Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O ZASTUPANJU U OSIGURANJU I POSREDOVANJU U OSIGURANJU I REOSIGURANJU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O ZASTUPANJU U OSIGURANJU I POSREDOVANJU U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se poslovi i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uslovi za izdavanje i prestanak važenja ovlašćenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad obavljanjem poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju

Član 2.

(1)       Zastupanjem u osiguranju smatra se prezentacija, predlaganje ili obavljanje pripremnih radnji za zaključivanje i zaključivanje ugovora o osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje.

(2)       Posredovanjem u osiguranju i reosiguranju, tj. brokerskim poslovima i djelatnostima, smatra se dovođenje u vezu potencijalnih osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja i društva za osiguranje, obavljanje pripremnih radnji za zaključivanje ugovora o osiguranju i pružanje pomoći u realizaciji prava iz ugovora o osiguranju koji je zaključen uz posredovanje tog brokera u osiguranju.

(3)       Posredovanje u osiguranju, u smislu ovog zakona, obuhvata posredovanje u osiguranju i posredovanje u reosiguranju.

(4)       Ne smatra se zastupanjem u osiguranju i posredovanjem u osiguranju prikupljanje podataka o potencijalnim osiguranicima, odnosno ugovaračima osiguranja na tržištu, njihovim rizicima i potrebama za zaključivanje ugovora o osiguranju, kao i pružanje opštih informacija o proizvodima osiguranja.

Primjena drugih propisa

Član 3.

(1)       Na ugovore o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju, primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(2)       Na osnivanje, poslovanje, reorganizaciju i likvidaciju društava za zastupanje u osiguranju i brokerskih društava u osiguranju shodno se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

(3)       Na nadzor nad zastupnicima u osiguranju i brokerima u osiguranju, kao i na ovlašćenja Agencije za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) u vršenju tog nadzora, shodno se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuju osnivanje i poslovanje društava za osiguranje, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

GLAVA II

ZASTUPANJE U OSIGURANJU

Lica koja obavljaju poslove i djelatnost zastupanja u osiguranju

Član 4.

(1) Zastupanje u osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju zastupnici u osiguranju, i to:

1) fizičko lice koje je dobilo ovlašćenje Agencije za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju (ovlašćenje za zastupanje),

2) preduzetnik za zastupanje u osiguranju kojem je registracioni organ izdao rješenje o registraciji i koji je dobio dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju (dozvola za zastupanje),

3) društvo za zastupanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu za zastupanje i koje je upisano u registar poslovnih subjekata i

4) banka, mikrokreditno društvo i Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a. d. Banja Luka (u daljem tekstu: Pošte Srpske) koji su dobili dozvolu za zastupanje i koji su upisali dopunu djelatnosti u registar poslovnih subjekata.

(2) Pored lica iz stava 1. t. 2), 3) i 4) ovog člana, djelatnost zastupanja u osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju i filijale društava za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

(3) Pravo da obavljaju poslove, odnosno djelatnost zastupanja u osiguranju, lica iz st. 1. i 2. ovog člana stiču upisom u registre Agencije.

(4) Lica iz stava 1. t. 2) i 3) i stava 2. ovog člana, djelatnost zastupanja u osiguranju obavljaju kao isključivu djelatnost.

(5) Izuzetno, lica iz st. 1. i 2. ovog člana mogu obavljati i poslove, odnosno djelatnost zastupanja u ime i za račun društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, a u skladu sa propisima kojima se uređuje osnivanje, djelatnost i poslovanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

Ovlašćenje za zastupanje

Član 5.

(1)       Za dobijanje ovlašćenja za zastupanje i upis u registre Agencije, fizičko lice dužno je da ispunjava sljedeće uslove:

1)         da je podnijelo zahtjev za dobijanje ovlašćenja za zastupanje i upis u registre Agencije,

2)         da je položilo stručni ispit za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,

3)         da ima najmanje srednju stručnu spremu,

4)         da nije pravosnažno osuđeno za krivična djela protiv privrede i platnog prometa i da mu nije pravosnažno izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u oblasti osiguranja,

5)         da mu nije u posljednjih godinu dana pravosnažnim rješenjem Agencije oduzeto ovlašćenje za zastupanje i

6)         da je izvršilo uplatu naknade u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(2)       Ovlašćenje za zastupanje važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

(3)       Ovlašćenje za zastupanje prestaje da važi:

1)         na lični zahtjev zastupnika u osiguranju - fizičkog lica i

2)         istekom roka važenja upisa u registre Agencije.

 (4)      Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje pravila polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kao i dodatne obavezne programe za polaganje ispita znanja i kompetentnosti koji su u funkciji ispunjavanja zahtjeva stručnosti zastupnika u osiguranju.

(5)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, kao i postupak za izdavanje ovlašćenja za zastupanje i upis u registre Agencije.

Zastupnik u osiguranju - fizičko lice

Član 6.

(1)       Zastupnik u osiguranju - fizičko lice, obavlja poslove zastupanja u osiguranju isključivo na osnovu ugovora o radu, odnosno drugog pravnog odnosa sa preduzetnikom za zastupanje u osiguranju, društvom za zastupanje u osiguranju, filijalom društava za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, bankom, mikrokreditnim društvom ili Poštama Srpske.

(2)       Fizičko lice koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju na osnovu ugovora o radu, odnosno drugog pravnog odnosa u društvu za osiguranje ne smatra se zastupnikom u osiguranju u smislu ovog zakona.

Dozvola za zastupanje

Član 7.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju osniva se kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava.

(2)       Za dobijanje dozvole za zastupanje, podnosilac zahtjeva dužan je da, uz zahtjev, Agenciji priloži i sljedeće:

1)         osnivački akt,

2)         plan poslovanja i finansijski plan za prve dvije godine poslovanja,

3)         spisak akcionara, odnosno vlasnika uloga, za akcionarsko društvo - knjiga akcionara ovjerena od Centralnog registra hartija od vrijednosti a. d. Banja Luka, a za društvo sa ograničenom odgovornošću - knjiga uloga,

4)         dokaz o imenovanju direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje društva za zastupanje u osiguranju, koji je u radnom odnosu u društvu za zastupanje u osiguranju sa punim radnim vremenom,

5)         izjavu o spisku povezanih lica sa dokazom o povezanosti vlasništvom na kapitalu ili na drugi način sa društvom za osiguranje, društvom za zastupanje u osiguranju ili brokerskim društvom u osiguranju radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, kao i spisak lica sa ličnim interesom, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava,

6)         dokaz o tehničkoj osposobljenosti,

7)         predugovor zaključen sa najmanje jednim ovlašćenim zastupnikom u osiguranju koji je u radnom odnosu u društvu za zastupanje u osiguranju sa punim radnim vremenom i

8)         dokaz o izvršenoj uplati naknade u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(3)       Direktor, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje društva za zastupanje u osiguranju dužan je da Agenciji dostavi dokaz da nije pravosnažno osuđen za krivična djela protiv privrede i platnog prometa i da mu nije pravosnažno izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u oblasti osiguranja.

(4)       Dozvola za zastupanje važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

 (5)      Društvo za zastupanje u osiguranju dužno je da u slučaju reorganizacije i likvidacije prethodno pribavi saglasnost Agencije.

(6)       Preduzetnik koji namjerava da obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju dužan je da Agenciji, uz zahtjev za dobijanje dozvole za zastupanje, pored dokumenata iz stava 2. t. 5), 7) i

8)         ovog člana, priloži i ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta, kao i rješenje registracionog organa o registraciji.

(7)       Dozvola za zastupanje prestaje da važi:

1)         istekom roka važenja upisa u registre Agencije,

2)         ako društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju ne počne sa obavljanjem djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole i upisa u registre Agencije,

3)         ako društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju prestane da obavlja djelatnost šest mjeseci u kontinuitetu i

4)         otvaranjem stečajnog, odnosno likvidacionog postupka nad društvom za zastupanje u osiguranju.

Dozvola za zastupanje za banke, mikrokreditna društva i Pošte Srpske

Član 8.

(1)       Banka, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske koje namjeravaju da obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju, dužne su da Agenciji, uz zahtjev za dobijanje dozvole za zastupanje, pored dokumenata iz člana 7. stav 2. t. 2), 5), 6), 7) i 8) ovog zakona prilože i:

1)         izvod iz registra poslovnih subjekata,

2)         izmjenu osnivačkog akata,

3)         odluku o osnivanju organizacione jedinice za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju i

4)         dokaz o imenovanju rukovodioca organizacione jedinice za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

(2)       Pored dokumenata iz stava 1. ovog člana, banka i mikrokreditno društvo dužni su da dostave i saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

(3)       Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u poslovnim knjigama obezbijede posebnu evidenciju o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju, u skladu sa ovim zakonom.

(4)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje sadržaj dokumenata iz člana 7. st. 2. i 6. ovog zakona i stava 1. ovog člana, kao i postupak za izdavanje dozvole za zastupanje.

Upis u registre Agencije

Član 9.

(1)       Dozvola za zastupanje iz člana 7. ovog zakona uslov je za upis društva za zastupanje u osiguranju u registar poslovnih subjekata.

(2)       Upis društva za zastupanje u osiguranju u registre Agencije vrši se nakon što društvo za zastupanje u osiguranju podnese Agenciji dokaz o izvršenoj registraciji iz stava 1. ovog člana.

(3)       Upis preduzetnika za zastupanje u osiguranju u registre Agencije vrši se nakon što preduzetnik za zastupanje u osiguranju dobije dozvolu za zastupanje.

Zastupanje društava za osiguranje

Član 10.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju može da zastupa jedno ili više društava za osiguranje istovremeno u različitim vrstama osiguranja.

(2)       Izuzetno, lica iz stava 1. ovog člana mogu da zastupaju više društava za osiguranje istovremeno u istim vrstama osiguranja, isključivo na osnovu pismene saglasnosti zastupanih društava za osiguranje.

Zaključivanje i raskid ugovora o zastupanju u osiguranju

Član 11.

(1)       Društvo za osiguranje može zaključiti ugovor o zastupanju u osiguranju sa preduzetnikom za zastupanje u osiguranju, društvom za zastupanje u osiguranju, filijalom društava za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, bankom, mikrokreditnim društvom ili Poštama Srpske.

(2)       Ugovor između lica iz stava 1. ovog člana obavezno se zaključuje u pisanoj formi, a primjerak ugovora o zastupanju društvo za osiguranje dužno je da dostavi Agenciji.

(3)       Ukoliko lica iz stava 1. ovog člana raskinu ugovor o zastupanju u osiguranju, društvo za osiguranje dužno je da, bez odgađanja, pismenim putem obavijesti Agenciju o raskidu ugovora o zastupanju u osiguranju, bez obzira na razlog raskida.

(4)       Društvo za osiguranje dužno je da na svojoj internet stranici vodi ažurnu evidenciju zastupnika u osiguranju sa kojima ima zaključen ugovor o zastupanju.

Poslovna evidencija društva za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnika za zastupanje u osiguranju

Član 12.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju, dužno je da vodi ažurnu poslovnu evidenciju sa podacima o:

1)         zastupnicima u osiguranju - fizičkim licima,

2)         društvima za osiguranje sa kojima imaju zaključen ugovor o zastupanju u osiguranju i

3)         licima koja obavljaju poslove iz člana 2. stav 4. ovog zakona.

(2)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju, dužno je da posjeduje i čuva dokumentaciju u vezi sa obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju, a naročito:

1)         ugovore o radu ili druge ugovore sa zastupnicima u osiguranju - fizičkim licima,

2)         ugovore o zastupanju u osiguranju zaključene sa društvima za osiguranje,

3)         ugovore o radu ili druge ugovore sa licima koja obavljaju poslove iz člana 2. stav 4. ovog zakona,

4)         polise osiguranja ili ponude na osnovu kojih su zaključene polise osiguranja i

5)         materijalno-finansijsku dokumentaciju (obračune provizija, fakture ispostavljene prema društvima za osiguranje i drugu dokumentaciju koja proizađe iz procesa zaključivanja ugovora o osiguranju u ime i za račun društava za osiguranje).

(3)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje sadržaj poslovne evidencije iz stava 1. ovog člana.

Provizija društva za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnika za zastupanje u osiguranju

Član 13.

(1)       Za radnje preduzete u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju odgovara društvo za osiguranje.

(2)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnik za zastupanje u osiguranju, za svoj rad ima pravo na proviziju od društva za osiguranje u čije ime i za čiji račun zaključuje ugovor o osiguranju.

(3)       Zastupniku u osiguranju nije dozvoljeno da naplaćuje premije osiguranja, niti ostale iznose od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja.

(4)       U slučaju da Agencija utvrdi da je tržište osiguranja ugroženo kroz nelojalnu konkurenciju, Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje maksimalni iznos provizije zastupnika u osiguranju, kao i akt kojim uređuje i druge međusobne odnose zastupnika u osiguranju sa društvom za osiguranje ili povezanim licima društva za osiguranje.

Shodna primjena odredaba

Član 14.

(1)       Na međusobne odnose društva za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnika za zastupanje u osiguranju sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuju odnosi društva za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnika za zastupanje u osiguranju sa društvom za osiguranje.

(2)       Na banke, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske, odnosno njihove organizacione jedinice koje obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojima se uređuje poslovanje društva za zastupanje u osiguranju.

GLAVA III

POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Lica koja obavljaju poslove i djelatnost posredovanja u osiguranju

Član 15.

(1) Posredovanje u osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju brokeri u osiguranju, i to:

1)         fizičko lice koje je dobilo ovlašćenje Agencije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju (ovlašćenje za posredovanje) i

2)         brokersko društvo u osiguranju koje je dobilo dozvolu Agencije za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju (dozvola za posredovanje) i koje je upisano u registar poslovnih subjekata.

(2)       Pored lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana, djelatnost posredovanja u osiguranju, u skladu sa ovim zakonom, obavljaju i filijale brokerskih društava u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH.

(3)       Pravo da obavljaju poslove, odnosno djelatnost posredovanja u osiguranju, lica iz st. 1. i 2. ovog člana, stiču upisom u registre Agencije.

(4)       Djelatnost posredovanja u osiguranju obavlja se kao isključiva djelatnost.

Ovlašćenje za posredovanje

Član 16.

(1)       Za dobijanje ovlašćenja za posredovanje i upis u registre Agencije, fizičko lice dužno je da ispunjava sljedeće uslove:

1)         da je podnijelo zahtjev za dobijanje ovlašćenja za posredovanje i upis u registre Agencije,

2)         da je položilo stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju,

3)         da ima završen prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,

4)         da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci u poslovima osiguranja,

5)         da nije pravosnažno osuđeno za krivična djela protiv privrede i platnog prometa i da mu nije pravosnažno izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u oblasti osiguranja,

6)         da mu nije u posljednjih godinu dana pravosnažnim rješenjem Agencije oduzeto ovlašćenje za posredovanje i

7)         da je izvršilo uplatu naknade u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(2)       Ovlašćenje za posredovanje važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

(3)       Ovlašćenje za posredovanje prestaje da važi:

1)         na lični zahtjev brokera u osiguranju - fizičkog lica i

2)         istekom roka važenja upisa u registre Agencije.

(4) Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje pravila polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, kao i dodatne obavezne programe za polaganje ispita znanja i kompetentnosti koji su u funkciji ispunjavanja zahtjeva stručnosti brokera u osiguranju.

(5) Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, kao i postupak za izdavanje ovlašćenja za posredovanje i upis u registre Agencije.

Broker u osiguranju - fizičko lice

Član 17.

Broker u osiguranju - fizičko lice obavlja poslove posredovanja u osiguranju isključivo na osnovu ugovora o radu, odnosno drugog pravnog odnosa sa brokerskim društvom u osiguranju i filijalom brokerskog društava u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH.

Dozvola za posredovanje

Član 18.

(1) Brokersko društvo u osiguranju osniva se kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava.

(2) Za dobijanje dozvole za posredovanje, podnosilac zahtjeva dužan je da uz zahtjev Agenciji priloži i sljedeće:

1)         osnivački akt,

2)         dokaz o obezbjeđenju osnivačkog kapitala u novcu u iznosu od 200.000 KM,

3)         plan poslovanja i finansijski plan za prve dvije godine poslovanja,

4)         dokaz o postojanju osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti u visini osigurane sume koja ne može biti manja od 400.000 KM po svakom odštetnom zahtjevu, odnosno 640.000 KM za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini,

5)         spisak akcionara, odnosno vlasnika uloga, za akcionarsko društvo - knjiga akcionara ovjerena od Centralnog registra hartija od vrijednosti a. d. Banja Luka, a za društvo sa ograničenom odgovornošću - knjiga uloga,

6)         dokaz o imenovanju direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje brokerskog društva u osiguranju koji je u radnom odnosu u brokerskom društvu u osiguranju sa punim radnim vremenom,

7)         izjavu o spisku povezanih lica sa dokazom o povezanosti vlasništvom na kapitalu ili na drugi način sa društvom za osiguranje, društvom za zastupanje u osiguranju ili brokerskim društvom u osiguranju radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, kao i spisak lica sa ličnim interesom, u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava,

8)         dokaz o tehničkoj osposobljenosti,

9)         predugovor zaključen sa najmanje jednim ovlašćenim brokerom u osiguranju koji je u radnom odnosu u brokerskom društvu u osiguranju sa punim radnim vremenom i

10)       dokaz o izvršenoj uplati naknade u skladu sa Odlukom o tarifama i naknadama Agencije.

(3)       Direktor, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje brokerskog društva u osiguranju dužan je da Agenciji dostavi dokaz da nije pravosnažno osuđen za krivična djela protiv privrede i platnog prometa i da mu nije pravosnažno izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u oblasti osiguranja.

(4)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da obezbijedi ispunjenost uslova iz stava 2. t. 2) i 4) ovog člana za vrijeme važenja dozvole za posredovanje.

(5)       Dozvola za posredovanje važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

(6)       Dozvola za posredovanje prestaje da važi:

1)         istekom roka važenja upisa u registre Agencije,

2)         ako brokersko društvo u osiguranju ne počne sa obavljanjem djelatnosti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole i upisa u registre Agencije,

3)         ako brokersko društvo u osiguranju prestane da obavlja djelatnost šest mjeseci u kontinuitetu i

4)         otvaranjem stečajnog, odnosno likvidacionog postupka nad brokerskim društvom u osiguranju.

(7)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da u slučaju reorganizacije i likvidacije prethodno pribavi saglasnost Agencije.

