Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Umjesto jedne licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, stručni nadzor i vođenje knjige evidencije rezervi mineralne sirovine izdavaće se tri licence

05.04.2022.


Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt novog Zakona o geološkim istraživanjima.

Nacrtom je, između ostalog, preciznije definisana oblast odobravanja detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina.

Zakon predviđa da se u postupak odobravanja uključe i lokalne zajednice na čijoj teritoriji će se izvoditi detaljna geološka istraživanja mineralne sirovine, koje će dati svoje mišljenje vezano za istraživanje mineralne sirovine na traženom lokalitetu.

Pored toga, nacrt novog zakona takođe definiše da se od podnosioca zahtjeva za odobravanje detaljnih geoloških istraživanja traži i dokaz o uplaćenoj naknadi za podatke osnovnih geoloških istraživanja, koji su služili kao podloga za izradu projekta detaljnih geoloških istraživanja. Ova naknada je prihod budžeta Republike Srpske.

Takođe, novina u ovom zakonu u odnosu na važeći je što će se umjesto jedne licence za obavljanje poslova detaljnih geoloških istraživanja, izradu i reviziju geološke dokumentacije, stručni nadzor i vođenje knjige evidencije rezervi mineralne sirovine izdavati tri licence. Na ovaj način je napravljena gradacija poslova koji se mogu obavljati sa pojedinom licencom. Ovdje je vrlo važno istaći da pravna lica koja žele da dobiju jednu od ove tri licence neće biti dodatno finansijski opterećena u odnosu na važeće zakonsko rješenje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija