Zastava Srbije

USTAVNI SUD BIH: Donijete privremene mjere u slučajevima korištenja državne imovine u Varešu i na Jahorini

03.06.2024.


Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 30. maja 2024. godine održao 144. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao i odlučivao o veoma značajnim pitanjima u vezi s daljnjim funkcioniranjem Ustavnog suda, kao i o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Kako bi omogućio daljnje nesmetano funkcioniranje Ustavnog suda, Ustavni sud je usvojio Odluku o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH tako da se u Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iza člana 99. (Prestanak funkcije) dodaje novi član 99.a), koji glasi:

“Član 99.a)

(Izuzetno produženje mandata sudije)

(1) Izuzetno, ukoliko nadležni organ ne izabere sudiju do dana prestanka mandata sudije zbog starosne dobi, taj sudija će nastaviti vršiti sudijsku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog sudiju u smislu člana 99. ovih pravila i dok novoizabrani sudija ne preuzme dužnost u skladu sa članom 82. ovih pravila.

(2) Sudija kojem je mandat produžen u skladu sa stavom (1) ovog člana ima sva prava i obaveze u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim pravilima.”

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. marta 2024. godine, koja je u svom mišljenju, između ostalog, navela: “Venecijanska komisija, s obzirom na fundamentalni ustavni princip funkcionalnog Ustavnog suda, zaključuje da dozvoljavanje postojećim sudijama da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno članu VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi, u slučaju da mandat postojećim sudijama bude produžen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima”.

Nadalje, na ovoj sjednici Ustavni sud je, u skladu sa čl. 81, 83. i 86. Pravila Ustavnog suda, izabrao novog predsjednika i potpredsjednike budući da je mandat sadašnje predsjednice Ustavnog suda Valerije Galić i potpredsjednika Ustavnog suda (Mirsada Ćemana i Helen Keller) okončan. Za novu predsjednicu Ustavnog suda izabrana je Seada Palavrić, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine. Za potpredsjednike Ustavnog suda izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine.

U skladu sa članom 82. Pravila Ustavnog suda, na plenarnoj sjednici novoizabrani sudija Ustavnog suda Marin Vukoja je dao i potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je donio na plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U-5/23 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Denisa Bećirovića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, 11 delegata Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i pet delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/23), utvrdio da Republika Srpska nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet osporenog zakona (pitanja nepokretne državne imovine) jer je to, u skladu s relevantnim odredbama Ustava BiH, u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.

U-1/24 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Suda Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 12. Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, utvrdio da je osporena odredba citiranog zakona u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija).

U-2/24 – Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kemala Ademovića, predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/24), utvrdio da određene odredbe tog zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine jer Republika Srpska donošenjem tih odredbi spornog zakona nije uvažila odredbe zakona Bosne i Hercegovine kojima je uspostavljena obaveza obavještavanja, dobijanja dozvole i saglasnosti Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH i evidencije u centralnom registru istog ministarstva za sva pravna lica koja se bave proizvodnjom i remontom naoružanja i vojne opreme.

U-3/24 – Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnosilac zahtjeva Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zatražio ocjenu ustavnosti Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” br. 89/23 i 100/23). Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio van pravne snage osporenu odluku Vlade Federacije BiH do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.

U-5/24 – U ovom predmetu Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Kantonalnog suda u Sarajevu za ocjenu ustavnosti člana 147. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, u dijelu u kojem je propisano “sa prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine”, i člana 2. stav 3. Pravilnika o naknadi pogrebnih troškova Federacije BiH, utvrdio da osporene odredbe citiranog zakona nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom jer se njima ne uspostavlja razuman odnos proporcionalnosti između upotrijebljenih sredstava i cilja koji se želi ostvariti.

U-6/24 – Ustavni sud je usvojio zahtjev za donošenje privremene mjere u ovom predmetu, u kojem je podnosilac zahtjeva (13 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) podnio zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska zbog donošenja Odluke o načinu i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Republike Srpske koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina javnim nadmetanjem – licitacijom (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 114/23 od 29. decembra 2023. godine). Odlukom o privremenoj mjeri privremeno je obustavljena primjena osporene odluke do donošenja konačne odluke Ustavnog suda u ovom predmetu.

AP-1773/23 (Ivica Kosić) – U ovom predmetu Ustavni sud je zaključio da postoji povreda apelantovog prava na slobodu i sigurnost kada je redovni sud apelantu odredio pritvor iako iz osporenih rješenja proizlazi da u odnosu na postojanje osnovane sumnje nije dato dovoljno i relevantno obrazloženje, zato što redovni sudovi nisu obrazložili koje su to “činjenice ili informacije na osnovu kojih će objektivni posmatrač zaključiti da je lice koje je u pitanju moglo počiniti krivično djelo za koje se tereti”, već su se samo pozvali na potvrđenu optužnicu. Nadalje, postoji povreda i apelantovog prava na ličnu slobodu i sigurnost kada prilikom apelantovog izjašnjenja o prijedlogu za određivanje pritvora, suprotno Zakonu o krivičnom postupku FBiH, nije bio prisutan njegov branilac, zbog čega apelantovo lišavanje slobode nije bilo u skladu s “procedurom propisanom nacionalnim zakonom”.

AP-448/24 (Ranko Debevec i Osman Mehmedagić) – U ovom predmetu Ustavni sud je, između ostalog, djelimično usvojio apelaciju Ranka Debevca (prvoapelanta) budući da je zaključio da je došlo do povrede prvoapelantovog prava na nepristranost suda kao aspekta prava na ličnu slobodu i sigurnost jer se prvoapelantova bojazan o pristranosti sudije koji je odlučivao o određivanju pritvora mogla smatrati objektivno opravdanom.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Ustavnog suda BiH, 31.05.2024.

Naslov: Redakcija