Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O LOVSTVU RS: Preciznije se uređuje gazdovanje lovištem i divljači, jasnije definiše lovstvo kao djelatnost od posebnog interesa, divljač kao dobro od opšteg interesa, te se na nedvosmislen način propisuje kako se obezbjeđuje opšti interes lovstva kao djelatnosti i divljači kao dobra od opšteg interesa

04.06.2024.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o lovstvu.

Zakon o lovstvu ("Sl. glasnik RS", br. 60/2009 i 50/2013) donesen je 2009. godine i u dosadašnjoj primjeni imao je samo jednu izmjenu i dopunu, i to 2013. godine. S obzirom na to da je prošlo 13 godina od donošenja zakona i devet godina od donošenja izmjena i dopuna zakona, a uvažavajući činjenicu da je u međuvremenu došlo do značajno promijenjenih okolnosti u oblasti lovstva, zaštite životne sredine, zaštite prirode i oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i dosadašnje iskustvo u zaštiti, uzgoju, održivom korišćenju i stalnom poboljšavanju kvaliteta fonda divljači, staništa i drugih lovnih resursa, potrebno je donijeti i novi Zakon o lovstvu. Imajući u vidu da su prvim izmjenama i dopunama promijenjena 23 člana postojećeg zakona, nema uslova za nove izmjene i dopune čime su se stekli svi potrebni uslovi za donošenje novog zakona.

Osnovni ciljevi Prijedloga zakona ogledaju se u obezbjeđivanju održivog gazdovanja populacijama divljači i njihovih staništa na način i u obimu kojim se trajno održava i unapređuje vitalnost populacije divljači, proizvodna sposobnost staništa i biološka raznovrsnost, što doprinosi efikasnijoj realizaciji ekonomskih, ekoloških i socijalnih funkcija lovstva, očuvanju biološke raznovrsnosti, te očuvanju divljači i divlje faune i flore.

Harmonizacija pravnih propisa iz oblasti lovstva sa drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode i stvaranje boljih uslova za održivo upravljanje lovnim resursima je značajan konstitutivni cilj Prijedloga ovog zakona.

Prijedlogom zakona preciznije se uređuje gazdovanje lovištem i divljači, jasnije definiše lovstvo kao djelatnost od posebnog interesa, divljač kao dobro od opšteg interesa, te se na nedvosmislen način propisuje kako se obezbjeđuje opšti interes lovstva kao djelatnosti i divljači kao dobra od opšteg interesa. Iz Prijedloga zakona isključene su norme koje nisu predmet ovog zakona kao Sistemska klasifikacija divljači i zaštita divljih vrsta životinja, koja se reguliše posebnim propisima iz oblasti zaštite prirode.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade RS, 30.05.2024.

Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija