Zastava Srbije

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o raspodjeli sredstava kantonima u iznosu od 200.000.000 KM

03.09.2021.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom je utvrdila raspodjelu sredstava kantonima u iznosu od 200.000.000 KM utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija na razdjelu "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI - sredstva iz aranžmana s MMF-om". Ova sredstva predstavljaju pomoć proračunima kantona za provođenje strukturalnih reformi, te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19 i za infrastrukturne projekte.

Od ukupnog iznosa je Unsko-sanskom kantonu dodijeljeno je 23.903.093 KM, Posavskom 7.601,971 KM, Tuzlanskom 38.928.152 KM, Zeničko-dobojskom 31.878.226 KM, Bosansko-podrinjskom 4.152.192 KM, Srednjobosanskom 22.278.273 KM, Hercegovačko-neretvanskom 19.419.727 KM, Zapadnohercegovačkom 8.301.059 KM, Sarajevskom 36.178.423 KM i Kantonu 10 iznos od 7.358.882 KM.

Raspodjela sredstava na kantone u pojedinačnim iznosima utvrđena je na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI - sredstva iz aranžmana s MMF-om", objavljenoj u "Službenim novinama Federacije BiH", br: 69/21.

Federalna vlada će, sukladno Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH, dodijeljena sredstva doznačiti na depozitne račune proračuna kantona, koji su dužni izvješća o njihovom utrošku dostaviti Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 31.12.2022. godine.

Za realizaciju Odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalna vlada je donijela Odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, u dužini od 24,385 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Kako je obrazloženo, projekt izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje je jedan od prioritetnih projekata u Federaciji BiH i njegovom realizacijom bi značajno bile smanjene trenutne prometne gužve na pravcu Jajce - Vitez - Sarajevo, te skraćeno vrijeme putovanja. Bila bi poboljšana i sigurnost svih učesnika u prometu, pošto se radi o jednom od najopterećenijih cestovnih pravaca u našoj državi.

U tijeku implementacije ovog projekta neophodno je obaviti veliki broj poslova, kao što su pribavljanje suglasnosti vlasnika nekretnina i instalacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a zatim pribavljanje urbanističke suglasnosti i građevinske dozvole.

Izgradnja ove ceste podijeljena je na pet dionica (LOT-ova): Lašva - Kaonik, Kaonik - Selište, Selište - Vitez (petlja Vitez - ulaz u Poslovnu zonu), Poslovna zona Vitez (petlja Vitez - ulaz u poslovnu zonu - petlja Vitez - izlaz iz poslovne zone) i petlja Vitez (izlaz iz Poslovne zone) - petlja Nević Polje.

Odlukom je utvrđeno da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na četvrtom LOT-u.

Sredstva za izgradnju brze ceste Lašva-Nević Polje (LOT 4 i LOT 5) osigurala je Vlada Federacije BiH iz proračuna FBiH, odlukama o usvajanju programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih proračunima FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Sredstva za realizaciju LOT-a 1, LOT-a 2 i LOT-a 3 bit će osigurana kroz planove poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i iz drugih izvora.

Stupanjem na snagu donesene, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje iz 2020. godine.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaje o poslovanju, te o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja FBiH u 2020. godini.

Kako je navedeno, u FBiH je prošle godine poslovalo jedanaest društava za osiguranje i jedno za reosiguranje.

Kada je riječ o finansijskom poslovanju, Agencija za nadzor osiguranja FBiH je 2020. godinu završila s viškom prihoda nad rashodima od 632.959,99 KM, a ova sredstva su prenesena u 2021. godinu.

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, Federalna vlada je prihvatila informaciju Fondacije za izdavaštvo i odobrila joj da, na ime izmirenja duga izdavača po osnovu revolving kreditnih sredstava, dodijeljenih od strane Fondacije, u ukupnom iznosu od 668.811 KM, od dužnika otkupi društveno vrijedne knjige, uz saglasnost federalne ministrice kulture i sporta.

Otkupljene knjige bit će, na osnovu prijedloga Fondacije za bibliotečku djelatnost i uz saglasnost federalne ministrice kulture i sporta, ustupljene bibliotekama u Federaciji BiH.

Troškove distribucije otkupljenih knjiga snosit će izdavačke kuće.

Za realizaciju zaključaka zaduženi su Fondacija za izdavaštvo, Fondacija za bibliotečku djelatnost i Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Nataši Gaponko, inače državljanki Republike Srbije, solistici baleta II, u organizacionoj jedinici Balet JU Narodno pozorište Sarajevo, ocijenivši da je riječ o osobi od naročite koristi za Bosnu i Hercegovinu.

Prihvaćeni su izvještaji o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za period od 1. januara do 30. juna 2021. godine, kao i završni izvještaj o provedbi i završetku Projekta registracije nekretnina u FBiH (IDA kredit broj 51880-BA).

Vlada je donijela Odluku o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Vlada FBiH je Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje direktora ovog društva Isme Hebibovića, zbog podnesene ostavke, te za imenovanje Muhameda Suljagića za vršioca ove dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, te s liste uspješnih kandidata na ovu poziciju imenovala Zijada Krnjića.

Na osnovu rezultata javnog konkursa, Vlada je Irmu Borovac imenovala za direktoricu Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 02.09.2021.

Naslov: Redakcija