Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH

04.03.2022.


Vlada Federacije BiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva financija, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Kako je obrazloženo, izmjene i dopune su nužne obzirom da je temeljni zakon donesen 2002. godine, a u međuvremenu su doneseni mnogi drugi zakoni s kojima ovaj temeljni zakon nije usuglašen. Zbog značaja porezne administracje i potrebe temeljite rekonstrukcije, Federalno ministarstvo financija je tražilo i dobilo tehničku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koji će sagledati i analizirati sve procese u poreznoj administracji, te predložiti neophodno restrukturiranje procesa i same organizacije Porezne uprave, a koji će poslužiti kao osnov za izradu sveobuhvatnog propisa. Stoga su predložene izmjene s ciljem riješavanja postojećih prepreka u što kraćem roku.

Tako je predloženo usuglašavanje ovog sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, čime se izjednačava dodatak na plaću od 30 posto inspekcijskim tijelima, a među kojima je i Porezna uprava. Naima, odredbama važećeg Zakona o Poreznoj upravi ovaj dodatak je ograničen na 20 posto.

Nadalje, brisane su prekršajne odredbe u važećem zakonu koje se odnose na učesnike u platnom prometu - banke, jer je ovo propisano odredbama Zakona o unutaranjem platnom prometu.

Predlagač je, također, obrazložio da se ovim izmjenama i dopunama rukovodio načelima zakonitosti, pravičnosti i pravne sigurnosti. Poštovano je i načelo po kojem je zabranjena diskriminacija inspektora jedne upravne organizacije u odnosu na inspektore drugih organa uprave i upravnih organizacija. Jednom od predloženih izmjena nastoji se osigurati ekonomičnost u postupku, jer faktički ne postoji potreba da za isti prekršaj obvezu nadzora, vođenja postupka i izricanja sankcija imaju dva organa, čime su uzrokovani i dvostruku administrativni troškovi.

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantne programe za izvoznike i velika preduzeća, te regresiranje kamata privatnim preduzećima, na dan 31.12.2021. godine.

Ministarstvo je zaduženo da prati i analizira izvještaje koje, s tim u vezi, dostavlja Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj ovih programa je da se u uslovima otežanog poslovanja osigura podrška privrednim društvima u jačanju kreditnog potencijala usljed povećanja rizika izazvanog poremećajima likvidnosti ili nedostatkom adekvatnog kolaterala, a koji će kao rezultat imati stvaranje stimulativnog privrednog okruženja, otvaranje novih radnih mjesta, poticaj izvoznih aktivnosti, te podizanje konkurentnosti.

Kreditno garantnim programima za izvoznike, osigurana je podrška privrednim društvima izvoznicima (društva koja su ostvarila najmanje 30 posto izvoznog prihoda u poslovnim prihodima prethodne finansijske godine za koju su dostupna zvanični godišnji finansijski izvještaji) i velika preduzeća (definisani Zakonom o računovodstvu i reviziji), za finansiranje stalnih i tekućih sredstava, s tim da se u strukturi odobrenog kredita do 30 posto može odnositi na finansiranje tekućih sredstava.

Ukupno odobrene garancije po Kreditno-garantnom program za 44 izvoznika iznose 45.667.952,38 KM, a izdate za 42 izvozna preduzeća 39.935.794,20 KM. Za 18 velikih preduzeća odobrene su garancije u ukupnom iznosu od 25.604.950 KM, a izdate za njih 17 u iznosu od 23.552.589,41 KM. Dakle, ukupno je po ova dva programa odobreno 71.272.902,38 KM, a izdato 63.488.383,61 KM.

Kada je riječ o programu namijenjenom regresiranju kamata, uplaćeno je iz Garantnog fonda ukupno 1.434.968,07 KM u drugom, trećem i četvrtom kvartalu 2021. godine.

Osnovni cilj Kredritno-garantnog programa za regreseiranje kamata je omogućiti korisnicima zaduženim po kreditno-garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike, dodjelu grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate.

Subvencija se odnosi na dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto, s ciljem održavanja tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, kao i nabavke obrtnih sredstava. Također je namijenjena dovršenju već započetih i pokretanjau novih investicija, te rastu i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, kao i povećanju konkurentnosti, razvoja i uvođenju inovacija, ali i novom zapošljavanju, kupovini zemljišta, poslovnih prostora i poslovnih udjela, te refinansiranjau postojećih kreditnih i obaveza po osnovu finansijskog lizinga.

Vlada FBiH je prihvatila mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za siječanj 2022. godine.

U prvom ovogodišnjem mjesecu ukupna razina ostvarenja prihoda po osnovi neizravnih i izravnih poreza, te socijalnih doprinosa u FBiH iznosila je 653,8 milijuna KM, što je za 15,1 posto ili za 85,6 milijuna KM više u usporedbi s naplatom iz siječnja 2021. godine. Pozitivan pojedinačni trend ostvarenja zabilježen je kod svake obuhvaćene kategorije prihoda, osim prihoda od poreza dobit.

Raspoloživi dio prihoda od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa za proračune svih korisnika u FBiH ostvaren je u ukupnom iznosu od 249,5 milijuna KM, što je za 25,5 posto ili 50,6 milijuna KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza korisnicima u FBiH izvršena je prema metodologiji propisanoj Zakonom o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.

Tako je u siječnju 2022. godine proračunu FBiH raspoređen iznos od 90,3 milijuna KM, što je za 18,3 milijuna KM više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupan dio prihoda za raspodjelu kantonalnim proračunima iznosio je 127,8 milijuna KM i veći je za 25,9 milijuna KM. Raspoloživi prihodi od neizravnih poreza za raspodjelu općinskim/gradskim proračunima iznosili su nešto više od 21 milijuna KM i veći su za 4,3 milijuna KM. Dio prihoda od neizravnih poreza koji se raspoređuje upraviteljima cesta iznosio je 9,7 milijuna KM, s rastom od 1,9 milijuna KM, dok je Gradu Sarajevu raspoređen 0,6 milijuna KM, što je za 0,1 milijuna KM više u odnosu na siječanj 2021. godine.

U siječnju 2022. godine FBiH je po osnovi namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 18,6 milijuna KM, što je za 1,2 milijuna KM više u odnosu na isti mjesec 2021. godine.

Ukupna naplata prihoda po osnovi obveznih socijalnih doprinosa iznosila je 316,1 milijun KM i veća je za 10,2 posto ili za 29,3 milijuna KM u uporedbi sa siječnjom 2021. godine. Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje su u siječnju 2022. godine iznosili 176,6 milijuna KM (povećanje od 17 milijuna KM), za zdravstveno osiguranje 124,9 milijuna KM (povećanje 11 milijuna KM), a osiguranje od neuposlenosti 14,6 milijuna KM (povećanje 1,2 milijuna KM).

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, te u saradnji s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje obaveza organa koji provode postupke registracije vozila na području Federacije BiH da, u skladu sa odredbama člana 219. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH, Zakona o cestovnom prijevozu FBiH i Pravilnika o registraciji vozila, kao mjerodavne prihvataju dokaze o tehničkoj ispravnosti vozila koje izdaju stanice tehničkog pregleda vozila sa područja Federacije BiH.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH i bit će primjenjivana do uspostave pune implementacije usaglašenog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila na području BiH, o čemu će Vlada Federacije BiH donijeti odgovarajuću odluku.

U obrazloženju Odluke je, uz ostalo, navedeno da je Vlada FBiH upoznata s činjenicom da Pravilnik o tehničkim pregledima vozila nije implementiran u cijelosti na području Bosne i Hercegovine, te da još nije osigurano funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema, kojim će se rezultati mjerenja na uređajima automatskim putem preuzimati i direktno pohranjivati u jedinstvenu bazu podataka. Time bi zloupotrebe i uticaji na rezultate tehničke ispravnosti vozila bili svedeni na minimum.

Obrazloženo je, također, da je važno što je prilikom donošenja Pravilnika o tehničkim pregledima vozila u njegovoj Preambuli navedeno da ga donosi ministar komunikacija i saobraćaja BiH, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za saobraćaj i Odjeljenjem za javne poslove Brčko Distrikta BiH. Međutim, od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija nije tražena saglasnost na objavljeni tekst Pravilnika.