(8)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje sadržaj dokumenata iz stava 2. ovog člana, kao i postupak za izdavanje dozvole za posredovanje.

Upis u registre Agencije

Član 19.

(1)       Dozvola za posredovanje iz člana 18. ovog zakona uslov je za upis brokerskog društva u osiguranju u registar poslovnih subjekata.

(2)       Upis brokerskog društva u osiguranju u registre Agencije vrši se nakon što brokersko društvo u osiguranju podnese Agenciji dokaz o izvršenoj registraciji iz stava 1. ovog člana.

Obaveze brokera u osiguranju prema osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja

Član 20.

(1) Broker u osiguranju dužan je da štiti interese osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, što obuhvata pružanje informacija, pojašnjenja i savjeta osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja o svim okolnostima bitnim za odluku o zaključivanju ugovora o osiguranju sa određenim društvom za osiguranje.

(2)       Broker u osiguranju pristupa obavljanju poslova posredovanja u osiguranju na osnovu pismenog naloga ili ugovora zaključenog sa klijentom.

(3)       Radi ispunjavanja obaveza iz stava 1. ovog člana, broker u osiguranju dužan je da osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja:

1)         izradi odgovarajuću analizu rizika i odgovarajuća načela pokrića na osnovu informacija dobijenih od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja,

2)         izradi ocjenu finansijske sposobnosti društva za osiguranje za pokriće rizika na osnovu stručnih informacija koje su mu dostupne,

3)         na njegov zahtjev da savjet o izboru društva za osiguranje, koje prema analizama tog brokera u osiguranju nudi najveću sigurnost,

4)         na njegov zahtjev posreduje prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju koji, u konkretnom slučaju nudi najveću sigurnost, pri čemu se ta obaveza može ograničiti samo na određene poslove osiguranja, ako broker u osiguranju o tome izričito informiše osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja,

5)         dostavi sve pribavljene ponude od društava za osiguranje, sa uslovima osiguranja i izričito mu ukaže na elemente uslova koji se odnose na obim pokrića i isključenje,

6)         dostavi ugovor sa uslovima osiguranja,

7)         provjeri sadržaj polise osiguranja u konkretnom slučaju i prati ugovore o osiguranju zaključene uz njegovo posredovanje za vrijeme trajanja tih ugovora, uz obavezu predlaganja izmjena, ako je to u interesu zaštite osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja,

8)         pruža pomoć za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, naročito prilikom nastupanja osiguranog slučaja i vodi računa da osiguranik, odnosno ugovarač osiguranja preduzme sve pravne radnje za očuvanje i ostvarivanje prava iz ugovora o osiguranju u rokovima određenim za izvršavanje tih pravnih radnji i

9)         učini transparentnim sve pravne i ekonomske veze, uključujući i ugovorenu proviziju, sa određenim društvom za osiguranje.

(4)       Broker u osiguranju dužan je da analizu rizika iz stava 3. tačka 1) ovog člana sačini uzimajući u obzir dovoljno veliki broj ugovora o osiguranju koji su dostupni na tržištu, što mu omogućava davanje preporuka u skladu sa profesionalnim kriterijumima, da bi osigurnik, odnosno ugovarač osiguranja zaključenjem ugovora o osiguranju ostvario svoje potrebe i zahtjeve.

(5)       Dokumente iz stava 3. t. 1), 2), 3), 5), 6) i 9) ovog člana broker u osiguranju dužan je da dostavi u materijalnom ili elektronskom obliku koji je dostupan osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja.

Obaveze brokera u osiguranju prema društvu za osiguranje

Član 21.

(1)       Broker u osiguranju dužan je da štiti interese društva za osiguranje, u onoj mjeri i u obimu u kojem ta obaveza postoji i za osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, te da obavještava društvo za osiguranje o svim rizicima koji su mu poznati ili bi trebalo da mu budu poznati.

(2)       Broker u osiguranju dužan je da informiše društvo za osiguranje o ponudi osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja za zaključivanje ugovora.

Računi brokerskog društva u osiguranju

Član 22.

(1) Brokersko društvo u osiguranju dužno je da odvojeno evidentira i ima posebne račune za:

1) sredstva koja se koriste za poslovanje brokerskog društva u osiguranju i

2) sredstva koja društvo za osiguranje plati za račun osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja.

(2)       Sredstva na računu iz stava 1. tačka 2) ovog člana vlasništvo su osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, te ne ulaze u imovinu ni u likvidacionu ili stečajnu masu brokerskog društva u osiguranju, ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja, niti se mogu koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca brokerskog društva u osiguranju.

(3)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana uplati u korist osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, istog dana, a najkasnije narednog radnog dana.

Poslovna evidencija brokerskih društava u osiguranju

Član 23.

(1)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da vodi ažurnu poslovnu evidenciju sa podacima o:

1)         brokerima u osiguranju - fizičkim licima,

2)         društvima za osiguranje sa kojima imaju zaključen ugovor o posredovanju u osiguranju i

3)         licima koja obavljaju poslove iz člana 2. stav 4. ovog zakona.

(2)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da posjeduje i čuva dokumentaciju u vezi sa obavljanjem djelatnosti posredovanja u osiguranju, a naročito:

1)         ugovore o radu ili druge ugovore sa brokerima u osiguranju - fizičkim licima,

2)         ugovore o posredovanju u osiguranju zaključene sa društvima za osiguranje,

3)         ugovore o posredovanju u osiguranju zaključene sa osiguranikom, odnosno ugovaračem osiguranja,

4)         ugovore o radu ili druge ugovore sa licima koja obavljaju poslove iz člana 2. stav 4. ovog zakona i

5)         kopije polise osiguranja zaključene, uz posredovanje brokera u osiguranju, između osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja i društva za osiguranje.

(3)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje sadržaj poslovne evidencije iz stava 1. ovog člana.

Provizija brokera u osiguranju

Član 24.

(1)       Broker u osiguranju nema pravo da od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja zahtijeva plaćanje provizije ili bilo kakvu drugu naplatu, osim ako to nije izričito pismeno ugovoreno.

(2)       Ako je ugovorom s osiguranikom, odnosno ugovaračem osiguranja izričito pismeno ugovoreno da broker u osiguranju ima pravo na proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu, broker u osiguranju nema pravo da od društva za osiguranje zahtijeva proviziju ili bilo kakvu drugu naplatu po tom ugovoru.

GLAVA IV

OSNIVANJE FILIJALE DRUŠTVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU I BROKERSKOG DRUŠTVA U OSIGURANJU

Obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju putem filijale

Član 25.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju, čije je sjedište u Republici Srpskoj može da obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju u Federaciji BiH, isključivo putem filijale.

(2)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju, čije je sjedište u Federaciji BiH može da obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju u Republici Srpskoj, isključivo putem filijale.

(3)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje postupak osnivanja filijale društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju.

Osnivanje filijale društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Republici Srpskoj

Član 26.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju, čije je sjedište u Republici Srpskoj, koje namjerava da obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju putem filijale u Federaciji BiH, dužno je da u pisanoj formi obavijesti Agenciju i dostavi:

1)         odluku o osnivanju filijale u Federaciji BiH i

2)         podatke o ovlašćenom licu za zastupanje filijale u Federaciji BiH.

(2)       Agencija je dužna da, u roku od 30 dana od prijema obavještenja iz stava 1. ovog člana, u pisanoj formi obavijesti Agenciju za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija Federacije BiH) o:

1)         namjeri društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju,

2)         činjenici da je društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju upisano u registre Agencije i

3)         ovlašćenom licu za zastupanje filijale u Federaciji BiH.

(3)       Filijala u Federaciji BiH osniva se u skladu sa ovim zakonom, propisima Federacije BiH kojima se uređuje poslovanje privrednih društava i propisima kojima se uređuje poslovanje društava za zastupanje u osiguranju i brokerskih društava u osiguranju, a nadzor nad radom filijale vrši Agencija Federacije BiH.

Osnivanje filijale društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH

Član 27.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju, čije je sjedište u Federaciji BiH, koje namjerava da obavlja djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju putem filijale u Republici Srpskoj, dužno je da u pisanoj formi obavijesti Agenciju i dostavi:

1)         odluku o osnivanju filijale u Republici Srpskoj,

2)         podatke o ovlašćenom licu za zastupanje filijale u Republici Srpskoj i

 3) dokaz da je društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju upisano u registre Agencije Federacije BiH.

(2)       Agencija vrši upis filijale u registre Agencije nakon izvršenog uvida u dokumentaciju iz stava 1. ovog člana i prijema obavještenja Agencije Federacije BiH da je upoznata sa namjerom obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju, lica iz stava 1. ovog člana, putem filijale u Republici Srpskoj.

(3)       Društvo za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju, čije je sjedište u Federaciji BiH, može početi sa poslovanjem putem filijale u Republici Srpskoj poslije izvršenog upisa filijale u registar poslovnih subjekata i u registre Agencije.

(4)       Filijala u Republici Srpskoj osniva se i posluje u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje poslovanje privrednih društava, a nadzor nad radom filijale vrši Agencija.

GLAVA V

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Registri Agencije

Član 28.

(1)       Registrovanje zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju, u registre Agencije, vrši se na period od četiri godine.

(2)       Prestankom važenja ili oduzimanjem ovlašćenja za zastupanje, odnosno ovlašćenja za posredovanje, Agencija vrši brisanje zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju, fizičkog lica, iz registara Agencije.

(3)       Prestankom važenja ili oduzimanjem dozvole za zastupanje, odnosno dozvole za posredovanje, Agencija vrši brisanje preduzetnika za zastupanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju iz registara Agencije.

(4)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje vrste, sadržaj i pravila za upis i vođenje registara Agencije.

Poslovne knjige i finansijski izvještaji

Član 29.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju, dužno je da, u skladu sa propisima kojima se uređuje: poslovanje privrednih društava, osnivanje i poslovanje društava za osiguranje, oblast računovodstva i revizije i drugim propisima:

1)         vodi poslove knjige, koje dokazuju i omogućavaju uvid u transakcije izvršene u toku obavljanja djelatnosti, odnosno da u poslovnim knjigama vodi posebnu evidenciju o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i o društvima za osiguranje za koje obavlja ove poslove,

2)         sastavlja knjigovodstvene isprave,

3)         vrednuje imovinu,

4)         sastavlja statističke izvještaje i

5)         sastavlja finansijske izvještaje.

(2)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju, dužno je da dostavlja Agenciji statističke izvještaje iz stava 1. tačka 4) ovog člana.

(3)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju, dužno je da dostavlja Agenciji finansijske izvještaje iz stava 1. tačka 5) ovog člana.

 

(4) Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje oblik, sadržaj, način i rokove dostavljanja izvještaja iz stava 1. ovog člana.

Obavještavanje

Član 30.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju, dužno je da Agenciju obavještava o:

1)         promjeni podataka koji se upisuju u registar poslovnih subjekata, odnosno registracioni organ i u registre Agencije,

2)         namjeri prestanka obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju,

3)         namjeri osnivanja ili prestanku poslovanja filijale u Federaciji BiH i

4)         prigovorima koje prima u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se uređuje zaštita potrošača.

(2)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje sadržaj, način i rokove dostavljanja podataka iz stava 1. ovog člana.

Obaveza pružanja informacija

Član 31.

(1)       Zastupnik u osiguranju, odnosno broker u osiguranju dužan je da osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, prije zaključenja ugovora o osiguranju, obavijesti o:

1)         svom poslovnom imenu i sjedištu,

2)         upisu u registar Agencije, kao i načinu provjere upisa,

3)         nazivu društava za osiguranje sa kojima ima zaključene ugovore,

4)         svakoj pravnoj ili finansijskoj zavisnosti tog društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju od društva za osiguranje s kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju, uključujući svako neposredno ili posredno posjedovanje 10% i više procenata kapitala ili glasačkih prava u tom društvu, a koji bi mogao uticati na slobodu odabira društva za osiguranje,

5)         svakoj pravnoj ili finansijskoj zavisnosti društva za osiguranje s kojim će biti zaključen ugovor o osiguranju ili reosiguranju, od tog društva za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskog društva u osiguranju, uključujući svako neposredno ili posredno posjedovanje 10% i više procenata kapitala ili glasačkih prava u tom društvu za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskom društvu u osiguranju i

6)         načinu zaštite njegovih prava i interesa.

(2)       Pored informacija iz stava 1. ovog člana, zastupnik u osiguranju, odnosno broker u osiguranju dužan je da osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, prije zaključenja ugovora o osiguranju, obavijesti o tome da li se nalazi pod ugovornom obaveznom s jednim ili sa više društava za osiguranje, te na zahtjev osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja obavijesti o nazivima tih društava za osiguranje.

(3)       Informacije iz st. 1. i 2. ovog člana daju se osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja:

1)         u materijalnom ili elektronskom obliku dostupnom osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja,

2)         na jasan i tačan način koji je razumljiv osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja i

3)         na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

(4)       Izuzetno od stava 3. tačka 1) ovog člana, informacije se mogu dati i usmenim putem na zahtjev osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja ili kada je pokriće rizika potrebno odmah.

(5) U slučajevima iz stava 4. ovog člana, informacije se obavezno daju na način propisan stavom 3. ovog člana neposredno nakon zaključenja ugovora o osiguranju.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Član 32.

Na društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnika za zastupanje u osiguranju, banku, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju, koji obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju, u vrsti životnog osiguranja, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.

Zaštita potrošača

Član 33.

(1)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju dužni su da:

1)         obezbijede zaštitu prava i interesa osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, u skladu s propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima,

2)         obezbijede postupak koji osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja omogućava podnošenje prigovora i

3)         navedu podatke o mogućnosti, načinu i roku podnošenja prigovora, obaveznom sadržaju prigovora, adresi, broju telefaksa ili adresi elektronske pošte za primanje prigovora i roku dostavljanja odgovora na prigovor.

(2)       Na svaki primljeni pismeni prigovor društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju dužni su da pismeno odgovore najkasnije u roku od 30 dana i obavijeste podnosioca prigovora o pravu na:

1)         pokretanje postupka kod Ombudsmana u osiguranju radi vansudskog rješavanja spora i

2)         podnošenje tužbe sudu.

(3)       Brokersko društvo u osiguranju dužno je da informiše osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, da ima mogućnost da zaključi ugovor o posredovanju u osiguranju sa više brokerskih društava u osiguranju.

(4)       Osiguranik, odnosno ugovarač osiguranja ima pravo izbora jednog ili više društava za zastupanje u osiguranju, odnosno preduzetnika za zastupanje u osiguranju i brokerskih društava u osiguranju.

(5)       Društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske i brokersko društvo u osiguranju dužni su da informišu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, da ima mogućnost da zaključi ugovor o osiguranju sa jednim ili sa više društava za osiguranje.

Izuzeci prilikom obavljanja djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju

Član 34.

Zastupanjem u osiguranju, odnosno posredovanjem u osiguranju ne smatraju se poslovne aktivnosti pravnih lica kod kojih se zaključuju ugovori o osiguranju, ako su kumulativno ispunjeni uslovi:

1)         ugovor o osiguranju nije ugovor o životnom osiguranju,

2)         ugovor o osiguranju ne pokriva osiguranje od odgovornosti,

3)         ugovor o osiguranju zahtijeva poznavanje samo one vrste osiguravajućeg pokrića koje je predmet ugovora,

4)         osnovna djelatnost tih lica nije zastupanje u osiguranju, odnosno posredovanje u osiguranju,

5)         osiguranje predstavlja dopunu uz proizvod ili uslugu koju pruža to pravno lice ako pokriva:

1.         rizik kvara, gubitka ili oštećenja proizvoda ili stvari ili

2.         rizik oštećenja ili gubitka prtljaga i druge rizike u vezi s putovanjem rezervisanim putem turističke agencije, čak i u slučaju da ugovor o osiguranju pokriva životno osiguranje ili osiguranje od odgovornosti, pod uslovom da to osiguranje predstavlja pomoćni, odnosno dopunski oblik osiguranja koji pokriva rizike u vezi s navedenim putovanjem i

6)         iznos godišnje premije osiguranja po jednom ugovoru o osiguranju nije veći od 500 KM i ugovor o osiguranju, uključujući produženja, nije zaključen na period duži od pet godina.

GLAVA VI

NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Subjekti nadzora

Član 35.

(1)       Nadzor nad obavljanjem poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju vrši Agencija.

(2)       Subjektima nadzora smatraju se lica kojima Agencija izdaje ovlašćenje ili dozvolu za zastupanje u osiguranju, odnosno posredovanje u osiguranju, kao i filijale društava za zastupanje u osiguranju, odnosno brokerskih društava u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH.

(3)       Pored lica iz stava 2. ovog člana, subjekti nadzora su i lica koja obavljaju poslove ili djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju bez ovlašćenja, odnosno dozvole Agencije.

(4)       Nadzor nad subjektima nadzora vrše ovlašćena lica Agencije, uvidom i analizom u finansijske i druge izvještaje, poslovnu dokumentaciju, te ostale podatke i evidencije koje su subjekti nadzora dužni da vode ili dostavljaju Agenciji.

(5)       Ovlašćena lica Agencije mogu vršiti nadzor uvidom u podatke iz stava 4. ovog člana i neposredno u poslovnim prostorijama subjekata nadzora.

(6)       Subjekti nadzora dužni su da ovlašćenim licima Agencije omoguće pristup u poslovne prostorije, daju na uvid i dostave traženu dokumentaciju i isprave, te obezbijede druge uslove potrebne za vršenje nadzora.

(7)       Za vršenje nadzora subjekti nadzora upisani u registre Agencije, dužni su da plate Agenciji naknadu za nadzor, čiju visinu, način obračuna i plaćanja propisuje Agencija svojom tarifom.

(8)       Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje postupak nadzora nad obavljanjem poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju.

Kriterijumi i uslovi za ograničavanje iznosa provizije zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju

Član 36.

(1) Ukoliko ovlašćena lica Agencije u vršenju nadzora utvrde da visina provizije zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju, kroz nelojalnu konkurenciju ugrožava tržište osiguranja, Agencija može donijeti pojedinačni akt kojim propisuje maksimalni iznos provizije zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju.

(2) Upravni odbor Agencije donosi akt kojim propisuje kriterijume i uslove za ograničavanje iznosa provizije zastupnika u osiguranju, odnosno brokera u osiguranju.

Neovlašćeno obavljanje poslova i djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju

Član 37.

