Zastava Srbije

EFIKASNIJE RJEŠAVANJE PRIVREDNIH SPOROVA MEDIJACIJOM, ARBITRAŽOM I SUDSKOM NAGODBOM

02.12.2022.


Kako privredne sporove rješavati brže i u konačnici jeftinije uz korištenje medijacije, arbitraže i sudske nagodbe bila je tema radionice koja je 29. novembra 2022. godine u Sarajevu okupila privrednike te predstavnike advokatske i akademske zajednice.

Predstavljeni određeni aspekti praktične prednosti medijacije, arbitraže i sudske nagodbe u odnosu na odlučivanje o sporu u redovnom sudskom postupku.

O postupku medijacije je govorio je Đemaludin Mutapčić iz Udruženja medijatora u BiH, postupak arbitraže pred Arbitražnim sudom Vanjskotrgovinske komore predstavila je Belma Šabić-Selimović, sekretar ovog suda, dok je o sudskoj nagodbi i prednostima primjene ovog instituta govorila Amela Durić, sudija Općinskog suda u Tuzli.

Veća upotreba alternativnih načina rješavanja sporova prepoznata je kao jedan od ključnih načina za efikasnije rješavanje sporova, zbog čega Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, uz podršku Evropske unije, kontinuirano provodi aktivnosti na unapređenju stanja u ovoj oblasti. Aktivnosti su usmjerene, kako na izradu strateškog okvira za razvoj alternativnih načina rješavanja sporova, tako i aktivnosti na podizanju svijesti građana i poslovnih subjekata o njihovim prednostima u odnosu na redovni sudski postupak, odnosno kroz aktivnosti na jačanju kapaciteta sudijske zajednice za aktivniju ulogu u iniciranju sudske nagodbe i vođenju stranaka ka mirnom rješavanju spora.

Sudovi u BiH opterećeni su velikim brojem predmeta, što prouzrokuje dugotrajnost postupaka, zbog čega se dio rješenja prepoznaje upravo u intenziviranju upotrebe alternativnih načina rješavanja sporova. Intenzivnija primjena i promocija mogućnosti koje nude metode alternativnog rješavanja sporova, prepoznata je i kao jedna od reformskih mjera u Izvještaju Evropske komisije o BiH za 2021. godinu.

Također, alternativno rješavanje sporova je važno za unapređenju komunikacije između sudova i stranaka, kao i za očuvanje uspostavljenih odnosa i nakon što se sporna situacija riješi, što će posljedično doprinijeti i unapređenje kulture dijaloga u društvu.

VSTV BiH je događaj organizovao u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, a uokviru projekta "EU podrška reformama pravosuđa u BiH".


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 30.11.2022.

Naslov: Redakcija