Zastava Srbije

ZAKON O RADU: Neustavna odredba da poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku koji ne poštuje radnu disciplinu, ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog djela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv radnika pokrenut krivični postupak za krivično djelo

04.10.2021.


Ustavni sud Republike Srpske je donio odluku kojom je utvrdio da član 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII i "Sl. glasnik BiH", br. 73/2019 - odluka US BiH).

Kasiranom odredbom propisano je da poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku koji ne poštuje radnu disciplinu, ako njegovo ponašanje predstavlja radnju izvršenja krivičnog djela učinjenog na radu i u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv radnika pokrenut krivični postupak za krivično djelo.

Ustavni sud je neustavnost citirane odredbe utvrdio sljedom toga što je, prema njegovoj ocjeni, zakonodavac na poslodavca prenio ovlašćenja koja, saglasno Ustavu, imaju redovni sudovi u krivičnom postupku, a što je u suprotnosti sa ustavnim načelima o samostalnosti i nezavisnosti sudstva, podjele vlasti i vladavine prava.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 29.09.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija