Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA - Tekst propisa


NACRTZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA

Član 1.

U Zakonu o geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 110/13) u članu 2. tačka đ) poslije riječi "pitka" i zapete dodaju se riječi "tehnička" i zapeta.

U istom članu poslije tačke i) dodaju se nove tačke j), k) i l) koje glase:

"j) tehnička voda je podzemna voda koja je se koristi za navodnjavanje i u industriji, osim vode koja se koristi u svrhu proizvodnje, obrade, čuvanja ili stavljanja na tržište proizvoda ili supstanci namijenjenih za ljudsku upotrebu,

k) geotermalni resursi predstavljaju skup obnovljivih geoloških resursa koji obuhvataju podzemne vode i toplotu stijenskih masa iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije. Geotermalni resursi obuhvataju: subgeotermalne resurse sa temperaturom vode i toplotom stenskih masa do 30 °C, resurse niske entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature 30 °C – 100 °C i resurse srednje i visoke entalpije iz kojih je moguće izdvajanje toplotne energije temperature preko 100 °C i

l) dnevnik istražnih radova je knjiga koju vodi pravno lice koje vrši istraživanje, a koju potpisuju nosilac prava na istraživanje i pravno lice koje vrši nadzor".

Član 2.

U članu 3. u tački a) riječ "ugljeni" zamjenjuje se riječju "uljni".

U tački d) riječ "malomineralne" zamjenjuje se rječju "tehničke".

U tački đ) riječi "geotermalna energija" zamjenjuju se rječima "geotermalni resursi".

Član 3.

U članu 5. stav 2. tačka v) poslije riječi "urbanističkih planova" dodaju se rječi "uspostavljanje i vođenje katastra klizišta, karata sklonosti terena na pojave nestabilnosti, kao".

U istom članu poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Ministar donosi pravilnik o načinu uspostavljanja i vođenja katastra klizišta".

Dosadašnji st. 3 i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 4.

U članu 6. u stavu 6. riječ "Geozavod" zamjenjuje se riječima "Geološki zavod", kao i u cijelom tekstu Zakona u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Poslije člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:

"Član 6a.

 (1) Izuzetno radi ostvarivanja pojedinih ciljeva osnovnih geoloških istraživanja iz člana 5. stav 2. ovog zakona, Ministarstvo može odobriti izvođenje osnovnih geoloških istraživanja pravnom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona.

(2) Da bi Ministarstvo odobrilo istraživanja iz stava 1. ovog člana pravno lice je dužno da u skladu sa Dugoročnim programom, izradi program osnovnih geoloških istraživanja na osnovu kog će izvoditi geološka istraživanja.

(3) Rezultati istraživanja iz stava 1. ovog člana dostavljaju se Ministarstvu i Geološkom zavodu".

Član 6.

U članu 7. u stav 3. u tački b) podtačka 9) mjenja se i glasi:

"9) dalekovodiod 35 kV i više,".

U stavu 4. poslije riječi "termomineralnih" dodaje se zapeta i riječ "tehničkih".

U stavu 5. riječi "privredno društvo" zamjenjuju se riječima "pravno lice".

Član 7.

U članu 8. u stavu 3. riječi "privrednog društva" zamjenjuju se riječima "pravnog lica".

Član 8.

U članu 11. u stavu 3. utački b) riječi "na neodređeno vrijeme" brišu se.

U tački g) istog stava riječ "rješenje" zamjenjuje se rječju "zapisnik".

U stavu 4. riječi "na neodređeno" zamijenjuju se riječima "sa punim radnim vremenom".

U stavu 6. riječ "od" zamjenjuje se rječju "do".

Član 9.

U članu 12. u stavu 2. riječ "rješenjem" zamjenjuje se rječju "zapisnikom".

Član 10.

Iza člana 12. dodaje se novi član 12a. koji glasi:

"Član 12a.

(1) Ministar će rješenjem oduzeti licencu pravnom licu ukoliko:

a) nadležni inspekcijski organ u postupku kontrole utvrdi da pravno lice više ne ispunjava uslove na osnovu kojih mu je izdata licenca,

b) se utvdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka i dokaza i

v) se utvdi da pravno lice obavlja poslove geoloških istraživanja suprotno odredbama Zakona o geološkim istraživanjima i propiima donesenim na osnovu njega.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 11.

U članu 14. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"(6) Nakon izvršenog stručnog nadzora pravno lice je dužno sačiniti izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru koji će činiti sastavni dio dnevnika istraživanja."

Član 12.

U članu 15. tačka g) mijenja se i glasi:

"g) uredno i ažurno vodi dnevnik istražnih radova,".

Član 13.

U članu 17. u stavu 1. riječi "jednu godinu" zamjenjuju se rječima "dvije godine".

Član 14.

Član 27. mijenja se i glasi:

"Za istraživanje svih vrsta ugljeva, ugljovodonika i ostalih prirodnih gasova, uljnih škriljaca, radioaktivnih ruda i geotermalnih resursa prethodno je potrebno pribaviti ugovor o koncesiji za istraživanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast dodjele koncesija."

Član 15.

U članu 30. dodaje se nova tačka a) koja glasi:

"a) ne dostavi potrebnu dokumentaciju,".

Dosadašnje tačke a), b), v) i g) postaju tačke b), v), g) i d).

Član 16.

U članu 31. u stavu 1. iza tačke i) dodaje se nova tačka i) koja glasi:

"i) rok za završetak istražnih radova,".

Dosadašnje tačke i), j) i k) postaju tačke j), k) i l).

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"(2) Ukoliko se projekat detaljnih geoloških istraživanja odnosi na istraživanje tla i stijena u rješenju se ne navodi najveća količina mineralne sirovine koja se može uzeti u cilju ispitivanja."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 17.

U članu 33. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 18.

Iza člana 38. dodaje se novi član 38a. koji glasi:

"Član 38 a.

(1)  Praćenje i kontrolu geoloških istraživanja podzemnih voda i petrogeotermalnih resursa za potrebe snabdjevanja toplotnom energijom porodičnog domaćinstva, vrši jedinica lokalne samouprave.

(2)  Fizičko lice koje vrši istraživanja iz stava 1. ovog člana dužno je da početak istraživanja prijavi nadležnom organu lokalne samouprave za poslove urbanizma i dostavi osnovne podatke o načinu, cilju i dinamici istraživanja, nazivu lokaliteta, kao i izvođaču istraživanja.

(3)  Uz prijavu iz stava 2. ovog člana, dostavlja se:

 a) overjena fotokopija lične karte fizičkog lica,

 b) geodetski plan u razmeri 1:1000 (ili odgovarajućoj razmjeri) sa granicom i brojem katastarske parcele i naznačenom mikrolokacijom istražne sonde ili bunara,

 v) projekat istraživanja hidro i petrogeotermalnih resursa, urađen od strane pravnog lica koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona,

 g) fotokopiju o uplati opštinske administrativne takse.

(4)  Nakon izvršenih istraživanja iz stava 1. ovog člana izrađuje se Elaborat o izvedenim istraživanjima, na osnovu koga se može odobriti korišćenje hidro i petrogeotermalnih resursa za potrebe snabdevanja geotermalnom energijom porodičnog domaćinstva.

(5)  Korisnik istraživanja dužan je da jedan primerak Elaborata iz stava 4. ovog člana dostavi nadležnom organu za poslove urbanizma u pisanoj formi i u elektronskom formatu, najkasnije 30 dana nakon izvršenih istraživanja.

(6)  Nadležni organ jedinice lokalne samouprave, dužan je da vodi katastar i evidenciju prijava o izvršenim istraživanjima iz stava 1. ovog člana i trajno čuva izveštaje iz stava 4. ovog člana i da Ministarstvu, dostavi izveštaj o podnijetim prijavama i izvršenoj kontroli za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 31. januara naredne godine.

(7)  Podaci o ličnosti u izveštajima iz stava 6. ovog člana sadrže ime i prezime fizičkog lica koje je podnijelo prijavu.

(8)  U slučaju da jedinica lokalne samouprave ne vrši povjereni posao ili ga ne vrši pravilno ili blagovremeno, Ministarstvo, preuzima poslove iz stava 1. ovog člana.

(9)  Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se kao povjereni."

Član 19.

Član 39. mijenja se i glasi:

"Nosilac prava na istraživanje dužan je:

a) sa detaljnim geološkim istraživanjima otpočeti u roku koji je određen rješenjem,

b) prijaviti početak radova na istraživanju Ministarstvu, Inspektoratu i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi istražni prostor, najkasnije osam dana prije početka istražnih radova,

v) osigurati izvođenje istražnih radova prema revidovanom projektu detaljnih geoloških istraživanja i tokom izvođenja istražnih radova voditi dnevnik istražnih radova koji se čuva najmanje pet godina,

g) plati naknadu za detaljna geološka istraživanja određenu rješenjem kojim je odobreno istraživanje,

d) obezbijedi stručni nadzor nad izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja

đ) voditi evidenciju o utvrđenim osnovnim obilježjima drugih mineralnih sirovina otkrivenih tokom istraživanja na odobrenom istražnom prostoru, kao i drugim geološkim karakteristikama istražnog prostora (klizišta, vode, gasovi, sadržaj korisnih mineralnih sirovina i drugo) i o tome odmah obavijestiti Ministarstvo

e) izvršava druge obaveze utvrđene ovim zakonom."

Član 20.

Član 42. briše se.

Član 21.

U članu 43. stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Pravno lice koje obavlja poslove eksploatacije mineralne sirovine dužno je da svake pete godine obnovi elaborat o rezervama, radi usklađivanja sa projektnom dokumentacijom za eksploataciju i trenutnim stanjem rezervi."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Rokovi za obnovu elaborata o rezervama računaju se od datuma stanja rezervi na prethodnom elaboratu."

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 22.

U članu 44. stav 2. mijenja se i glasi:

"(2) Uz zahtjev za reviziju elaborata o rezervama iz člana 43. ovog zakona nosilac istraživanja dužan je priložiti:

a) dva primjerka elaborata o rezervama,

b) potpisan dnevnik istraživanja,

v) izjavu pravnog lica koje je vršilo istraživanja da su istraživanja izvršena u skladu sa projektom detaljnih geoloških istraživanja,

g) izjavu pravnog lica koje je vršilo stručni nazor da su istraživanja izvršena u skladu sa projektom detaljnih geoloških istraživanjai

d) dokaz o uplati republičke administrativne takse."

Član 23.

U članu 45. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"(3) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor."

Član 24.

U članu 46. poslije riječi "stijena" i zapete dodaju se riječi "kao i ukoliko su rezultati detaljnih geoloških istraživanja mineralne sirovine negativni".

Član 25.

U članu 50. mijenja se i glasi:

(1)  "Pravo korišćenja i raspolaganja rezultatima detaljnih geoloških istraživanja i dokumentima koji sadrže rezultate detaljnih geoloških istraživanja ima nosilac prava na istraživanje.

(2)  Ukoliko nosilac prava na istraživanje koji je vršio istraživanje mineralne sirovine ne pokrene postupak dodjele koncesije za eksploataciju u roku od dvije godine pravo da raspolaže rezultatima detaljnih geoloških istraživanja ima Republika Srpska.

(3)  U slučaju prodaje rezultata detaljnih geoloških istraživanja i dokumenata koji sadrže rezultate detaljnih geoloških istraživanja Republika Srpska ima pravo preče kupovine.

(4)  U slučaju dodjele koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na osnovu rezultata detaljnih geoloških istraživanja, Republika Srpska stavlja na raspolaganje rezultate detaljnih geoloških istraživanja izabranom ponuđaču za dodjelu koncesije, uz obavezu da izabrani ponuđač nosiocu prava na istraživanje nadoknadi iznos uloženih sredstava u skladu sa geološkom i ostalom tehničkom dokumentacijom.

Član 26.

U članu 56. u stavu 1. riječi "dva puta" zamjenjuju se rječju "jednom".

Član 27.

U članu 58. u stavu 1. iza tačke ž) dodaje se nova tačka z) koja glasi:

"z) u propisanom roku ne elaborira rezerve (član 32. stav 2.)."

Član 28.

U članu 61. u stavu 1. iza tačke đ) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) Pravilnik o načinu uspostavljanja i vođenja katastra klizišta,".

Dosadašnje tačke e) i ž) postaju tačke ž) i z).

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".


Izvor: Vebsajt Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 02.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772