Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2020. godinu

03.01.2020.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 53. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2020. godinu u iznosu od 520 KM.

Članom 127. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) propisano je da najnižu platu u Republici Srpskoj utvrđuje Vlada Republike Srpske na prijedlog Ekonomsko-socijalnog savjeta u posljednjem kvartalu tekuće za narednu godinu.

Ukoliko Ekonomsko-socijalni savjet ne utvrdi prijedlog odluke o najnižoj plati, odluku donosi Vlada Republike Srpske, imajući u vidu kretanje plata, rast proizvodnje i životnog standarda u Republici Srpskoj.

Podsjećamo da je Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske na prethodnim sjednicama razmatrao pitanje u vezi sa iznosom najniže plate u Republici Srpskoj za 2020. godinu, ali prilikom odlučivanja o prijedlogu najniže plate nije postignut konsenzus, zbog čega je Vlada Republike Srpske donijela ovu odluku.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 2.331.164,02 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 988 radnika iz 19 preduzeća u stečaju.

U periodu od 2004. godine do 27.12.2019. kroz realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iz budžeta Republike Srpske utrošeno je ukupno 193.398.288,59 KM.

Ovim sredstvima plaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti za 61.995 radnika čija su preduzeća bila u stečaju. Putem Javnog poziva, na osnovu pojedinačnih uplata doprinosa za PIO, omogućeno je ostvarivanje prava na strosnu penziju za više od sedam i po hiljada radnika, čija su preduzeća u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o datumu prestanka vakcinacije protiv uzročnika bolesti klasične kuge svinja.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se u Republici Srpskoj prestane sa preventivnom vakcinacijom protiv uzročnika klasične kuge svinja sa danom 31.12.2019. godine te će, u slučaju pojave bolesti klasične kuge svinja, obezbijediti sredstva za sanaciju nastalih šteta i asanaciju terena.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za Osnovne škole za period 01.01. – 31.12.2019. godine, u ukupnom iznosu od 65.000,00 KM.

Sredstava se raspoređuju na sljedeći način: OŠ "Jovan Dučić", Šekovići za sanaciju centralnog grijanja u PO Tišča 20.000,00 KM; OŠ "Sokolac", Sokolac za nabavku opreme 6.500,00 KM; OŠ "Miloš Dujić", Čelinac za nabavka računarske opreme 6.500,00 KM; OŠ "Petar Mećava", Kostajnica za nabavku računarske oprme 6.500,00 KM; OŠ "Veselin Masleša", Foča za nabavku računarske opreme 6.500,00 KM; OŠ "Georgi Stojkov Rakovski", Banja Luka za nabavku računarske opreme i školskog namještaja 6.000,00 KM; OŠ "Holandija", Slatina za nabavka računara i računarske opreme 6.000,00 KM i OŠ "Rade Marjanac", Strojice, Šipovo za nabavka računarske opreme 7.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu porodice, omladine i sporta na Plan utroška sredstava za period 01.01-31.12.2019. godine, u ukupnom iznosu od 581.586,47 KM.

Sredstva se dodjeljuju za subvenciju kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova u iznosu 410.000,00 KM, za finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću u iznosu 146.327,14 KM, za tekuće grantove za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske u iznosu 22.979,33 KM i kapitalne grantove mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama u iznosu 2.280,00 KM.


IZVOR: Vebsajt Vlada RS, 30.12.2019.

Naslov: Redakcija