Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o kulturnim dobrima

04.03.2022.


Vlada Republike Srpske usvojila je na 159. sjednici, u Banjaluci, Informaciju o mogućnostima realizacije interventnih nabavki roba, te donijela zaključak kojim se nalaže nabavka osnovnih životnih namirnica i nafte u iznosu od 15 miliona KM.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo trgovine i turizma da, u koordinaciji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po hitnom postupku, izvrši nabavku i obezbijedi skladištenje navedenih roba/proizvoda.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Informaciju o načinu izmirenja obaveza AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina prema Republici Srpskoj, po osnovu Projekta izgradnja sistema skupljanja otpadnih voda na području opštine Bijeljina kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Po ovom projektu vrijednom sedam miliona evra, dužnik AD “Vodovod i kanalizacija” nas je obavijestio da od 31.01.2019. godine nije više u mogućnosti da ispunjava svoje obaveze po osnovu otplate kredita, nakon čega je u svojstvu garanta te obaveze na sebe preuzela Vlada Republike Srpske koja je izmirila sve dospjele rate kredita. U vremenskom periodu od 31.07.2019. godine do 31.01.2022. godine dospjela, a nenaplaćena potraživanja Republike Srpske prema javnom preduzeću AD “Vodovod i kanalizacija po osnovu navedenog Projekta iznose 3.886.354,86 KM. U prethodnom periodu su obavljene konsultacije sa ovlaštenim licima javnog preduzeća AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina s ciljem definisanja elemenata Sporazuma o načinu izmirenja dospjelih potraživanja prema krajnjem korisniku/dužniku, imajući u vidu da Republika Srpska značajna sredstva izdvaja za otplatu kredita po Projektu. Vlada Republike Srpske je svojim zaključkom zadužila ministarku finansija da u ime Vlade Republike Srpske zaključi Sporazum o načinu izmirenja obaveza. Tim sporazumom, bio bi definisan vremenski period i dinamika izmirenja ukupnog duga, kao i postupak prinudnog izvršenja u slučaju zadocnjenja dužnika AD “Vodovod i kanalizacija” Bijeljina.

Na sjednici Vlade je razmatrana i usvojena Informacija o korištenju kreditnih sredstava u okviru programa Makrofinansijske pomoći Evropske unije. Prva tranša je povučena u 2021. godini u iznosu 91,1 milion KM. Kreditna sredstva su namijenjena za podršku budžetu Republike Srpske s ciljem zadovoljavanja budžetskih potreba i podrške Republici Srpskoj u rješavanju problema izazvanih širenjem pandemije novog virusa korona. U skladu sa Informacijom, sredstva su namijenjena za realizaciju zaključaka Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske i svrha druge tranše će biti realizacija zaključaka UO Kompenzacionog fonda u 2022. godini.

Vlada Republike Srpske je, nakon izvršenih konsultacija i pribavljenih pozitivnih mišljenja nadležnih institucija i jedinica lokalne samouprave, donijela Odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske elektrane “Solarni park Bileća” na području opštine Bileća.

Instalisana snaga elektrane je 10 MW i procijenjena godišnja proizvodnja 16,5 GWh.

Ministarstvo energetike i rudarstva će u narednom periodu provesti proceduru u cilju raspisivanja javnog poziva za dodjelu koncesije za izgradnju ove solarne elektrane.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan i programa rada JU “Andrićev institut” u Višegradu sa Godišnjim finansijskim planom za 2022. godinu.

Javna ustanova “Andrićev institut” u Višegradu osnovana je Ugovorom o osnivanju koji je zaključen u junu mjesecu 2013. godine, između Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije, kao suosnivačima Ustanove. Ustanova je osnovana u skladu sa Sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama zaključenim između dvije Vlade dana 26. septembra 2006. godine. Andrićev institut bavi se naučnoistraživačkim radom u oblasti društvenih i humanističkih nauka. U tom smislu, Andrićev institut naučnoj, akademskoj i stručnoj zajednici, kao i širokoj javnosti, nudi jedan novi i cjelovitiji koncept u istraživanju, organizaciji, povezivanju i promociji različitih ideja i saznanja, u duhu zahtjeva vremena i okruženja, kroz istraživačke projekte, naučne studije, publicistiku, kongrese, konferencije, simpozijume, naučne skupove, seminare, okrugle stolove, radionice, organizaciju edukativnih, promotivnih i drugih posebnih događaja, ne samo na prostoru Andrićgrada, Republike Srpske i Republike Srbije, nego i šire.

U okviru Ustanove formiran je naučnoistraživački centar, kao posebna organizaciona jedinica, sa ciljem da obavlja osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja od opšteg interesa.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o kulturnim dobrima, kojim se uređuju vrste kulturnih dobara, djelatnost zaštite i korišćenja kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, te druga pitanja od značaja za djelatnost zaštite kulturnih dobara.

