Zastava Srbije

VLADA RS: Usvojen veći broj izvještaja

03.02.2023.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 6. sjednici u Banjaluci, Informaciju o stanju vodoprivrednih objekata u Republici Srpskoj, na teritorijama koje pripadaju slivu rijeke Save i potrebi nastavka radova na uređenju i sanaciji vodoprivrednih objekata.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede neophodna sredstva od 9.300.000 KM sa uračunatim PDV, za provođenje ovih aktivnosti.

Javna ustanova “Vode Srpske” zadužena je da u cilju provođenja ovih aktivnosti provede postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

U Informaciji je navedeno da je u periodu od 2020-2022 godine sanirano i uređeno 445 kilometara primarne kanalske mreže i 422 kilometra sekundarne kanalske mreže, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 13.200.000 KM sa PDV-om.

Sa do sada izvedenim radovima, sanirano je i uređeno oko 75 odsto vodoprivrednih objekata, odbrambenih i obodnih nasipa i hidromelioracionih mreža primarnih, sekundarnih i tercijarnih kanala koji gravitiraju slivu rijeke Save.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebi finansiranja Projekta dogradnje i proširenja sistema protivgradne zaštite Republike Srpske.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede sredstva u iznosu od 11.704.222 KM sa PDV-om za realizaciju prve faze Projekta dogradnje i proširenja sistema protivgradne zaštite Republike Srpske.

U obrazloženju Informacije se navodi da je ovaj Projekat, u vremenu klimatskih promjena jedini adekvatan odgovor na iste u cilju zaštite od grada poljoprivredne proizvodnje, imovine i lica, zbog čega je ovo projekat od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te postoji opravdan interes da se obezbijede sredstva za njegovo finansiranje.

Projekat će se provoditi u dvije faze, a u okviru ovog Projekta između ostalog predviđena je nabavka aviona za protivgradnu zaštitu sa ugrađenim aviogeneratorom, kupovina radara za radarski centar u Trebinju, kao i izgradnja objekta sa infrastrukturom i putem, kao i projektovanje i izgradnja 60 dodatnih automatskih protivgradnih stanica, te 208 prizemnih generatora srebro-jodida.

Vlada Republike Srpske usvojila je i Informaciju o potrebi finansiranja remonta tehničke opreme za operativne poslove protivgradne zaštite.

Zaduženi su Ministarstvo finansija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da obezbijede sredstva u iznosu od 775.000 KM sa PDV-om za remont tehničke opreme za operativne poslove protivgradne zaštite.

Na sjednici, donesena je i Odluka o izradi strategije održivog razvoja Republike Srpske za period 2024-2030. godina. Strategija predstavlja integrisani, multisektorski dokument koji definiše javne politike i usmjerava razvoj Republike Srpske, utvrđujući ekonomske, društvene i ostale ciljeve razvoja zasnovane na principima održivosti, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu.

Prilikom izrade dokumenta uzeće se u obzir svi prioriteti i razvojni pravci definisani relevantnim strateškim dokumentima Republike Srpske i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija, kao i drugim međunarodno preuzetim obavezama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Prema odluci, za izradu ovog dokuementa zaduženi su Generalni sekretarijat Vlade i Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Vlada Republike Srpske je, takođe, imenovala izvršni Tim za izradu Strategije održivog razvoja Republike Srpske za period 2024-2030.godina

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o Politici medijske i informacijske pismenosti u Republici Srpskoj za period 2023-2027. godina.

Republika Srpska se opredijelila da na svojoj teritoriji i u okviru svojih nadležnosti zauzme strateški pravac razvoja medijske i informacijske pismenosti.

Provođenjem Politike medijske i informacijske pismenosti očekuje se ostvarenje sljedećih ključnih ciljeva: unapređenje medijske pismenosti, podsticanje digitalne inkluzije, te osposobljavanje i osnaživanje građana i medija.

Provođenje Politike doprinijeće unapređenju medijske i informacijske pismenosti kod građana Republike Srpske, ali i daljem razvoju e-uprave Republike Srpske.

Konkretne aktivnosti za provođenje predloženih ciljeva i mjera biće definisane kroz srednjoročne i godišnje planove ministarstava, republičkih uprava i upravnih organizacija, na osnovu Zakona o Vladi Republike Srpske i u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Republike Srpske, dok se kao koordinator za saradnju sa nadležnim institucijama na polju medijske i informacijske pismenosti određuje Ministarstvo saobraćaja i veza.


IZVOR: Vebsajt RS, 02.02.2023.

Naslov: Redakcija