Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Pitanja i odgovori


VESSTI PARAGRAF LEX BA

 

  • LOKALNA PARTNERSTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE: Pitanja i odgovori

Međunarodna organizacija rada u okviru projekta koji finansira Evropska unija “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, objavila je Poziv za dostavljanje konceptnih prijedloga za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava.

Poziv je otvoren do 30. avgusta 2016. godine za sve opštine i gradove u Bosni i Hercegovini, koji se mogu prijaviti u partnerstvu sa zavodima za zapošljavanje, akreditovanim obrazovnim institucijama, preduzećima, udruženjima građana uključujući lokalne i regionalne razvojne agencije, sindikatima, privrednim komorama, itd.

Cilj poziva je da utvrdi interes za učešće u konkursu za dodjelu grantova u vrijednosti između 150 i 200 hiljada evra, koji će biti dodjeljivani u periodu od 2016. do 2018. godine.

Delegacija EU u BIH objavila je odgovore na najčešće postavljana pitanja.

1. Pitanje: Da li svi aplikanti u partnerstvu moraju biti iz BiH?

Odgovor: Svi osim preduzeća. Preduzeća mogu biti iz drugih zemalja.

2. Pitanje: Da li svi aplikanti moraju navesti u zajedničkoj aplikaciji svoje financijsko prethodno iskustvo ili samo vodeći aplikant?

Odgovor: Vodeći aplikant dostavlja financijski izvještaj, ostali dostavljaju pismo saglasnosti (Vidjeti str. 6 teksta Poziva: “Kao dokaz svog institucionalnog kapaciteta o ispunjavanju financijskih i kontrolnih uvjeta, vodeći aplikant mora obezbijediti sljedeće:

• U slučaju da je vodeći aplikant općina/opština ili služba za zapošljavanje - Financijski izvještaj ovjeren od strane ovlaštenog revizorskog organa ili poreske uprave.

• U slučaju pružaoca obrazovnih usluga ili nevladinih aktera kao vodećeg aplikanta - ovjeren financijski izvještaj, revizorski izvještaj ili važeća potvrda.”).

3. Pitanje: Da li je lokalno partnerstvo kratkotrajno? Ili mora biti održivo i institucionalizirano lokalno partnerstvo kada je u pitanju ovaj projekat?

Odgovor: Lokalno partnerstvo mora biti održivo najmanje za vrijeme trajanja projekta, a poželjno je i duže. Ne mora biti institucionalizirano u smislu da se formira novi pravni subjekat, ali mora biti povezano pismima saglasnosti i zajedničkom provedbom projekta.

4. Pitanje: Da li će se tokom evaluacije uzimati u obzir odnos broja zaposlenih i samoodrživosti? Ili je najvažniji ukupni kvalitet aplikacije?

Odgovor: Uzimat će se u obzir i jedno i drugo. Odnos između samoodrživosti i ukupnog broja zaposlenih nije linearan. Grant se neće dodijeliti isključivo zbog velikog broja zaposlenih ako nema samoodrživosti i ako je ukupni kvalitet aplikacije loš.

5. Pitanje: Kada je planiran indikativan početak realizacije odabranih projekata lokalnih partnerstava?

Odgovor: Januar 2017. godine.

6. Pitanje: Da li uzimate u obzir samo mlađe osobe koji će se zaposliti ili mogu u obzir dolaziti i radnici koji imaju više godina?

Odgovor: Dolazi u obzir zapošljavanje svih nezaposlenih, osobito ako se radi o osobama koje teško nalaze posao (žene, Romi, invalidi i sl.).

7. Pitanje: Da li korisnici moraju ili mogu biti poljoprivredna gazdinstva?

Odgovor: Ne moraju, ali mogu biti - u slučaju da se projektom obezbijedi tržište za plasman proizvoda kroz stavljanje poljoprivrednog gazdinstva u lanac vrijednosti.

8. Pitanje: Ko i kako (ukoliko je moguće) može zadržati opremu nakon završetka projekta?

Odgovor: Pri odabiru opreme treba voditi računa o tome da se dobije najbolja vrijednost za novac. Karakteristike i funkcije opreme trebaju biti u skladu sa kontekstom njene upotrebe. Oprema (polovna ili nova) može se nabaviti za potrebe provedbe projekta kako bi se primarno koristila za potrebe obuke nezaposlenih, stvaranje radnih mjesta za žene i posebno ranjive kategorije (mladi, manjine, povratnici, interno raseljena lica, domaćinstva pogođena poplavama) i osobe koje se teško zapošljavaju (ljudi bez kvalifikacija, dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, Romi, itd). Pružaoci obrazovnih usluga ili nevladine organizacije uključene u projekt moraju zadržati vlasništvo nad opremom mora najmanje tri godine nakon završetka projekta. Prije isteka tog perioda vlasništvo se ne može odobriti profitnoj organizaciji (preduzeću).

Imajte na umu da će aplikacije iz kojih se vidi da je stvarni cilj prvenstveno podrška preduzećima biti lošije ocijenjene.

Vodeći aplikant i partneri moraju dati izjavu da će opremu koristiti partneri na projektu i ciljne grupe za istu svrhu najmanje tri godine nakon završetka projektnih aktivnosti.

9. Pitanje: Da li se pravila o porijeklu robe i opreme primjenjuju na ovom projektu?

Odgovor: Nema pravila o porijeklu opreme.

10. Pitanje: Da li je oprema oslobođena od plaćanja PDV?

Odgovor: Jeste.

11. Pitanje: Da li se oprema može prenijeti na staro preduzeće ili ono mora biti novoregistrovano?

Odgovor: Može se raditi o već postojećem preduzeću, ne mora biti novoregistrovano. Za detalje o prenosu pogledajte odgovor na pitanje broj 8.

12. Pitanje: Da li je moguće sufinanciranje od strane općinskih i gradskih vlasti? Ako da, kako je to regulirano?

Odgovor: Moguće je sufinanciranje od strane općinskih ili gradskih vlasti. Ono će biti regulirano kako se partneri dogovore.

13. Pitanje: Da li se grant financijski vodi od strane vodećeg aplikanta?

Odgovor: Da.

14. Pitanje: Da li općina, ukoliko ima sporazum sa poreznom upravom za izmirivanje dugova, može aplicirati, odnosno biti vodeći aplikant?

Odgovor: Općina koja je u dugu/minusu ne može biti vodeći aplikant.

15. Pitanje: Da li postoji mogućnost proširivanja partnerstva nakon ispunjavanja koncepta prijedloga?

Odgovor: Ne. Partnerstvo formirano nacrtom projekta mora ostati, s tim da se tokom provedbe projekta novi partneri mogu uključiti samo ako to nema implikacija na budžet.

16. Pitanje: Kada budemo aplicirali, da li se zadruga treba predstaviti kao preduzeće ili kao NVO?

Odgovor: Ako zadruga ostvaruje profit, može aplicirati kao preduzeće/partner, ali ne i kao vodeći aplikant.

17. Pitanje: Da li postoji mogućnost da jedan partner bude aplikant u dva različita grada?

Odgovor: Moguće je da jedan partner bude aplikant u dva grada.

18. Pitanje: Kakva je vrsta ugovora, odnosno dužina zapošljavanja?

Odgovor: Novouposlena lica treba da imaju ugovore na neodređeno. Samo na taj način novoformirana radna mjesta će se smatrati održivim.

19. Pitanje: Da li je potrebna akreditacija obrazovne ustanove ili je dovoljno samo sudsko rješenje?

Odgovor: Formalna akreditacija nije neophodna ali sudsko rješenje nije dovoljno. Potrebna je dozvola nadležne institucije (npr. Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske).

20. Pitanje: Da li se oprema može nabaviti za preduzeće? I ko je pravni nasljednik opreme?

Odgovor: Molimo pogledajte pitanje 8.21. Pitanje: Da li u aplikaciji mora da se navede točan naziv preduzeća ili se može navesti opisno navedeno (proizvodni kooperanti)?