Kulturno dobro, u smislu ovog zakona, jeste svako nepokretno, pokretno i nematerijalno dobro za koje je, u skladu sa ovim zakonom, utvrđeno da je od trajnog istorijskog, umjetničkog, etnografskog, antropološkog, arheološkog, arhitektonskog, prirodnjačkog, naučnog, tehničkog ili drugog značaja. Stvari i tvorevine, materijalne i nematerijalne kulturne baštine, za koje se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umjetnost i istoriju, uživaju zaštitu utvrđenu ovim zakonom.

Donošenje novog Zakona o kulturnim dobrima proizašlo je iz potrebe za poboljšanjem i unapređenjem postojećeg normativnog okvira u oblasti zaštite i korišćenja kulturnih dobara, koja je utvrđena važećim Zakonom o kulturnim dobrima, a kojim bi se omogućio razvoj djelatnosti zaštite i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, napredak ustanova zaštite u stručnom smislu i obezbijedili svi neophodni uslovi za zaštitu nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, koja su od opšteg interesa za Republiku Srpsku.

Neposredan povod za donošenje novog Zakona jeste težnja da se postojeća normativna rješenja u oblasti zaštite kulturnih dobara usaglase sa međunarodnim i evropskim standardima u ovoj oblasti, naročito sa savremenim informacionim okruženjem koje je novina u odnosu na period kada je donesen prethodni zakon.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekta “Osmislimo obrazovanje ponovo - Kreiranje kvalitetnijeg obrazovanja za djecu tokom i nakon COVID-19 krize s fokusom na najugroženije” te zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo da nastave dalje aktivnosti na njegovoj realizaciji, poštujući ustavne nadležnosti Republike Srpske u oblasti obrazovanja.

Projekat se fokusira na izazove nastale gubicima u procesu učenja i sprečava odustajanje od pohađanja škole pogotovo za najugroženije kategorije učenika, te na vještine za buduću zapošljivost na tržištu rada, stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola za primjenu novih tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu, IKT opremanje škola, te izradu materijala koji će školama biti od pomoći prilikom nabavke IKT opreme i stručnog usavršavanja nastavnika.

Projektne aktivnosti u Republici Srpskoj od 2021. godine realizuju Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, uz podršku Unicefa, Uneska, Međunarodne organizacije rada (ILO) i UN volontera.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja.

U toku sprovođenja postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja u 2021. godini konstatovano je da je potrebno djelimično intervenisati u sadržaju Uredbe, a s ciljem preciznijeg propisivanja pojedinih uslova, instituta i pojmova, kao i utvrđenih rokova za ispunjavanje određenih obaveza propisanih uredbom.

U skladu sa reformskim mjerama Vlade Republike Srpske, predlažu se dopune i u kriterijumima za bodovanje, a s ciljem dodatnog podsticanja privrednih subjekata na povećanje plata radnika. Shodno tome, pored postojećih kriterijuma uvodi se novi kriterijum kojim se boduje visina isplaćenih prosječnih bruto plata zaposlenih.

Pored navedenog, ovom uredbom način sprovođenja postupka dodjele podsticaja dodatno se usaglašava sa pravilima dodjele državne pomoći iz Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu državne pomoći male vrijednosti - de minimis pomoći (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 111/20) i Regulative Komisije (EU) 1407/2013 od 18. decembra 2013. godine o primjeni članova 107. i 108. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na de minimis pomoć. U skladu s tim, predmetnim dopunama propisuje se obrazac izjave o primljenoj državnoj pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine, kao i obrazac obavještenja o dodijeljenoj de minimis pomoći.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz pridruživanja Evropskoj uniji.

Informacija je posvećena pregledu aktivnosti Republike Srpske i BiH u procesu evropskih integracija tokom 2021. godine.

Između ostalog, sadrži pregled najznačajnijih stavova i ocjena Evropske komisije sa održanih sastanaka Odbora i pododbora, aktivnosti u vezi sa Mišljenjem Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, pregled ocjena iz Izvještaja o BiH za 2021. godinu, pregled ostvarenih rezultata u približavanju propisa Republike Srpske propisima EU, kao i aktivnosti republičkog IPA kordinatora u procesima programiranja i realizacije finansijskih instrumenata Evropske unije.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku odluke o utvrđivanju opšteg interesa u svrhu regulisanja vodotoka rijeke Jošavke u opštini Jezero.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o razrješenju Branislava Zeljkovića dužnosti direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, na lični zahtjev, te donijela Rješenje o imenovanju Kostadina Vasića za vršioca dužnosti direktora JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, na period do 60 dana.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 03.03.2022.

Naslov: Redakcija