Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o likvidacionom postupku

04.02.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 6. sjednici, u Banjaluci, Nacrt zakona o likvidacionom postupku. Ovim zakonom se uređuje likvidacioni postupak koji se sprovodi nad pravnim licima pred nadležnim sudovima u Republici Srpskoj.

Zakon o likvidacionom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 64/2002) u primjeni je od 2002. godine, nije mijenjan, niti dopunjavan od dana donošenja. Ministarstvo pravde Republike Srpske, kao ovlašteni obrađivač ovog zakona, primilo je Inicijativu Privredne komore Republike Srpske i okružnih privrednih sudova u Republici Srpskoj, da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama ovog zakona, odnosno donošenju novog zakona. Naime, glavni razlog za donošenje novog zakona je potreba da se likvidacioni postupak učini efikasnijim i bržim, te ekonomičnijim sa što manjim troškovima.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o primjeni Pravilnika o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018). Vlada je saglasna da se, iz Budžeta Ministarstva uprave i lokalne samouprave za 2019. godinu, izdvoje sredstva u iznosu od 300.000,00 KM, za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice i koeficijenta visine isplate mjesečnih primanja za 2019. godinu predviđenih Zakonom o zaštiti civilnih žrtava rata ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010 - prečišćeni tekst), Odluku o visini osnovice za obračun primanja za 2019. godinu predviđenih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno–otadžbinskog rata Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011, 9/2012 - ispr., 40/2012 i 18/2015 - odluka US), Odluku o visini osnovice za obračun godišnjeg boračkog dodatka za 2018. godinu, te Odluku o visini osnovice za obračun mjesečnog boračkog dodatka za 2019. godinu.

Osnovice za obračun primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata za 2019. ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Akcioni plan za primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Republici Srpskoj u periodu 2019-2020. godina, kao i Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj za period 2019-2020. godina.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji Ministarstva prosvjete i kulture sa nevladinom organizacijom Save the Children (za sjeverozapadni Balkan). Vlada je ovlastila ministra prosvjete i kulture Republike Srpske da potpiše Memorandum o razumijevanju sa ovom organizacijom.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnosti na opštinu Rudo. Riječ je o zemljišnoj parceli čija prava svojine Vlada Republike Srpske prenosi na opštinu Rudo. Na parceli je planirana izgradnja vjerskog objekta - pravoslavnog hrama.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772