(1)       Ukoliko ovlašćena lica Agencije u vršenju nadzora utvrde da lice obavlja poslove ili djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju bez ovlašćenja ili dozvole Agencije, Agencija izriče zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova ili djelatnosti u oblasti osiguranja tom licu, te podnosi prijavu nadležnom organu.

(2)       Ukoliko ovlašćena lica Agencije u vršenju nadzora utvrde da lice koje nije upisano u registre Agencije, obavlja poslove ili djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju, Agencija izriče zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova ili djelatnosti u oblasti osiguranja tom licu.

Oduzimanje ovlašćenja za zastupanje, odnosno ovlašćenja za posredovanje

Član 38.

(1)       Agencija će oduzeti ovlašćenje za zastupanje, odnosno ovlašćenje za posredovanje u sljedećim slučajevima:

1)         kada utvrdi da su podaci na osnovu kojih je ovlašćenje izdato bili neistiniti,

2)         ako zastupnik u osiguranju, odnosno broker u osiguranju, fizičko lice, krši odredbe ovog zakona, kao i zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i drugih propisa iz oblasti osiguranja, koje se odnose na zaštitu i informisanje osiguranika i na primjenu uslova i tarifa osiguranja i ne postupa po nalozima Agencije i

3)         kada zastupnik u osiguranju, odnosno broker u osiguranju, fizičko lice, prestane da ispunjava uslove za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju propisane ovim zakonom.

(2)       U slučaju oduzimanja ovlašćenja za zastupanje, odnosno ovlašćenja za posredovanje, fizičko lice kome je oduzeto ovlašćenje ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje ovlašćenja, prije isteka roka od godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja Agencije kojim mu je oduzeto ovlašćenje.

Oduzimanje dozvole za zastupanje, odnosno dozvole za posredovanje

Član 39.

(1) Agencija će oduzeti dozvolu za zastupanje, odnosno dozvolu za posredovanje u sljedećim slučajevima:

1)         kada utvrdi da su podaci na osnovu kojih je dozvola izdata bili neistiniti,

2)         ako društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju krši odredbe ovog zakona, kao i zakona kojima se uređuje osnivanje i poslovanje društava za osiguranje i drugih propisa iz oblasti osiguranja, i ne postupa po nalozima Agencije,

3)         kada društvo za zastupanje u osiguranju, preduzetnik za zastupanje u osiguranju, odnosno brokersko društvo u osiguranju prestane da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju propisane ovim zakonom.

(2) U slučaju oduzimanja dozvole za zastupanje, odnosno dozvole za posredovanje, lice kome je oduzeta dozvola ne može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje dozvole, prije isteka roka od godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja Agencije kojim mu je oduzeta dozvola.

Prekršaji

Član 40.

(1)       Novčanom kaznom od 50.000 KM kazniće se za prekršaj društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, ako obavljaju djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju, a nisu upisani u registre Agencije (član 4. stav 3. i član 15. stav 3).

(2)       Novčanom kaznom od 10.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

(3)       Novčanom kaznom od 20.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik za zastupanje u osiguranju.

(4)       Novčanom kaznom od 10.000 KM kazniće se za prekršaj zastupnik u osiguranju - fizičko lice i broker u osiguranju - fizičko lice, ako obavlja poslove zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju, a nije upisan u registre Agencije (član 4. stav 3. i član 15. stav 3).

Član 41.

(1)       Novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)         društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, ako djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju ne obavljaju kao isključivu djelatnost (član 4. stav 4. i član 15. stav 4),

2)         društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske ako zastupaju više društava za osiguranje, bez pismene saglasnosti zastupanih društava za osiguranje (član 10. stav 2),

3)         društvo za osiguranje i društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ako ne zaključe ugovor o zastupanju na propisani način (član 11. stav 1),

4)         društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske ako naplate premiju osiguranja ili ostale iznose od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja (član 13. stav 3),

5)         društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske ako sa društvom za osiguranje, odnosno sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, ugovore viši iznos provizije od maksimalno propisanog iznosa (član 13. stav 4),

6)         društvo za osiguranje i društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ako sa društvom za zastupanje u osiguranju, filijalom društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, preduzetnikom za zastupanje u osiguranju, bankom, mikrokreditnim društvom i Poštama Srpske ugovore viši iznos provizije od maksimalno propisanog iznosa (član 13. stav 4),

7)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne obezbijede da u toku poslovanja osnivački kapital u novcu bude najmanje u visini propisanog iznosa (član 18. stav 4),

8)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federacije BiH ako ne obezbijede osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti u visini propisane osigurane sume (član 18. stav 4),

9)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako sredstva osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja ne vode na posebnom računu (član 22. stav 1) i

10)       brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako naplate proviziju od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja ili društva za osiguranje suprotno članu 24.

(2)       Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 42.

Novčanom kaznom od 4.000 KM do 20.000 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik za zastupanje u osiguranju, ako:

1) djelatnost zastupanja u osiguranju ne obavlja kao isključivu djelatnost (član 4. stav 4),

2)         zastupa više društava za osiguranje bez pismene saglasnosti zastupanih društava za osiguranje (član 10. stav 2),

3)         naplaćuje premije osiguranja ili ostale iznose od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja (član 13. stav 3) i

4)         sa društvom za osiguranje, odnosno sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, ugovori viši iznos provizije od maksimalno propisanog iznosa (član 13. stav 4).

Član 43.

