Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o studentskom organizovanju, o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji RS, te nacrti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, i o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju


Vlada Republike Srpske utvrdila je 02. juna 2016. godine na 76. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o studentskom organizovanju.

Ovim zakonom uređuju se oblici studentskog organizovanja u Republici Srpskoj, njihovo osnivanje i položaj, nadležnost, organizacija i način finansiranja, trajanje mandata, te način izbora i razrješenja organa upravljanja i međusobni odnosi između različitih oblika studentskog organizovanja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog strategije podsticanja stranih ulaganja u Republiku Srpsku od 2016. do 2020. godine.

Svrha Strategije je da se na osnovu analize kretanja stranih ulaganja u svijetu i regionu sagleda pozicija Republike Srpske i njena konkurentnost u privlačenju stranih ulaganja, te da se u skladu sa rezultatima analize i u skladu sa raspoloživim potencijalima predlože pravci za podsticanje i povećanje obima stranih ulaganja.

Ovo se ne odnosi samo na politike čiji je cilj samo povećanje obima investicija, nego i na ciljeve koji su povezani sa doprinosom stranih investicija ukupnom privrednom razvoju Republike Srpske.

Opšti cilj Strategije je podsticanje stranih ulaganja koja će doprinijeti dodatnom zapošljavanju, prenosu znanja i tehnologija i povećanju izvoza, odnosno ulaganja koja će dovesti do poboljšanja konkurentnosti Republike Srpske na globalnom planu i dovesti do porasta stope privrednog razvoja.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o izradi Strategije za borbu protiv diskriminacije u BiH.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa "Informacijom o otpočinjanju aktivnosti na IPA 2017 programu - borba protiv korupcije i organizovanog kriminala" i istu usvaja.

Vlada Republike Srpske podržava učešće predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Projektu IPA 2017 "Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala".

Imenovani predstavnici Republike Srpske obavezni su da postupaju u skladu sa Kodeksom ponašanja imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u radnim tijelima za izradu zakona, drugih propisa i projekata na nivou BiH, te da sve aktivnosti oko programiranja IPA 2017 obavljaju isključivo u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, uz puno poštovanje Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

Zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da redovno izvještava Vladu Republike Srpske o svim aktivnostima u Projektu IPA 2017.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o izdavanju potvrda umjesto stiker naljepnica i smanjivanju budžetskih prihoda i istu usvaja.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da se izvrše obaveze prema Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u skladu sa Pravilnikom o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica ("Sl. glasnik RS", br. 90/2009), imajući u vidu da u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske nastaju svi troškovi koji su definisani Pravilnikom, iako se ne izdaju unutrašnji stikeri.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da se u sve radne grupe vezane za Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon i 18/2013) uključe predstavnici entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko Distrikta BiH u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da se izvrši izmjena Odluke o imenovanju Radne grupe za procjenu ukidanja stiker naljepnice i prelaska na novu metodologiju ("Službeni glasnik BiH" 24/16) na način da se u rad radne grupe uključe predstavnici Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da Zaključak Vlade Republike Srpske dostavi Savjetu ministara BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prva tri mjeseca 2016. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o mogućnosti održavanja međunarodnog kongresa slovenskih zemalja u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske će, u cilju adekvatne pripreme i realizacije aktivnosti vezano za održavanje kongresa, imenovati članove organizacionog odbora koga će činiti predstavnici Kabineta predsjednika Vlade i resorno nadležnih ministarstava.

Zadužuju se ministarstvo trgovine i turizma, Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Ministarstvo prosvjete i kulture, ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo finansija da predlože svoje predstavnike u organizacioni odbor.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o saradnji AD OC "Jahorina" Pale i JP "Skijališta Srbije", Beograd, Republika Srbija.

Vlada Republike Srpske podržava inicijativu JP "Skijališta Srbije", Beograd, Republika Srbija za ostvarivanje saradnje u cilju nastavka investicionog ciklusa na Jahorini.

Vlada Republike Srpske daje saglasnost na pismo namjere koje će se uputiti Vladi Republike Srbije u pravcu zajedničkog ulaganja i saradnje na nastavku investicionog ciklusa na Jahorini.

Zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma da pismo namjere iz ovog zaključka dostavi Vladi Repubčike Srbije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o pripremi realizacije projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske – 2016."(podrška ujednačavanju uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece i kvalitetniji psiho-fizički razvoj).

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumima za period 2016-2018 godina i potpisanim Ugovorima za 2016. godinu, projekat "Socijalizacija djece Republike Srpske" će biti realizovan u odabranom Omladinskom hostelu "Užice" u Bečićima, Republika Crna Gora.

Planirano je učešće do 2200 lica. Budžetom JU Javnog fonda za dječiju zaštitu za realizaciju projekta "Socijalizacija djece Republike Srpske 2016. godine", planirano je 1.105. 000,00 KM.

Ciljevi Projekta su usmjerani ka stvaranju bar djelimično približnih uslova za zadovoljavanje razvojnih potreba djece, čiji je razvoj ometen nepovoljnim socijalnim, porodičnim, materijalnim ili zdravstvenim uslovima. Realizacijom projektnih ciljeva se pruža direktna podrška razvojnim potrebama djece, ali i njihovim porodicama u ostvarivanju zaštitne, društvene, ekonomske, a ne rijetko i vaspitne funkcije porodice.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 02.06.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772