Zastava Srbije

VLADA RS: Donijet veći broj podzakonskih akata

03.07.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 27. sjednici u Banjaluci, Informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu.

Ministarstvo prosvjete i kulture od školske 2007/2008. godine u kontinuitetu obezbjeđuje besplatne udžbenike za sve veći broj učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj.

U skladu sa važećim zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske i mjerama definisanim Populacionom politikom Republike Srpske za narednu školsku 2023/2024. godinu biće obezbijeđeni udžbenici za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, za sve učenike osnovnih škola koji su pobjednici republičkog takmičenja u školskoj 2022/2023. godini (odnosi se i na učenike muzičkih škola), i za učenike od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete po redu rođenja u porodici sa troje i više djece.

Takođe, na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske donesena je odluka o povećanju obuhvata djece koja ostvaruju pravo na besplatne udžbenike od petog do devetog razreda, a u skladu sa njom biće obezbijeđeni besplatni udžbenici i za korisnike prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica i kao i za djecu korisnike prava na ličnu invalidninu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Za besplatne udžbenike u narednoj školskoj godini iz Budžeta Republike Srpske biće izdvojeno 5.700.000,00 KM.

Pored udžbenika koje obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete i kulture za navedene kategorije učenika, Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbijediće besplatne udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece i to za učenike od petog do devetog razreda.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo prosvjete i kulture da potpišu Protokol o saradnji s ciljem definisanja obaveza po pitanju obezbjeđivanja besplatnih udžbenika.

Na sjednici, Vlada je usvojila Informaciju o pojavi afričke kuge svinja u Republici Srpskoj u kojoj se navodi da će se finansijska sredstva potrebna za sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorjenjivanja afričke kuge svinja, kao i za naknadu štete nastale usljed afričke kuge svinja u Republici Srpskoj obezbijediti iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati realizaciju naloženih mjera, te preduzima mjere iz svoje nadležnosti i kontinuirano informiše Vladu Republike Srpske o afričkoj kugi svinja u Republici Srpskoj.

Ministarstvo je informisalo Vladu o do sada preduzetim mjerama na suzbijanju ove zarazne bolesti svinja, a u Informaciji se navodi da su zaključno sa jučerašnjim danom prijavljena ukupno 23 zaražena imanja, od kojih su 22 na području Grada Bijeljina i jedno na području opštine Šamac. Informacija o pojavi bolesti i daljem postupanju je odmah prosleđena svim opštinama i gradovima, MUP-u Republike Srpske, Upravi civilne zaštite Republike Srpske, Inspektoratu, te nadležnim veterinarskim organizacijama.

Predstavnici Ministarstva posjetili su i opštine Bijeljina i Šamac, i dali jasne i precizne instrukcije o postupanju prilikom eutanazije svinja i asanacije terana na imanjima gdje je potvrđeno prisustvo afričke kuge svinja. Održani su sastanci i sa veterinarskim organizacijama zaraženog i ugroženog područja i date jasne instrukcije o postupanju. Predstavnici Ministarstva su preventivno posjetili i Grad Laktaši gdje je održana i sjednica Kriznog štaba za djelovanje u slučaju pojave afričke kuge svinja.

Takođe, Ministarstvo je formiralo Ekspertsku grupu za epizootiološki nadzor pojave afričke kuge svinja.

Sve veterinarske organizacije su stavljene na raspolaganje veterinarskim inspektorima u cilju što bolje organizacije i realizacije naloženih mjera.

Sve dosadašnje aktivnosti sprovedene su u skladu sa propisima i pravilima struke.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja Programa za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2023. godinu. Sredstva za finansiranje Programa obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske za 2023. godinu u iznosu od 3.300.000,00 KM. Podsjećamo, Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da će Vlada Republike Srpske donijeti Odluku o načinu finansiranja Programa za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje.

Prethodno je Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kako je i predviđeno Zakonom, usvojio Program za obezbjeđivanje biomedicinske potpomognute oplodnje za 2023. godinu, a koja obuhvata uspostavljanje medicinske indikacije, postupak stimulacije (terapija) i postupke u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast biomedicinski potpomognute oplodnje. Ovaj Program definiše biomedicinski potpomognutu oplodnju, cijenu postupka, obim finansiranja i druga pitanja od značaja za obezbjeđivanje biomedicinske potpomognute oplodnje.

Zakonom su, podsjećamo, predviđena nova prava u ovoj oblasti, a između ostalog da Fond zdravstvenog osiguranja može, u skladu sa ovim Programom, odobriti finansiranje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje i u zdravstvenoj ustanovi izvan Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o načinu finansiranja Posebnog programa medicinskih sredstava koja se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM. Odluka je donesena u skladu sa članom 44. stav 6. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, nakon što je Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, uz saglasnost ministra, usvojio Poseban program medicinskih sredstava koja se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o obezbjeđenju sredstava za potrebe sanacije zgrade Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prema kojoj će biti izdvojeno 400.000,00 KM za sanaciju krovova dvije zgrade u koje je ovaj fakultet smješten.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci obratio se Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske sa zahtjevom i popratnom dokumentacijom za sanaciju zgrada fakulteta. Već dugi niz godina krov na obje zgrade prokišnjava, usljed čega se oštećuju laboratorije i učionice u kojima se izvodi nastava, kabineti nastavnika i asistenata, kao i kancelarije administrativnog osoblja. Električne instalacije i stolarija su dotrajali te ih je potrebno sanirati.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.06.2023.

Naslov: Redakcija