Zastava Srbije

U BANJALUCI ODRŽANO PARAGRAFOVO SAVJETOVANJE “AKTUELNOSTI U PRIMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRATEĆE PODZAKONSKE AKTE”

03.03.2023.


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, u Banjaluci, 2. marta 2023. godine, savjetovanje na temu “Aktuelnosti u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na prateće podzakonske akte”.

Odrzano savjetovanje u Banjaluci

Održano savjetovanje u Banjaluci

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2022) počeo је sa punom primjenom 10. decembra 2022. godine. U međuvremenu su usvojeni i stupili na snagu i prateći podzakonski akti među kojima је i Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", br. 2/2023). Naše dosadašnje iskustvo i iskustvo naših predavača je ukazalo na neke ključne probleme i nedoumice koje izabrana zakonska rješenja stvaraju, a o kojima je bilo rječi na samom savjetovanju.

Odrzano savjetovanje u Banjaluci

Održano savjetovanje u Banjaluci

Predavači na savjetovanju obradili su teme:

Izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

 • Vrste izuzeća
 • Obaveze ugovornih organa po izuzećima
 • Prirodni i zakonski monopoli

Prethodna provjera tržišta

 • Obaveza provjere tržišta
 • Predmet provjere
 • Način provjere
 • Rezultati ankete
 • Sačinjavanje službene zabilješke
 • Vrste dokaza i služenih zabilješki koje su prihvatljive kao dokaz istraživanja tržišta

Nabavka putem direktnog sporazuma

 • Vrijednosni pragovi i cijepanje javne nabavke u direktnom sporazumu
 • Planiranje nabavke putem direktnog sporazuma
 • Primjena Portala javnih nabavki u provođenju direktnog sporazuma
 • Zaključenje direktnog sporazuma
 • Interna pravila u provođenju direktnog sporazuma

Primjena Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama

 • Identifikacija usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Razlika između neprioritetnih i društvenih i drugih posebnih usluga
 • Postupak javne nabavke usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Postupak pravne zaštite u postupku nabavke usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama
 • Studija slučaja: Nabavka hotelskih usluga i usluga stručnog usavršavanja

Postupak pravne zaštite

 • Izmjene Zakona o javnim nabavkama u postupku pravne zaštite
 • Procedura podnošenja žalbe
 • Rokovi za izjavljivanje žalbe
 • Rad ugovornih organa i KRŽ-a povodom izjavljene žalbe
 • Zaštita prava ponuđača u postupcima pravne zaštite i način izvršenja odluka donesenih po žalbi
 • Upravni spor- sudska zaštita
 • Zakonska rješenja, sudske odluke i njihov uticaj na ishod postupka

Izrada tenderske dokumentacije u otvorenom postupku nabavke i konkurentskom zahtjevu prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

 • Odredbe tenderske dokumentacije koje se obavezno mijenjaju nakon početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Definisanje kvalifikacionih uslova i dokaza
 • Definisanje rokova u tenderskoj dokumentaciji
 • Zahtjevi vezani za nacrt tenderske dokumentacije
 • Kriterijumi za dodjelu ugovora
 • Dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja ugovora

IZVOR: Redakcija Paragraf Lex, 02.03.2023.