Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojeni Prijedlog zakona o oružju i municiji, nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti od požara, i o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova


Vlada Republike Srpske je na 59. redovnoj sjednici, održanoj 4. februara 2016. godine, donijela:

1. Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2016. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćen tekst). Osnovica za obračun u odnosu na 2015. godinu uvećana je za 1,7% i iznosi 419,05 KM. Koeficijent isplate mjesečnih primanja utvrđen je u vrijednost 1,00.

2. Odluku o visinu osnovice za obračun primanja za 2016. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US). Osonvica za obračun mjesečnih primanja iznosi 558,74 KM i za 1,7% je uvećana u odnosu na prošlu godinu. Koeficijent isplate mjesečnih primanja je 1,00.

3. Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2015. godinu, kao i Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2016. godinu. Osnovica za obračun mjesečnog i godišnjeg boračkog dodatka ostaje nepromijenjena u odnosu na 2015. godinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o oružju i municiji. Razlog za donošenje novog Zakona je potreba međusobnog usklađivanja Zakona o oružju i municiji u BiH, uz uvažavanje ustavnog uređenja BiH. Međusobno usklađivanje zakona o oružju je obaveza utvrđena Izvještajem Evropske komisije o napretku BiH za 2014. godinu, te predstavlja strateški cilj Strategije za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH 2013-2016. godinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara. Nacrtom zakona žele se dodatno zaštiti od požara objekti u kojima se okuplja veći broj lica, omogućiti osnivanje dimnjačarske službe, povećati odgovornost projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podići nivo svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine, povećati efikasnost gašenja požara izmjenom posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova. Predloženim izmjenama i dopunama preciznije su definisane pojedine odredbe Zakona u cilju jasnije primjene u praksi, te kako bi se olakšala procedura primjene, uskladili određeni pojmovi sa standardima u regionu i međunarodnim standardima i da bi se bezbjednost lica i imovine podigla na što veći nivo.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktuelnim pitanjima u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje agrarnog sektora.

Vlada Republike Srpske je stava da bi promjena pregovaračke pozicije BiH u pregovorima sa EU, a u vezi tradicionalne trgovine sa Hrvatskom, bila izuzetno štetna po agrarni sektor Republike Srpske i BiH u cjelini, te da carinska zaštita za poljoprivredne proizvode za koje je dokazana posebna osjetljivost, treba da ostane na snazi do ulaska BiH u EU. Vlada Republike Sprske insistira kod nadležnih organa na nivou BiH da preduzmu aktivnosti na primjeni mjera koje će doprinijeti unapređenju spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštiti domaće proizvodnje u oblasti agrarnog sektora.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o postupku izrade i usvajanja dokumenta koji se odnose na zaštitu dječijih prava u Bosni i Hercegovini.

Vlada Republike Srpske izražava zabrinutost zbog neprihvatljivog djelovanja pojedinih ministarstava na nivou BiH, koji bez prethodno pribavljenih saglasnosti Vlade Republike Srpske dostavljaju materijale na sjednice Savjeta ministara na usvajanje. Vlada Republike Srpske smatra da je saradnja sa međunarodnim agencijama koje se bave zaštitom dječijih prava, u skladu sa ustavom u zakonima propisanim nadležnostima Republike Srpske, od suštinskog značaja za ispunjavanje evropskih standarda. Vlada Republike Srpske izražava zabrinutost zbog podrške koju pružaju međunarodne agencije prilikom izrade dokumenata koja nisu u skladu sa utvrđenom ustavnom i zakonskom nadležnosti institucija BiH, odnosno nadležnosti entiteta. Vlada Republike Srpske ne prihvata provođenje dokumenata koji su suprotni ustavom i zakonima propisanim nadležnostima Republike Srpske

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa nadležnim ministarstvima u Vladi Republike Srpske u ovoj oblasti, u skladu sa Odlukom ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u provođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje, sačini detaljnu analizu pozitivnih propisa kojima se Konvencija o pravima djeteta UN direktno provodi u Republici Srpskoj, te istu dostavi Vladi Republike Srpske.

Obavezuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku upozna Ministarstvo za ljudska prava, Ministarstvo civilih poslova i Kancelariju UNICEF u BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko i inavlidsko osiguranje za osiguranike u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike Srpske i zemljoradničkim zadrugama, koji sa stažom osiguranja za koji će biti uplaćeni doprinosi, ispunjavaju uslove za ostvarivanje plana na starosnu penziju do 31.12.2016. godine. Uplata doprinosa će se izvršiti iz sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, nakon usaglašavanja iznosa između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Komisije za socijalno zbrinjavanje radnika. Zadužuje se Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske da za uplatioce doprinosa, pravne sljedbenike, odnosno osiguranike, ukoliko nema uplatioca doprinosa, objavi javni poziv za korištenje navedenih sredstava.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 04.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772