Također je obrazloženo da je u primjeni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, nadležno državno ministarstvo, bez utvrđivanja činjenica vezanih za implementaciju jedinstvenog informacionog i video-nadzornog sistema na području cijele BiH, obavijestilo organe nadležne za poslove registracije vozila, da su se stekli uslovi za primjenu člana 73. Pravilnika o registraciji vozila, odnosno o prihvatanju dokaza o izvršenom tehničkom pregledu vozila na području cijele BiH.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija istaklo je da se nisu stekli uslovi za primjenu člana 73. Pravilnika o registraciji vozila, jer u praksi nije implementiran jedinstveni informacioni sistem propisan ovim odredbama, te da u praksi nije implementiran ni video-nadzorni sistem na svim stanicama tehničkog pregleda u BiH, koji ni softverski ni hardverski ne čini dio jedinstvenog informacionog sistema.

Nakon zaključka Vlade FBiH od 3.6.2021. godine o ovom pitanju, upućen je zahtjev Vijeću ministara BiH za povlačenje obavijesti Ministarstva komunikacija i prometa BiH, ali ni do sada nije bilo reakcije na ovaj zahtjev.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Savjeta za strane investitore FBiH za 2021. godinu u kojem je navedeno da je Savjet svojim aktivnostima pokušavao dodatno jačati saradnju i koordinaciju između raznih nivoa vlasti koji učestvuju u njegovom radu, a s ciljem izgradnje strukture i kanala komunikacije.

Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2021. godinu. Ovo federalno ministarstvo zaduženo je da nastavi započete aktivnosti na donošenju Zakona o zaštiti od požara, Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova, te Zakona o prijevozu opasnih materija, koji će biti usklađeni s propisima Evropske unije iz te oblasti.

Vlada je usvojila i izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalne direkcije robnih rezervi, te Radne grupe za usklađivanje sistema procjene djece s teškoćama u razvoju s Međunarodnom klasifikacijom zdravlja, invaliditeta i funkcionisanja (MFK) i ujednačavanje pristupa na nivou svih deset kantona.

Usvojen je i izvještaj o radu Odbora državne službe za žalbe za prošlu godinu.

Vlada je potvrdila da je JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dostavilo izvještaj o radu Nadzornog odbora za IV kvartal 2021. godine i postupilo u skladu sa Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.

Na prijedlog i uz obrazloženje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Novi Travnik, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Novi Travnik, a koju joj je 8.2.2022. godine dostavio predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.

Federalna ministrica okoliša i turizma je usmeno informirala članove Vlade FBiH o pripremama za održavanje Generalne skupštine Svjetske turističke organizacije UN-a na kojoj će biti razmatran status Ruske Federacije u ovoj organizaciji.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je donijela dvije odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedloge rješenja o izmjeni rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu. Prva se odnosi na privredno društvo Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000 KM, a druga na Ting d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000 KM. U obrazloženju Federalnog ministarstva je navedeno da su odluke donesena na osnovu zahtjeva ovih privrednih društva, a zbog izmjene namjene kreditnih sredstava.

Federalna vlada dala je saglasnosti na program rada Fonda za okoliš FBiH za 2022. godinu i za period od 2022. do 2025. godine, kao i na Finansijski plan ovog fonda za 2022. godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju donacije jednog teretnog motornog vozila Federalne uprave za inspekcijske poslove. Ova uprava će donirati motorno vozilo Gorskoj službi spašavanja Trebević.

Vlada FBiH je usvojila kvartalni izvještaj o napretku “Hitnog projekta za COVID-19 za Federaciju Bosne i Hercegovine" za period od 1.10. do 31.12.2021. godine.

Vlada FBiH je Sinišu Skočibušića, direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH i člana Koordinacionog odbora za praćenje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi nabavke vakcina putem mehanizma za Globalni pristup vakcinama za sprječavanje COVID-19 (COVAX), ovlastila da, uime Federalnog ministarstva zdravstva, učestvuje na sastanku s rukovodstvom GAVI SAVEZA, glavnog koordinatora COVAX mehanizma za pribavljanje vakcina za bolest COVID-19, koji će biti održan u Ženevi 7.3.2022. godine.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo je opunomoćen Amadeo Mandić.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 03.03.2022.

Naslov: Redakcija