Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godine, Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Prijedlog zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske, Prijedlog zakona o dječijoj zaštiti

04.12.2017.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, 30.11.2017. godine, na 154. sjednici održanoj u Banjaluci, Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godina po hitnom postupku i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Na osnovu detaljne analize stanja po svim oblastima, a na osnovu politika Vlade Republike Srpske, definisanih Reformskom agendom i Akcionim planom Republike Srpske koji su usaglašeni sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, reformske oblasti za 2018. godinu, u skladu sa Smjernicama Evropske komisije za programe ekonomskih reformi su sljedeće:

  • Upravljanje javnim finansijama,
  • Reforma tržišta energije i transporta,
  • Sektorski razvoj,
  • Poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije,
  • Istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija,
  • Reforme u vezi sa trgovinom,
  • Obrazovanje i vještine,
  • Zapošljavanje i tržište rada i
  • Socijalna uključenost, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti.

Na 45. sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, održanoj 30. novembra 2017. godine, razmatran je Prednacrt programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godina, koji je dobio jednoglasnu podršku svih socijalnih partnera.

Sve prihvatljive primjedbe i komentari koji su usaglašeni sa svakim od partnera tokom javnih rasprava, te na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, ugrađene su u dokument Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godina i Budžet Republike Srpske za 2018. godinu, koji je u potpunosti usaglašen sa Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018–2020. godina.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku, koji iznosi 3.337,0 miliona KM.

Procijenjeni budžetski prihodi u 2018. godini prema Prijedlogu budžeta iznose 2.683,6 miliona KM, dok je procijenjeno finansiranje planirano u iznosu od 644,1 KM na što treba dodati i druge primitke u iznosu od 9,3 miliona KM.

Na rashodovnoj strani Prijedloga Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu uvrštena su dva nova budžetska korisnika: Fiskalni savjet Republike Srpske i JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka, iz čega je vidljiva opredjeljenost Vlade Republike Srpske na uvođenju trezorskog načina poslovanja u javne zdravstvene ustanove, a Zavod predstavlja pilot zdravstvenu ustanovu kod uvođenja trezorskog načina poslovanja.

Procijenjeni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u 2018. godini iznose 2.558,8 miliona KM.

Planirani budžetski suficit u iznosu od 125,2 miliona KM će se usmjeriti na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, po hitnom postupku, kojim je definisano je da se ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući i izdatke za otplatu duga, raspoređuju po budžetskim korisnicima u skladu sa Odlukom o usvajanju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu.

Donošenje ovog zakona ima za cilj da se utvrde prava i obaveze organa u izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu, kao i način raspodjele sredstava Budžeta na korisnike Budžeta.

Vlada Republike Srpske, po hitnom postupuku, utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2018. godine i Odluku o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o doprinosima, po hitnom postupku. U najvećem dijelu odredbe predloženog teksta Zakona o doprinosima odgovaraju odredbama važećeg Zakona o doprinosima, s tim što je u cijelosti izmijenjena sistematika Zakona, pa su odredbe predloženog teksta konciznije i jasnije.

Predloženim odredbama Zakona o dječijoj zaštiti povećava se i proširuje jedno od prava iz oblasti dječje zaštite – materinski dodatak, za koji je predloženo da umjesto dosadašnjih 70 KM mjesečno iznosi 405 KM mjesečno i to za svaku majku djeteta koja je u vrijeme rođenja djeteta nezaposlena, bez obzira na njeno ili imovinsko stanje njene porodice.

Da bi za JU Javni fond za dječiju zaštitu bilo moguće finansiranje proširenog prava na materinski dodatak, predložena je izmjena visine obaveznog doprinosa za dječju zaštitu, odnosno njegovo povećanje nominalno za 0,2%, uz istovremeno smanjenje za taj iznos doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti. Ovakva promjena prema procjenama nadležnih organa neće ugroziti finansiranje prava iz domena osiguranja od nezaposlenosti jer u tom iznosu JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ostvaruje suficit.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o dječijoj zaštiti, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje Zakona o dječijoj zaštiti po hitnom postupku sadržani su u potrebi da se što prije uspostavi približno ujednačavanje položaja nezaposlenih majki sa djecom u odnosu na zaposlene majke.

Zakonom o dječijoj zaštiti se uređuje sistem dječije zaštite, korisnici prava iz dječije zaštite, postupak za ostvarivanje prava i druga pitanja od značaja za sistem dječije zaštite.

Propisana prava se realizuju kroz novčana davanja i pružanjem usluga korisniku posredstvom centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne i dječije zaštite kao prvostepenih organa i Javne ustanove Javnog fonda za dječiju zaštitu kao drugostepenog organa.

