Zastava Srbije

ZAKON O FAKTORINGU: Biće povećana naplata potraživanja, a time i likvidnost i solventnost privrednih subjekata, kao i povećanje pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana

04.12.2020.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o faktoringu. Zakonom o faktoringu se doprinosi povećanju naplate potraživanja, a time i povećanju likvidnosti i solventnosti privrednih subjekata, kao i pravne sigurnosti u poslovanju ugovornih strana, što bi uticalo na povećanje investicija.

Ovaj Zakon uređuje pojam, predmet, vrste i ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika faktoringa, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za faktoring, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, nastalog na osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge u kome učestvuju ustupilac, faktor i dužnik.

Definisano je da predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata.

Razlozi za donošenje ovog zakona inicirani su sve većom potrebom za obrtnim sredstvima i zaštitom od kreditnog rizika, kao i mogućnošću upravljanja rizikom, a ovim aktom se posao faktoringa uređuje kao nebankarska finansijska usluga, koja predstavlja alternativni način finansiranja mikro, malih i srednjih privrednih društava radi prevazilaženja njihove niske kreditne sposobnosti.

Ovim zakonom se propisuje faktor koji, pored banke i društva za faktoring, može biti i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Ona može obavljati djelatnost faktoringa uz prethodno pribavljenu dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Preciznije je propisana faktoring kamata, kao i faktoring sa pravom regresa u kojem ustupilac odgovara za naplativost ustupljenog potraživanja, a faktor ima pravo na obeštećenje od ustupioca po osnovu ugovora o faktoringu za plaćeni avans i obračunatu faktoring kamatu i naknadu kada dužnik nije izvršio plaćanje kratkoročnog potraživanja u roku dospijeća.

"Takođe, propisano je da ugovor o faktoringu, pored ostalih elemenata, obavezno sadrži i podatak o vrsti faktoringa, sa posebnim akcentom na pravo regresa", navodi se u obrazloženju ovog akta.

Pored navedenog, precizirano je da društvo za faktoring obavlja djelatnost faktoringa kao osnovnu djelatnost i da može obavljati i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, a koje ne utiču negativno na njeno obavljanje.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 02.12.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija