Zastava Srbije

VLADA RS: Prihvaćeni prijedlozi uredbi sa zakonskom snagom. Utvrđen Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti

04.05.2020.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 69. sjednici, održanoj u Banjaluci, Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom po pitanju pojave i širenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID 19 u Republici Srpskoj, a uzimajući u obzir ozbiljnost situacije i važnost poštivanja propisanih mjera sa aspekta javnog zdravstva i zaštite zdravlja stanovništva Republike Srpske, uređuje se preduzimanje opštih, posebnih i vanrednih mjera utvrđenih važećim Zakonom u slučaju proglašenja vanrednog stanja, kao i mogućnost preduzimanja vanrednih mjera i nakon prestanka vanredne situacije ili vanrednog stanja. Propisuje se i nova mjera u vršenju inspekcijskog nadzora, te se propisuje nadležnost vršenja nadzora Ministarstvu unutrašnjih poslova i komunalnoj policiji u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama i uvećavaju se iznosi novčane kazne za učinjeni prekršaj odgovornom licu u pravnom licu, preduzetnicima i fizičkim licima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

S obzirom da je u Republici Srpskoj na snazi vanredno stanje, a zbog aktuelne epidemiološke situacije u Republici Srpskoj i širenja virusa korona (SASR-CoV-2), u određenim jedinicama lokalne samouprave je onemogućen rad stručnih komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje su nadležne za utvrđivanje visine tjelesnog oštećenja kod djece. Samim tim je trenutno onemogućeno priznavanje prava na ličnu invalidninu djeci sa smetnjama u razvoju do 18 godina odnosno sprovođenje važećeg Zakona o socijalnoj zaštiti, koji je stupio na snagu 1. januara 2020. godine. Ovim Zakonom propisano je da se iznos prava na ličnu invalidninu određuje u zavisnosti od utvrđene visine tjelesnog oštećenja, a visinu tjelesnog oštećenja za djecu do 18 godina utvrđuje stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju po Pravilniku o postupku utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja.

Iz tog razloga je Vlada Republike Srpske pristupila je prijedlogu donošenja Uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojom se propisuje mogućnost utvrđivanja tjelesnog oštećenja za djecu do 18 godina po propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a samim tim i ostvarivanje prava na ličnu invalidninu navedenih lica.

S obzirom na to da sva djeca koja su pravo na ličnu invalidninu koristila do 1. januara 2020. godine već imaju od organa vještačenja utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja po propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, ovom uredbom se propisuje da se na osnovu tako utvrđenog tjelesnog oštećenja tim licima može priznati pravo na ličnu invalidninu privremenim rješenjem, a da će im se, nakon okončanja postupka i utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja od strane stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, priznati pravo na ličnu invalidninu u iznosu koji im pripada po tako utvrđenoj visini tjelesnog oštećenja, odnosno da će im se priznati razlika u iznosu prava.

Takođe, i djeca koja do sada nisu bila korisnici prava na ličnu invalidninu, a koja podnesu zahtjev za priznavanje prava u skladu sa ovom uredbom, mogu ostvariti pravo na ličnu invalidninu na osnovu visine tjelesnog oštećenja utvrđene po propisima o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju, do okončanja postupka.

Ovom uredbom se omogućava da djeca ostvare pravo na ličnu invalidninu i prije okončanja postupka i utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja od strane stručne komisije, tako da ne budu uskraćena za navedeno pravo zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Navedenu mjeru je predložio i Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, u cilju zaštite interesa djece sa smetnjama u razvoju.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vs kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj i Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača.

Razlog za donošenje ovih uredbi sa zakonskom snagom jesu pitanja i odnosi koji su nastali usljed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku donošenja Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje Auto-puta Koridor Vs kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice Auto-puta "9. januar" Banja Luka - Doboj i Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje - Brčko i Brčko - Rača, a nedonošenje ovih izmjena i dopuna moglo bi da prouzrokuje štetne posljedice po Republiku Srpsku, u smislu zaštite imovine velike vrijednosti, kao što su infrastrukturni projekti.

Takođe, tokom primjene važećih zakona uočeni su određeni nedostaci, koje je potrebno otkloniti, a s ciljem spriječavanja odugovlačenja i sprovođenja posebnog postupka eksproprijacije radi realizacije navedenih projekata, te kako bi se izbjegle štetne posljedice po Republiku Srpsku, kao i same građane.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje "Hitnog projekta COVID-19 za BiH".

Svrha Projekta je prevencija pojave dodatnih slučajeva zaraze, organičavanja lokalne transmisije, strategija ograničavanja, kao i pozitivan uticaj na lica u stanju socijalne potrebe. Kroz aktivnosti obuhvaćene Projektom biće obuhvaćeno jačanje u oblasti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite, ali i jačanje u oblasti veterinarske zaštite, podrška zaštiti životne sredine i opremanju laboratorija za brzo utvrđivanje uzročnika COVID-a 19, kao i dezinfekcija i asanacija kontaminiranih površina.

Prijedlogom uredbe prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za realizaciju "Hitnog projekta COVID-19 za BiH" u iznosu od 13.240.100,00 evra, pod povoljnim kreditnim uslovima, sa rokom otplate od 32 godine, uz period odgode plaćanja od sedam godina.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o protivgradnoj zaštiti.

Razlozi za donošenje Zakona o protivgradnoj zaštiti se odnose na otklanjanje nedostataka postojećeg Zakona, unapređenje sistema protivgradne zaštite, usklađivanje propisa sa zemljama okruženja, definisanje i pojašnjenje osnovnih pojmova protivgradne zaštite, a posebno nakon realizacije projekta "Uspostavljanje tehničkometeorološkog servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Republike Srpske". Takođe, postoji potreba za većom kontrolom naplate naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite, s ciljem rasterećenja budžeta Republike Srpske, kao i za podizanjem odredbi Zakona na viši nivo funkcionisanja, imajući u vidu da su u pitanju poslovi od opšteg interesa za Republiku Srpsku i njene građane.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji aktivnosti za provođenje reforme u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj za period 01.01. - 31.03.2020. godine.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da, u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, Zavodom za obrazovanje odraslih i stručnim tijelima formiranim u okviru procesa reforme obrazovanja da nastavi ostvarivanje mjera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom uz poštovanje postavljenih rokova za realizaciju, nosilaca aktivnosti i očekivanih rezultata.

Kako se navodi u informaciji, Akcioni plan sprovođenja reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj zasniva se na sljedećim principima: škola kao zdravo, sigurno i podsticajno okruženje, dijete u centru vaspitno-obrazovnog procesa, nastavnik osposobljen, motivisan i osnažen za rad u školi u XXI vijeku – od podučavanja ka učenju, te digitalizacija škole.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom Republičke uprave civilne zaštite o odluci Vijeća ministara BiH kojim se 10 miliona eura namijenjenih izvođenju projekata humanitarnog deminiranja u BiH preusmjerava za potrebe Covida 19 i pitanje migracija.

Vlada Republike Srpske je saglasna da Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske aplicira na navedena sredstva, s obzirom da se radi o sredstvima EU iz programa IPA za podršku protivminskim akcijama u BiH i obzirom da je dio tih sredstava namijenjen Republičkoj upravi civilne zaštite.

Zadužuje se Republička uprava civilne zaštite da aplicira na sredstva EU iz programa IPA u iznosu od 1 miliona evra s ciljem obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava i opreme potrebne za preduzimanje mjera za sprečavanje širenja i smanjenja posljedica virusa korona.

Zadužuje se Republička uprava civilne zaštite da sve aktivnosti u vezi sa realizacijom pomoći Evropske unije sprovodi u koordinaciji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Vlada Republike Srpke usvojila je Prijedlog programa mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj u 2020. godini.

Ovim programom utvrđuju se mjere za sprečavanje, otkrivanje, kontrolu i suzbijanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja u Republici Srpskoj. Cilj ovog programa je rano otkrivanje, sprečavanje pojave, širenja, praćenje, suzbijanje ili iskorjenjivanje zaraznih bolesti i obezbjeđivanje sistema obilježavanja, registracije i sljedivosti životinja da bi se obezbijedila zaštita ljudi od zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 30.04.2020.

Naslov: Redakcija