 Odgovor: Potrebno je navesti točan naziv preduzeća.

22. Pitanje: Da li oprema može biti na jednoj opštini, a aplikant je druga (tzv. matična) opština?

Odgovor: Da.

23. Pitanje: Da li pružatelj usluga može biti van BiH?

Odgovor: Svi učesnici partnerstva moraju biti registrirani u BiH osim preduzeća.

24. Pitanje: Ukoliko želimo zaposliti radnike iz čitave BiH, možemo li to uraditi preko Zavoda za zapošljavanje iz RS ili može/mora biti i iz drugih zavoda?

Odgovor: Možete zaposliti radnike prijavljene u različitim zavodima za zapošljavanje.

25. Pitanje: Da li mogu učestvovati privatni zavodi za zapošljavanje?

Odgovor: Ne.

26. Pitanje: Da li postoji minimalni broj zaposlenih koji bi mogao doseći nivo da se projekt smatra uspješnim?

Odgovor: Nije određen minimalan broj zaposlenih zato što odnos između samoodrživosti i ukupnog broja zaposlenih nije linearan. Grant se neće dodijeliti isključivo zbog velikog broja zaposlenih ako nema samoodrživosti i ako je ukupni kvalitet aplikacije loš.

27. Pitanje: Da li postoje evaluacioni kriteriji i da li su javno dostupni?

Odgovor: Postoje evaluacioni kriteriji koji su poznati ILO evaluatorima i nisu javno objavljeni.

28. Pitanje: Da li su prihvatljivi troškovi za PIO?

Odgovor: Da (vidjeti Aneks 4).

29. Pitanje: Da li su dozvoljeno podsticaji za samozapošljavanje?

Odgovor: Da, ukoliko su planirani za kreiranje održivih radnih mjesta.

30. Pitanje: Da li se iskustvo odnosi na sve partnere ili se odnosi samo na vodećeg partnera?

Odgovor: Za vodećeg partnera je neophodno, za ko-aplikante poželjno ali nije eliminatorno.

31. Pitanje: Da li aplikant mora imati dokaz o finansijskoj solventnosti?

Odgovor: Da. Za način dokazivanja vidjeti odgovor na pitanje 2.

32. Pitanje: Da li komunalna, odnosno javna preduzeća mogu biti vodeći aplikanti?

Odgovor: Kao što piše na str 6. Poziva, preduzeća ne mogu biti vodeći aplikanti.

33. Pitanje: Da li se obuka, prekvalifikacija može računati pod troškovima?

Odgovor: Da.

34. Pitanje: Opštine u RS nemaju klasični revizorski izvještaj. Pretpostavljam da su u Federaciji BiH u istoj poziciji. Mogu li općine svoj interni opštinski izvještaj priložiti koji se radi za Vladu RS?

Odgovor: Interni revizorski izvještaj nije prihvatljiv, ali je prihvatljiva potvrda poreske uprave.

35. Pitanje: Kada je u pitanju Zavod za zapošljavanje RS, da li možemo napraviti pritisak da utiče da se da suglasnost za projekat?

Odgovor: Vlada RS je dala saglasnost Zavodu za zapošljavanje RS za učešće u projektu.

36. Pitanje: Da li ukupni budžet može biti samo indikativni jer ne možemo imati detaljan budžet u ovom trenutku?

Odgovor: U ovoj fazi je potreban samo indikativni budžet, te o kojem se procentu od ukupne vrijednosti projekta radi. Detaljan budžet bit će potreban u drugoj fazi, kad se bude tražio cijeli projekat.

37. Pitanje: Da li sufinanciranje može biti in-kind, ili mora biti financijski?

Odgovor: Ne može biti klasično in-kind, ali može biti svaki doprinos koji se može prikazati kao financijski kao npr. u slučaju da se radi o plaćama koje se već isplaćuju, a osoblje će raditi na provedbi projekta. Tada se plaće tog osoblja mogu prikazati kao sufinanciranje iako se ne radi o izravnoj financijskoj kontribuciji.

38. Pitanje: Postoji li mogućnost da podijelite sa nama kakva će biti struktura troškova, budžeta?

Odgovor: U ovoj fazi to nije predviđeno. Ukoliko prođete prvu fazu, bit ćete detaljnije upoznati sa strukturom troškova.

39. Pitanje: Da li općina može imati više partnera među poslodavcima?

Odgovor: Da.

40. Pitanje: Navedeno je da su prioritet područja ugrožena poplavama. Da li su u fokusu ta područja, odnosno da li ta područja nose više poena?

Odgovor: Dobit ćete dodatne poene ako se radi o područjima koja su stradala u poplavama.

41. Pitanje: Do kada je rok za prijavu projekata?

Odgovor: Do 30.08.2016.

42. Pitanje: Da li preduzeće mora biti poslodavac? Da li konzultantska kuća može biti jedan od partnera u projektu?

Odgovor: Ako će konzultantska kuća zaposliti nezaposlene sa biroa za zapošljavanje i ako će ta radna mjesta biti održiva, onda može. Zavisi od toga da li ste registrirani kao d.o.o. ili kao NVO. Ako ostvarujete profit, onda možete aplicirati kao poslodavac (partner).

43. Pitanje: Centar za obrazovanje d.o.o. nema verificiran obrazovni program od strane Kantona Sarajevo. Da li mi u takvoj situaciji možemo aplicirati za ovaj projekat?

Odgovor: Morate imati verificiran program. Za ostalo, vidite odgovor na 19. pitanje.

44. Pitanje: Da li korisnik može biti d.o.o., odnosno da li oprema ostaje za korisnika? Da li oprema mora biti nova?

Odgovor: Pod korisnikom podrazumijevamo lica koja se zaposle zahvaljujući projektnim aktivnostima. Poslodavac/ko-aplikant može biti d.o.o. Oprema ne mora biti nova, već može biti i polovna. Vidite odgovore na pitanja 11, 20. i 22, a što se tiče konačnog objašnjenja o prenosu vlasništva, važi isto što i kod pitanja 8.

45. Pitanje: Da li prijedlog za učešće u konkursu za dodjelu bespovratnih sredstava može podnijeti fizičko lice za samozapošljavanje?

Odgovor: Ne. Javni poziv je isključivo za pravna lica.

46. Pitanje: Da li može fizičko lice podnijeti zahtjev za uređenja korita rijeke u gradu, zajedno sa Općinom, kod koje je 2014. godine ulica pogođena poplavom?

Odgovor: Ne (vidi odgovor 45). Pored toga što fizičko lice ne može biti aplikant, uređenje korita rijeke nije na listi prihvatljivih aktivnosti.

47. Pitanje: Da li nas možete uputiti kako bi što bolje pripremili ovaj projekat pošto nemamo iskustva i da li imamo ikakve mogućnosti obzirom da nismo realizovali nijedan projekat do sada?

Odgovor: Preporučujemo da nađete partnere koji imaju iskustva u pisanju i provedbi projekata, a vi možete biti ko-aplikant i usput učiti.

48. Pitanje: Da li konzorcij partnerstva podrazumijeva partnere sa područja jedne općine ili može biti sastavljen od partnera iz dvije ili više općina?

Odgovor: Konzorcij može sadržavati partnere koji dolaze iz više općina.

49. Pitanje: Ako je moguće da konzorcij bude sa područja više općina, da li se onda aktivnosti projekta mogu provoditi na području više općina, ili se moraju provesti na području samo jedne općine (npr. na području vodećeg aplikanta)?

Odgovor: Aktivnosti se mogu provesti na teritoriji više općina ukoliko se to opravda kroz projektni prijedlog.

50. Pitanje: Da li bi se umjesto opštine/općine kao aplikant/ko-aplikant mogao kandidirati kanton, kako bi ujedno obuhvatili cjelokupnu regiju koja potpada pod ingerenciju predmetnog kantona?

Odgovor: Poziv nije otvoren za kantone nego za jedinice lokalne samouprave, ali ako želite možete uključiti sve općine jednog kantona kao partnere.

51. Pitanje: Da li je i grad kao jedinica lokalne samouprave prihvatljiv kandidat za dostavljanje koncepta projektnog prijedloga?

Odgovor: Da.

52. Pitanje: Da li udruženje (NVO) može predati samo ovjerene bilanse, bez revizorskog izvještaja? Prema zakonu mi, kao udruženje, ne podliježemo reviziji.

Odgovor: Nevladine organizacije/udruženja mogu podnijeti financijski izvještaj ovjeren od strane poreske uprave.

53. Pitanje: Da li su plate zaposlenih putem projekta prihvatljivi trošak, i ako jesu, da li su doprinosi za njihove plate prihvatljivi trošak?

Odgovor: Plate zaposlenih jesu prihvatljiv trošak, kao i ostali troškovi uposlenika osim poreza.

54. Pitanje: Dokument Vodiča pod nazivom “Poziv za dostavljanje koncepata projektnih prijedloga” sadrži dvostrani obrazac pod nazivom “Obrazac za prijavu na poziv” na svojim stranicama 9 i 10, a ujedno je na http://ba.one.un.org/content/unct/bosnia_and_herzegovina/en/home/presscenter/poziv-za-dostavljanje-prijedloga-projekata-za-finansiranje-iz-gr.html objavljen i Aneks 1 - Prijava koncepta projektnog prijedloga. Naše pitanje je: da li se oba ova obrasca zajedno predaju kao prijava koncepta, ili se predaje samo Aneks 1 jer na stranici 5 dokumenta Vodiča u dijelu “Definicija” stoji: “Obrazac za koncept projektnog prijedloga dat je u Aneksu 1”?

Odgovor: Obrazac za prijavu je promijenjen i dvije stranice iz poziva su pridodate na obrazac za prijavu. Dodatne stranice ne ulaze u ograničenje veličine popunjene aplikacije koja je ograničena na 5 stranica. Na linku se nalazi ažurirana dokumentacija.

55. Pitanje: Na stranici 4 Vodiča su pobrojane moguće prihvatljive aktivnosti projekata i između ostalih su navedeni i: “Poticaji za zapošljavanje za poslodavce, posebno za zapošljavanje mladih i ljudi koji teško nalaze posao”, zatim “Poticaji za zapošljavanje u start-up firmama”, te “Subvencije za samozaposlene”. Da li ove navedene moguće aktivnosti podrazumijevaju finansijske poticaje odnosno subvencije za zapošljavanje?

Odgovor: Da. Subvencije podrazumijevaju novčani poticaj za novoformirana radna mjesta uz adekvatno obrazloženje o održivosti takvih radnih mjesta.

56. Pitanje: Šta će se smatrati dokazom zapošljavanja osoba/korisnika projekta (osim brisanja sa evidencije Službe za zapošljavanje i relevantnih obrazaca za prijavu radnika prilikom stupanja u radni odnos)? Da li je neophodno da novouposlena lica imaju sklopljene ugovore na neodređeno vrijeme?

Odgovor: Novouposlena lica treba da imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme jer se time upošljavaju lica čija novoformirana radna mjesta su održiva. Naravno, sve u skladu sa zakonima o radu koji su važeći u Bosni i Hercegovini.

57. Pitanje: Da li postoji ograničenje na industrijske sektore u kojima će se poticati novo zapošljavanje? Npr. da li je trgovina kvalifikovana/prihvatljiva djelatnost ili se preferiraju proizvodne djelatnosti?

Odgovor: Ne postoje ograničenja u sektorima, osim ograničenja da ne mogu biti sektori vezani za igre na sreću. Nema ograničenja što se tiče trgovine, ali se preferiraju sektori koje partnerski projekti pokrivaju (GIZ i UNDP), a to su sektori: prerade metala, drveta, proizvodnja i prerada hrane. Takođe su prihvatljivi sektori prerade kože i tekstila, kao i sektor informacionih tehnologija.

58. Pitanje: Koja vrsta opreme kao trošak je prihvatljiva. Da li su to CNC mašine, alati itd?

Odgovor: Da, i mašine i alati dolaze u obzir, kako novi tako i rabljeni.

59. Pitanje: Šta podrazumijeva pojam prenosa vlasništva?

Odgovor: Prenos vlasništva se radi kada završe projektne aktivnosti. Njime se oprema koja je nabavljena i korištena u okviru projekta prenosi na onoga ko opremu koristi i predaje mu se u vlasništvo. Što se detalja oko prenosa vlasništa tiče, važi isto što i za pitanje 8.

60. Pitanje: Šta podrazumijeva kraj aktivnosti?

Odgovor: Radi se o završetku projektnih aktivnosti predviđenih ugovorom, odnosno kraju provedbe projekta.

61. Pitanje: Jednoj organizaciji može se odobriti jedan projekat u jednom geografskom području. Znači li to da u svakom geografskom području (općini) teoretski jednoj organizaciji može biti odobren jedan projekat gdje je vodeći aplikant i jedan na kojem je partner?

Odgovor: Općine i zavodi za zapošljavanje mogu biti i vodeći aplikanti i ko-aplikant u više projekata. Preduzeće ne može biti vodeći aplikant nego samo ko-aplikant. Obrazovna i nevladina ustanova mogu biti jednom vodeći aplikant i jednom ko-aplikant u jednoj geografskoj regiji.

62. Pitanje: Budući da je glavni kriterij broj novoostvarenih radnih mjesta, do kada se ta radna mjesta moraju ostvariti, do završetka implementacije projekta ili postoji neki rok iza toga? Odnosno, kada je potrebno dostaviti dokaze o zapošljavanju osoba kroz projekat?

Odgovor: Radna mjesta moraju biti ostvarena za vrijeme trajanja provedbe projekta. Ovo se dokazuje rješenjima o stalnom radnom odnosu, te potvrdom zavoda za zapošljavanje da su zaposlene osobe skinute sa njihove evidencije. Važno je da dokažete da su na ovaj način formirana radna mjesta održiva i da neće nestati sa istekom financijskog poticaja koji bi bio pružen kroz ovaj projekat.

63. Pitanje: Da li potrebno u prvoj konceptnoj fazi navoditi imena stručnjaka i definirati opise poslovnih zadataka?

Odgovor: Ne.

64. Pitanje: Da li su sredstva odmah operativna na početku realizacije projekta?

Odgovor: Sredstva su odmah operativna, s tim da se financiranje vrši u tri tranše - avans, srednjoročno i finalno.

65. Pitanje: Da li jedno partnerstvo može djelovati na više općina?

Odgovor: Da.

66. Pitanje: Da li su granice kantona ujedno i granice za realizaciju projekata?

Odgovor: Ne.

67. Pitanje: Da li sredstva učešća (minimalno 10%) moraju biti osigurana od strane nositelja aplikacije ili se mogu sumirati unutar partnerskih članova i ravnomjerno rasporediti?

Odgovor: Mogu se sumirati kako se partneri dogovore.

68. Pitanje: Kako riješiti problem sa obračunom PDV-a za kupovinu opreme, jer ga prodavač uvijek obračunava?

Odgovor: Sve fakture trebaju biti bez PDV-a. ILO će svim aplikantima čiji projekti budu izabrani obezbijediti potvrdu o tome.

69. Pitanje: Što je prihvatljivo kao poticaj ili subvencija i misli li se pod ovim aktivnostima na novčane poticaje ili ne-novčane? Može li implementator projekta predvidjeti u okviru ovih poticaja plaćanje troškova doprinosa za određeni vremenski period za novouposlene djelatnike umjesto poslodavca, ili troškove registracije djelatnosti, troškove taksi i naknada kod samozapošljavanja, odnosno što je drugo prihvatljivo kao poticaj ili subvencija, koja se može pružiti korisnicima? Možemo li novoosnovanom obrtu kroz projekt subvencionirati zakonske obveze (porezi, doprinosi, takse, naknade) za prvu godinu poslovanja?

Odgovor: Subvencije za novo zapošljavanje kao i start up-ove su prihvatljive, kao i troškovi doprinosa i registracije. Održivost tako kreiranih radnih mjesta mora biti adekvatno elaborirana.

70. Pitanje: Što donator definira kao održivo radno mjesto i podrazumijeva li to ugovor o radnom odnosu na neodređeno vrijeme?

Odgovor: Pored ugovora o zaposlenju na nedređeno vrijeme, aplikant i partneri u punoj aplikaciji će morati objasniti na koji način će se novoformirana radna mjesta održati i nakon implementacije projekta.

71. Pitanje: U tekstu poziva, na stranicama 9-10 nalazi se Obrazac za prijavu na poziv. Ovaj dokument nije naveden među aneksima, i zanima nas treba li pri prijavi i taj obrazac popuniti i dostaviti uz ostale dokumente?

Odgovor: Aplikacija je ažurirana i posljednje dvije (2) stranice iz poziva su pridodate aplikaciji. Te dodatne dvije stranice ne ulaze u ograničenje od 5 stranica duljine aplikacije konceptnog prijedloga. Na linku se nalazi ažurirana dokumentacija.

72. Pitanje: Pojasnite pojam geografskog područja. Budući da sadrži više općina, po kojem kriteriju određujemo koje općine čine jedno geografsko područje? Uzima li se kanton kao mjerilo ili nešto drugo? Jer ako jeste, npr. Mostar i Neum bi bili isto geografsko područje, a Mostar i Široki Brijeg nisu?

Odgovor: Minimalno geografsko područje je teritorija jedne općine odnosno teritorija koja je definisana konceptom prijedloga projekta. Drugim riječima, sami definišete geografsko područje. Međutim, osim općina i službi za zapošljavanje, ostali pravni subjekti (učesnici aplikacije) ne mogu dobiti više od jednog granta za isto geografsko područje. U slučaju djelomičnog preklapanja geografskog područja u dvije aplikacije takvi slučajevi će se razmatrati pojedinačno.

73. Pitanje: Da li su kod navedenih iznosa (150.000 i 200.000 EUR) u pitanju grantovi ili ukupne dozvoljene vrijednosti budžeta? Tokom prezentacija na info danima smo stekli utisak da se radi upravo o iznosima grantova koje će ILO plasirati po jednom projektu, a ne i ukupne vrijednosti projekta.

Odgovor: U pravu ste. Navedeni iznosi se odnose na minimalni odnosno maksimalni iznos sredstava koje možete tražiti od ILO-a kao grant, a ne na ukupne vrijednosti projekata.

74. Pitanje: Da li su dopustivi troškovi izgradnja i uspostava hladnjače za kooperantski odnos sa proizvođačima voća u BiH? Da li hladnjača može biti u privatnom vlasništvu ili NVO-a ili nosioca projekta?

Odgovor: U skladu sa odredbama Aneksa 4 (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) izgradnja hladnjače je neprihvatljiv trošak. Samim tim je nerelevantno ko je vlasnik hladnjače.

75. Pitanje: Da li sufinansiranje može biti in-kind ili mora biti u novcu, te konkretno - da li sufinansiranje može biti prikazano kroz plate projektnog osoblja, te kroz troškove kancelarijske rente i režijskih troškova?

Odgovor: Sufinansiranje kroz plate projektnog osoblja, kao i režija i najma projektne kancelarije je prihvatljivo i kao takvo se ne smatra kao in-kind sufinansiranje.

76. Pitanje: Može li se aplicirati izgradnja objekta (namijenjen za smještaj mladih osoba rizičnog ponašanja) u okviru kojeg bi se trajno riješilo pitanje zapošljavanja određenog broja osoba?

Odgovor: U skladu sa odredbama Aneksa 4 (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) izgradnja objekata je neprihvatljiv trošak.

Izvor: Vebsajt Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, 03.08.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772