(1)       Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice:

1)         društvo za zastupanje u osiguranju i brokersko društvo u osiguranju ako prethodno ne pribave saglasnost Agencije za reorganizaciju i likvidaciju (član 7. stav 5. i član 18. stav 7),

2)         banka, mikrokreditno društvo i Pošte Srpske ako u poslovnim knjigama ne obezbijede posebnu evidenciju o obavljanju djelatnosti zastupanja u osiguranju u skladu sa ovim zakonom (član 8. stav 3),

3)         društvo za osiguranje i društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ako ugovor o zastupanju u osiguranju ne zaključe u pisanoj formi i ne dostave primjerak tog ugovora Agenciji (član 11. stav 2),

4)         društvo za osiguranje i društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima ako bez odgađanja pismenim putem ne obavijeste Agenciju o raskidu ugovora o zastupanju u osiguranju i obavještenje o raskidu ili prestanku važenja tog ugovora ne objave na svojoj internet stranici (član 11. st. 3. i 4),

5)         društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne vode ažurnu evidenciju sa minimalnim sadržajem propisanih podataka i ne čuvaju dokumentaciju u vezi sa obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju (čl 12. i 23),

6)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne štite interese osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja, na propisani način (član 20. st. 1. i 3),

7)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne dostave osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja, dokumente u materijalnom ili elektronskom obliku (član 20. stav 5),

8)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne štiti interese društva za osiguranje (član 21. stav 1),

9)         brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne informiše društvo za osiguranje o ponudi osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja za zaključenje ugovora (član 21. stav 2),

10)       brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne uplate sredstva koja društvo za osiguranje plati za račun osiguranika u propisanom roku (član 22. stav 3),

11)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne vode poslovne knjige i ne sačinjavaju, odnosno ne dostavljaju Agenciji propisane izvještaje na propisani način (član 29),

12)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne obavijeste Agenciju o propisanim podacima (član 30),

13)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne obavijeste osiguranika, odnosno ugovarača osiguranika o propisanim podacima i na propisani način (član 31),

14)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne obezbijede zaštitu prava i interesa osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja u skladu sa propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima (član 33. stav 1. tačka 1),

15)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne uspostave postupak koji će osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja omogućiti podnošenje prigovora, te ne navedu podatke o mogućnosti, načinu i roku podnošenja prigovora, obaveznom sadržaju prigovora (član 33. stav 1. t. 2) i 3),

16)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako pismeno ne odgovore u propisanom roku i ne obavijeste podnosioca prigovora o pravu na pokretanje postupka kod Ombudsmana u osiguranju radi vansudskog rješavanja spora i o podnošenje tužbe sudu (član 33. stav 2),

17)       brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne informiše osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja da ima mogućnost da zaključi ugovor o posredovanju u osiguranju sa više brokerskih društava u osiguranju (član 33. stav 3),

18)       društvo za zastupanje u osiguranju, filijala društva za zastupanje u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH, banka, mikrokreditno društvo, Pošte Srpske, brokersko društvo u osiguranju i filijala brokerskog društva u osiguranju čije je sjedište u Federaciji BiH ako ne informišu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja da ima mogućnost da zaključi ugovor o osiguranju sa jednim ili više društava za osiguranje (član 33. stav 5).

(2)       Novčanom kaznom od 500 KM do 2.500 KM kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 44.

Novčanom kaznom od 800 KM do 4.000 KM kazniće se za prekršaj preduzetnik za zastupanje u osiguranju, ako:

1)         ne vodi ažurnu evidenciju sa minimalnim sadržajem propisanih podataka i ne čuva dokumentaciju u vezi sa obavljanjem djelatnosti zastupanja u osiguranju (član 12),

2)         ne obavijesti Agenciju o propisanim podacima (član 30),

3)         ne obavijesti osiguranika, odnosno ugovarača osiguranika o propisanim podacima i na propisani način (član 31),

4)         ne obezbijedi zaštitu prava i interesa osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja u skladu sa propisima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima (član 33. stav 1. tačka 1),

5)         ne uspostavi postupak koji će osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja omogućiti podnošenje prigovora, te ne navede podatke o mogućnosti, načinu i roku podnošenja prigovora, obaveznom sadržaju prigovora (član 33. stav 1. t. 2) i 3),

6)         pismeno ne odgovori u propisanom roku i ne obavijesti podnosioca prigovora o pravu na pokretanje postupka kod Ombudsmana u osiguranju radi vansudskog rješavanja spora i o podnošenje tužbe sudu (član 33. stav 2) i

7)         ne informiše osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja da ima mogućnost da zaključi ugovor o osiguranju sa jednim ili više društava za osiguranje (član 33. stav 5).

Član 45.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1)         zastupnik u osiguranju ako poslove zastupanja ne obavlja na propisani način (član

6.         stav 1),

2)         zastupnik u osiguranju ako naplaćuje premije osiguranja ili ostale iznose od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja (član 13. stav 3),

3)         broker u osiguranju ako poslove posredovanja u osiguranju ne obavlja na propisani način (član 17),

4)         broker u osiguranju ako ne štiti interese osiguranika, odnosno ugovorača osiguranja, na propisan način (član 20. st. 1. i 3),

5)         broker u osiguranju ako ne dostavi osiguraniku, odnosno ugovaraču osiguranja, dokumente u materijalnom ili elektronskom obliku (član 20. stav 5),

6)         broker u osiguranju ako ne štiti interese društva za osiguranje (član 21. stav 1),

7)         broker u osiguranju ako ne informiše društvo za osiguranje o ponudi osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja za zaključenje ugovora (član 21. stav 2),

8)         broker u osiguranju ako naplati proviziju od osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja ili društva za osiguranje suprotno propisanim odredbama (član 24) i

9)         zastupnik u osiguranju i broker u osiguranju ako ne obavijesti osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja o propisanim podacima i na propisan način (član 31).

GLAVA VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primjena akata

Član 46.

(1)       Upravni odbor Agencije će donijeti akte propisane ovim zakonom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2)       Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana primjenjuju se akti koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako sa njim nisu u suprotnosti.

Usklađivanje poslovanja

Član 47.

Društva za zastupanje u osiguranju, preduzetnici za zastupanje u osiguranju, mikrokreditna društva, Pošte Srpske i brokerska društva u osiguranju dužna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 48.

(1)       Banka, odnosno organizaciona jedinica koja obavlja djelatnost posredovanja u osiguranju, nastaviće da obavlja tu djelatnost do isteka roka važenja rješenja o upisu u registar Agencije, a u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa banke, odnosno organizacione jedinice, u registar Agencije.

(2)       Zastupnici u osiguranju, odnosno brokeri u osiguranju nastaviće da obavljaju poslove i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju na osnovu ovlašćenja i dozvola koje su izdate u skladu sa Zakonom o posredovanju u osiguranju, a do isteka roka važenja rješenja o upisu u registre Agencije.

Prestanak važenja

Član 49.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o posredovanju u osiguranju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/05, 64/06 i 106/09).

Stupanje na snagu

Član 50.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 03.10.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772