoji iznos od 500.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o aktivnostima vezanim za početak rada Osnovnog suda u Modriči - odjeljenje u Šamcu. Vlada je zadužila ministra pravde da potpiše Sporazum o saradnji i regulisanju obaveza vezanih za početak rada Osnovnog suda u Modriči - odjeljenje u Šamcu između Opštine Šamac i Ministarstva pravde Republike Srpske.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 04.05.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772