Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Briše se odredba kojom je propisano da je nakon pravosnažno okončanog ostavinskog postupka, uloženog prigovora i ako su među učesnicima sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo, notar dužan da sačini i zadrži prepis spisa

04.04.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku.

Razlozi za donošenje Nacrta ovog zakona zasnivaju se na potrebi praktične primjene njegovih odredaba, kojima je propisano sprovođenje ostavinskih postupaka od strane notara kao povjerenika suda.

Naime, Ministarstvo pravde je prihvatilo inicijativu Notarske komore Republike Srpske, da se briše stav 2. u članu 151a, kojim je propisano da je nakon pravosnažno okončanog ostavinskog postupka, uloženog prigovora i ako su među učesnicima sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo, notar dužan da sačini i zadrži prepis spisa.

Dosadašnja primjena ove odredbe pokazala je da prepisi spisa nepotrebno zauzimaju prostor u notarskim kancelarijama i Arhivu Republike Srpske, i da u takvoj formi nisu pogodni za dalje postupanje notara, niti se mogu smatrati arhivskom građom.

Za sve buduće postupke po zahtjevima stranaka notara (ispravke greške, izdavanje ovjerenih prepisa rješenja o nasljeđivanju), koriste se originalni spisi koje čuva sud, u svojoj arhivi, a koje će nadležni notar po potrebi tražiti i vratiti sudu po okončanju postupka.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.03.2022.

Naslov: Redakcija