Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijeta Odluka o najnižoj plati, utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela

03.01.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je 29. decembra 2017. godine, na 158. sjednici, u Banjaluci, Odluku o najnižoj plati. Prema ovoj odluci utvrđuje se najniža neto plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu, u visini od 410,00 konvertibilnih maraka.

Ekonomsko socijalni savjet Republike Srpske je na svojoj 47. redovonoj sjednici održanoj dana 26. decembra 2017. godine, usaglasio je i Vladi Republike Srpske predložio da najniža plata u Republici Srpskoj za 2018. godinu iznosi 410,00 KM u netu.

Vlada Republike Srpske je dala saglasnost na revidirani tekst "Strateškog plana ruralnog razvoja BiH – Okvirni dokument", čija su izrada i usvajanje definisani kao preduslov od strane Evropske komisije za uvrštavanje sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja u proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2) Evropske unije za BiH.

Saglasnost Vlade uslijedila je nakon što su u revidirani dokument uvršetene sugestije i zahtjevi nadležnih institucija Republike Srpske, nakon što je sam naziv dokumenta preimenovan u "Okvirni dokument", čime se kvalitetnije odražava ustavna nadležnost svih nivoa vlasti u BiH u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, te nakon što je Vlada zaprimila dopis šefa Delegacije Evropske unije u BiH u kojem su sadržane garancije da će se u nastupajućem periodu intenzivno djelovati u pravcu otklanjanja svih nedostataka i problema u procesu programiranja sredstava pomoći Evropske unije u BiH na koje su institucije Republike Srpske permanentno ukazivale, među kojima je posebno značajna nužnost smještanja procesa programiranja u nadležna tijela usaglašenog sistema koordinacije procesa evropskih integracija, a nikako u tzv. "sektorske radne grupe za programiranje", koje se, na inicijativu institucija u Sarajevu, nastoje uspostaviti izvan sistema koordinacije i bez saglasnosti Vlade Republike Srpske.

U skladu sa zaključkom Vlade, nadležne institucije Republike Srpske će nadgledati proces otklanjanja identifikovanih nedostataka i problema u procesu programiranja, te će od njegove uspješnosti zavisiti i naredni koraci Vlade Republike Srpske u ovom kontekstu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o isplati finansijskih sredstava nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u iznosu od 500.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke raspoređuju se na sljedeći način:

Nerazvijene opštine - Bratunac - 16.225,00; Vlasenica - 15.875,00; Donji Žabar - 14.875,00; Kostajnica - 14.750,00; Ljubinje - 14.500,00; Nevesinje - 15.750,00; Pelagićevo - 14.962,50; Petrovac - 13.550,00; Petrovo - 15.375,00; Ribnik - 14.325,00; Rogatica - 14.512,50; Han Pijesak - 14.587,50; Šamac - 16.212,50; Šipovo - 14.500,00.

Izrazito nerazvijene opštine – Berkovići - 15.050,00; Vukosavlje - 16.475,00; Istočni Drvar - 13.550,00; Istočni Mostar - 15.425,00; Istočni Stari Grad - 14.500,00; Jezero - 16.150,00; Kalinovik - 14.175,00; Kneževo - 15.825,00; Krupa na Uni - 15.775,00; Kupres - 14.175,00; Lopare - 15.575,00; Novo Goražde - 15.425,00; Osmaci - 15.725,00; Oštra Luka - 15.625,00; Rudo - 15.800,00; Srebrenica - 14.925,00; Trnovo - 15.000,00; Čajniče - 15.000,00; Šekovići - 15.825,00.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ulaganjima u vodoprivredne sisteme putem EIB-a, Fonda solidarnosti, Svjetske banke i IPA 2014.

U posljednje tri godine sanirano je oko 140 kilometara obodne kanalske mreže, a regulisano je i oko 60 kilometara vodotoka raznih nivoa.

Osim toga izgrađeno je i nadograđeno i oko 40 kilometara nasipa, te 12 kilometara obaloutvrda.

Samo ovi podaci govore da je u posljednje tri godine u sektoru vodoprivrede urađeno više nego u proteklih 25 godina.

Kada su u pitanju projekti koji se finansiraju sredstvima Fonda solidarnosti, radi se o 93 mjere na području 19 opština u Republici Srpskoj. Ukupna vrijednost izvedenih radova na projektu "Hitne sanacije vodoprivrednih objekata oštećenih u majskim poplavama iz 2014. U Republici Srpskoj" je 27.149.217 KM, od čega se na vrijednost radova odnosi 21.749.234 KM, a ostalo na sredstva za rješavanje imovinskih odnosa na savskim nasipima i troškove odbrane od poplava na šest vodnih područja.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o ostvarivanju poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini i podržala aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koje su usmjerene na praćenje stanja u oblasti agrarnog sektora i preduzimanje mjera koje proizilaze iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za 2018-2021 godinu.

Procjenjuje se da će ukupna vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini iznositi 1.690.293.471 KM i za 16 odsto je veća od prosječne ukupne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje za posljednje tri godine, dok se ukupna vrijednost proizvodnje u prehrambenoj industriji procjenjuje na 966.372.000 KM.

Ukupna vrijednost poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije iznosi oko 2.270.286.627 KM.

Uprkos odsustvu adekvatnih mjera zaštite domaće proizvodnje od strane institucija na nivou BiH nadležnih za spoljno-trgovinsko poslovanje, Republika Srpska u posljednjih tri godine bilježi rast izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vrijednosno i količinski, pri čemu Republika Srpska RS uvozi oko 28 odsto ukupnog uvoza, dok u izvozu čini oko 40 odsto od ukupnog izvoza u BiH.

Navedeni rezultati u proizvodnji i plasmanu ne bi bili ostvareni da nije bilo adekvatnih podsticajnih mjera Vlade Republike Srpske. Ukupna realizovana sredstava u 2017. godini iznose 112.232.760 KM.

Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo je još polovinom godine izmirila sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima, dok je na današnji dan po osnovu podsticaja iz 2017. godine, putem Agencije za agrarna plaćanja, isplaćeno ukupno 38.500.000 KM odnosno, realizovana susva plaćanja po osnovu, do sada, pristiglih zahtjeva.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

Analizom efekata primjene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012) uočena je potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi, da bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se željeli postići njegovim usvajanjem.

Naime, razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odnose se na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara.

Takođe, preciznije se definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca – spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i organi nadležni za otkrivanje, oduzimanje i upravljanje imovinom koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela i prekršaja, te međunarodna saradnja.

Osnovni cilj donošenja novog zakona je da se na sveobuhvatan, precizan i jednostavan način urede pravila postupka unutar kojeg će se moći efikasno otkriti, osigurati i po potrebi, privremeno ili trajno oduzeti imovina koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja, propisanih važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj.

Cilj zakona je i da se uspostave efikasni mehanizmi za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta. Na ovaj način se otklanjaju brojne prepreke sa kojima se u svom radu susreće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i pravosudnih institucija, Agencija za upravljanje oduzetom imovinom, za provođenje zakona kada je riječ o efikasnom provođenju odredbi Krivičnog zakonika Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 64/2017), Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016 i 100/2017) i drugih propisa koji jasno propisuju da niko ne može zadržati imovinu proisteklu izvršenjem krivičnog djela i prekršaja koja je u nesrazmjeri sa zakonito stečenom imovinom.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o naseljenim mjestima koja čine područje jedinice lokalne samouprave.

Uredbom se reguliše pripajanje naseljenog mjesta Mišići naseljenom mjestu Milići na području opštine Milići, za šta je Skupština opštine Milići ranije podnijela inicijativu Vladi Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sprovedenom programu obuke o finansijskim instrumentima Evropske unije u 2017. godini.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da nastavi sa aktivnostima sprovođenja obuka u oblasti evropskih integracija i unapređenja kapaciteta Republike Srpske za apsorpciju fondova Evropske unije.

Zadužuju se republički organi uprave da u svim obukama iz oblasti evropskih integracija učestvuju u skladu sa odredbama Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizovanom planu upisa u srednje škole u 2017/18. školskoj godini.

Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture da za školsku 2018/19. godinu vodi upisnu politiku u skladu sa potrebama tržišta rada i da Planom upisa poveća broj upisanih učenika u zanimanja trećeg stepena srednjeg stručnog obrazovanja.

U informaciji je istaknuto da je prioritet u osiguranju kvaliteta u srednjem obrazovanju i vaspitanju podizanje nivoa obrazovanosti stanovništva i kompetentnosti radne snage kroz uvođenje različitih vrsta i oblika srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja.

Za školsku 2017/18. godinu tržište rada je iskazalo interes za nova zanimanja za koja su razvijeni nastavni planovi i programi, kao što su: tehničar CNC tehnologija, struka Mašinstvo i obrada metala i tehničar informacionih tehnologija, struka Elektrotehnika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju Centra za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine.

Ovom odlukom se osniva Centar za agrarni razvoj mediteranskog područja Hercegovine kao koordinaciono stručno operativno tijelo Vlade Republike Srpske.

Centar se osniva u cilju sinergije razvojnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede, industrije, prerade poljoprivrednih proizvoda, šumarstva, vodoprivrede, turizma, energetskog sektora i trgovine i nema status pravnog lica.

Uspostavljanje Centra za razvoj, odnosno Koordinacionog tijela, ne predstavlja formiranje nove institucije, već bolje uvezivanje postojećih subjekata. Koordinisanim djelovanjem svih subjekata na republičkom i lokalnom nivou značajno će se unaprijediti iskorišćavanje postojećih agrarnih resursa i potencijala Istočne Hercegovine.

Prepoznat je specifičan značaj mediteranskog područja Hercegovine koji prije svega karakterišu blaga mediteranska klima i duža vegetaciona sezona, pogodna za proizvodnju ranog povrća i voća, vrhunskih vina, kao i ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja vrhunskog kvaliteta.

Bitno je naglasiti da se na mediteranskom području Hercegovine, uz primjenu odgovarajućih sistema navodnjavanja i ostalih agrotehničkih mjera, mogu postići dvije žetve u jednoj vegetacionoj sezoni.

Najznačajnije planirane aktivnosti se odnose na potrebu identifikacije zapuštenih površina koje mogu biti privedene kulturi uz pomoć adekvatne mehanizacije i rekultivaciju zaraslih i zapuštenih zemljišnih površina, koje bi zatim bile dodijeljene poljoprivrednim proizvođačima u vidu koncesije ili zakupa. Istovremeno se planira intenziviranje aktivnosti na razvoju sistema navodnjavanja, uz veći angažman poljoprivrednih savjetodavaca na terenu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta za period 01.01-31.12.2017. godine, u ukupnom iznosu od 1.022.759,73 KM.

Sredstva iz ove odluke se raspoređuju na sljedeći način:

Subvencija kamatne stope za stambeno kreditiranje mladih i mladih bračnih parova - 730.000,00 KM,

Tekući grantovi udruženjima od javnog interesa - 16.481,00 KM,

Tekući grantovi sportskim organizacijama - 137.650,00 KM,

Tekući grant za projekat Male olimpijske igre - 783,00 KM,

Tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS - 15.130,00 KM,

Tekući grantovi za finansiranje sportskih klubova i sportskih manifestacija u Brčko Distriktu BiH - 4.840,00 KM,

Tekući grantovi za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske - 44.745,73 KM,

Tekući grantovi vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj - 61.000,00 KM,

Kapitalni grantovi mladima i omladinskim organizacijama u ruralnim sredinama - 12.130,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Statut Javne Ustanove Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Ovim Statutom uređuju se djelatnost, organi nadležnosti, namjena i korišćenje sredstava, javnost rada i izvještavanje Javne ustanove Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu. Osnivač Javne Ustanove Fond solidarnosti u ime Republike Srpske, jeste Vlada Republike Srpske. Vlada daje saglasnost na Statut Javne Ustanove Fond solidarnosti. Javna Ustanova Fond solidarnosti je javna ustanova sa javnim ovlašćenjima, ima svojstvo pravnog lica i upisuje se u sudski registar i posluje preko računa otvorenih kod poslovnih banaka. Javna ustanova Fonda solidarnosti će za početak rada koristiti osnovna sredstva i opremu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.


Izvor: Vebsajt Vlade, 29.12.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772