Zakon o dječijoj zaštiti reguliše pitanja definisanja porodice i domaćinstva i način računanja reda rođenja djece radi ostvarivanja određenih prava iz predloženog zakona.

Zakonom o dječijoj zaštiti su utvrđena prava iz dječije zaštite koja su od opšteg interesa i za čiju realizaciju se sredstva obezbjeđuju iz budžeta Fonda i to:

1} pomoć za opremu novorođenčeta,

2) materinski dodatak,

3) dodatak na djecu,

4) refundacija isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva,

5) refundacija isplaćene naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života,

6) refundacija isplaćene naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa smetnjama u razvoju,

7) zadovoljavanje razvojnih potreba djece i

8) pronatalitetna naknada za trećerođeno i četvrtorođeno dijete.

Pravo na pomoć za opremu novorođenčeta ostvaruje majka sa prebivalištem u Republici za svako novorođeno dijete u porodici bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta, isto pravo se utvrđuje u iznosu od 250,00 KM.

Pravo na materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka u trajanju od 12 mjeseci a za blizance i svako treće i naredno dijete, u trajanju od 18 mjeseci. Pravo na materinski dodatak može ostvariti majka pod uslovom da ima prebivalište u Republici najmanje godinu dana prije rođenja djeteta, da je nezaposlena i da je na dan rođenja djeteta redovno prijavljena Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Pravo na materinski dodatak utvrđuje se u iznosu od 405,00 KM.

Pravo na dodatak na djecu pripada djeci do navršenih 15 godina života ako su na redovnom školovanju za drugo, treće i četvrto dijete u porodici, u zavisnosti od materijalnog položaja porodice, rasporeda rođenja i uzrasta. Ovo pravo može ostvariti majka ili otac ili druga lica u skladu sa zakonom. Bez obzira na materijalni status porodice i red rođenja djeteta, dodatak na djecu se ostvaruje za svu djecu, ukoliko je nadležni organ priznao pravo djetetu na pomoć i njegu drugog lica u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti do završetka redovnog školovanja, najduže do 26. godine života, ukoliko je roditelj odnosno usvojitelj korisnik prava na novčanu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti kao i ukoliko je dijete pod starateljstvom. Osnovica za utvrđivanje visine prava na dodatak na djecu je najniža plata u Republici u prethodnoj godini.

Pravo na dodatak na djecu za drugo dijete utvrđuje se u iznosu od 9% od osnovice, za treće dijete po redu rođenja u iznosu od 18% od osnovice, dok se za djecu pod starateljstvom, djecu korisnike dodatka za pomoć i njegu drugog lica i djecu korisnika novčane pomoći utvrđuje u iznosu od 23 % od osnovice. Zakonom su propisani prihodi koji se računaju prilikom utvrđivanja uslova za ostvarivanje prava na dodatak na djecu, kao i cenzusi za ostvarivanje prava na dodatak na djecu.

Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva ima poslodavac, preduzetnik ili lice koje u vidu osnovnog zanimanja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost.

Zakonom o dječijoj zaštiti propisano je da naknadu plate za prvih trideset dana korišćenja porodiljskog odsustva licu obezbjeđuje i isplaćuje poslodavac iz vlastitih sredstava, a za narednih 11 mjeseci za prvo i drugo dijete, odnosno 17 mjeseci za blizance, treće i svako naredno dijete naknadu plate isplaćuje poslodavac, a isplaćena sredstva refundira Fond.

Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta do tri godine života, ima korisnik prava na refundaciju za jednog od zaposlenih roditelja, odnosno usvojitelja ili lica kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na staranje i njegu, ukoliko je djetetu prema nalazu ovlaštenog doktora medicine potrebna pojačana njega. Pravo na rad za polovinom radnog vremena za jednog od zaposlenih roditelja sa pravom na naknadu plate za drugu polovinu radnog vremena je takođe pravo iz radnog odnosa propisano Zakonom o radu. Predloženim Zakonom o dječijoj zaštiti je regulisan način i postupak refundacije naknade plate poslodavcima i rokovi za podnošenje zahtjeva za refundaciju.

Pravo na refundaciju isplaćene naknade plate za rad sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege i staranja o djetetu sa smetnjama u razvoju ima korisnik prava na refundaciju za jednog od roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, koje nije smješteno u zdravstvenu ili socijalnu ustanovu. Pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena za roditelje djece sa smetnjama u razvoju sa pravom na naknadu plate za drugu polovinu radnog vremena je pravo iz radnog odnosa propisano Zakonom o radu.

Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno može ostvariti majka sa prebivalištem u Republici za svako trećerođeno i četvrtorođeno dijete, bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta u jednokratnom iznosu od 600,00 KM za trećerođeno dijete i iznos 450,00 KM za četvrtorođeno dijete.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o pravobranilaštvu Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuje se organizacija, nadležnost, djelokrug poslova i način rada Pravobranilaštva Republike Srpske, način zastupanja imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo zastupa, izbor, prava, obaveze i odgovornost pravobranioca Republike Srpske, zamjenika pravobranioca Republike Srpske i položaj ostalih zaposlenih u Pravobranilaštvu, kao i druga pitanja koja su od značaja za rad Pravobranilaštva.

Cilj Zakona je uspostavljanje organizovanog, funkcionalnog, profesionalnog, odgovornog i samostalnog Pravobranilaštva i obezbjeđenje efikasnog mehanizma ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i ostalih subjekata koje Pravobranilaštvo po zakonu zastupa.

Imajući u vidu da je važeći Zakon o Pravobranilaštvu Republike Srpske donesen 2005. godine, da su se od tada brojne okolnosti promijenile, te da su kroz praktičnu primjenu uočeni nedostaci pojedinih rješenja u odredbama tog zakona, namjera donošenja navedenog zakona je da se prilagodi stvarnim potrebama u oblasti zaštite imovinskih prava i interesa subjekata koje Pravobranilaštvo po zakonu zastupa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava, po hitnom postupku.

Ovim zakonom uređuje se vođenje Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka. Razlozi za donošenje zakona zasnivaju se na tome da iako se isplata plata zaposlenim kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske vrši na centralizovan način putem COP‐a, ne postoji jedinstvena evidencija broja zaposlenih i njihovih ličnih primanja, pa je stoga Programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017–2019. godina predviđeno da se u naredom periodu uz pomoć Svjetske banke uspostavi registar zaposlenih u javnom sektoru, koji će biti osnov za operacionalizaciju strateških planova u javnom sektoru.

Stvaranjem zakonske osnove za uspostavljanje Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, stvaraju se uslovi za preciznije i efektivnije praćenje broja zaposlenih, kao i pretpostavke za transparentnije i efikasnije korištenje budžetskih sredstava za lična primanja zaposlenih. Osnovni podaci zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, softversko rješenje registra će učiniti transparentim za građane. Donošenjem navedenog Zakona stvaraju se pretpostavke da se uspostavi efikasnija i efektivnija državna uprava, a shodno Reformskoj agendi, koja će doprinijeti unapređivanju sveukupnog ambijenta u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju.

Na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, usvojena je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske za period 2017–2021. pod nazivom "Znanje za razvoj", a u julu 2017. godine Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan realizacije Strategije.

Kako bi se stvorile pretpostavke i uslovi za dostizanje strateških ciljeva u oblasti nauke i tehnologije i realizaciju mjera propisanih Akcionim planom, ukazala se potreba da se određena pitanja regulisana Zakonom definišu na drugačiji način.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013-2017) i Utvrdila Nacrt strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine.

Strategija borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za period 2018. do 2022. godine predstavlja okvir za nastavak procesa borbe protiv korupcije.

Nova Strategija borbe protiv korupcije, zajedno sa Akcionim planom borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj za naredni strateški period od 2018. do 2022. godine, identifikovala je rizične oblasti u kojima bi trebalo da se djeluje u narednom strateškom periodu, u smislu propisivanja antikoruptivnih mjera i aktivnosti.

Nacrtom strategije utvrđeni su kao strateški ciljevi: jačanje institucionalnog i pravnog okvira za borbu protiv korupcije; efektivnije iskorišćavanje postojećih kapaciteta i unapređenje saradnje u detekciji, procesuiranju i kažnjavanju koruptivnih djela; jačanje transparentnosti i integriteta javnog sektora; adekvatno korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija, te podizanje svijesti građana i javnosti. Navedeni ciljevi su detaljno razrađeni, putem operativnih mjera u Akcionom planu za sprovođenje ove strategije.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Projektu rekonstrukcije, izgradnje i opremanja četiri psihijatrijske ustanove Republike Srpske (JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac, JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča, JU Dom za lica sa invaliditetom Višegrad i Klinika za psihijatriju UKC RS Banja Luka).

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstvo finansija Republike Srpske da u saradnji sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija nastavi sa aktivnostima pribavljanja povoljnih kreditnih i grant sredstava, a sve u cilju rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata u građevinskom smislu ili izgradnje novih objekata za potrebe ustanova, kao i unutrašnje opremanje tih objekata i nabavku neophodne medicinske opreme.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da redovno informiše Vladu Republike Srpske o aktivnostima na projektu.


IZVOR: Vebsajt Vlade Republike Srpske, 30.11.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772