Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o metrologiji i o štrajku, te Nacrt zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju

02.12.2019.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 48. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona prvenstveno su sadržani u potrebi produžavanja roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju. Pored navedenog, izmjene i dopune ovog zakona iskorišćene su za preciziranje odredaba, kao i njihovo potpunije uređivanje. Ovim prijedlogom brisane su odredbe koje uređuju status i zadatke Savjeta za metrologiju Republike Srpske, čime se ukida ovo savjetodavno tijelo Vlade. S obzirom na to da je osnovni zadatak Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju da vrši nadzor nad verifikovanim mjerilima, te imajući u vidu dosadašnje rješenje koje može dovesti u pitanje objektivnost prilikom njihovog kontrolnog pregleda, predloženo je novo rješenje, u skladu sa kojim kontrolu mjerila u upotrebi može obavljati samo Zavod, a ne i ovlašćena tijela. Na ovaj način uspostavlja se nepristrastan sistem provjere ispravnosti mjerila koja su u upotrebi. U dosadašnjoj primjeni Zakona uočeni su nedostaci koji se odnose na jednak tretman nepravilnosti koje učini ovlašćeno tijelo, bez obzira na težinu te nepravilnosti. S tim u vezi, predloženo je rješenje kojim je propisano u kojim slučajevima direktor Zavoda suspenduje rješenje o ovlašćivanju, a u kojim ga ukida. Takođe, propisan je maksimalan period trajanja i pravne posljedice suspenzije, kao i uslovi za podnošenje novog zahtjeva za ovlašćivanje. S ciljem kontinuiranog funkcionisanja metrološkog sistema, predlaže se produžavanje roka do kojeg obrazovane laboratorije mogu obavljati poslove pripreme mjerila za verifikaciju, a koji se predlaže do 31. decembra 2022. godine. Ova izmjena bila je i osnovni razlog za stavljanje ovog zakona u proceduru po hitnom postupku.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku.

Osnovni je razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa novim Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), koji je opšti propis u ovoj oblasti. Naime, Zakon o radu više ne poznaje pojam "većinski reprezentativni" sindikat i udruženje poslodavaca organizovanih na nivou Republike Srpske, već su ovim zakonom, pored ostalog, propisani uslovi za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i poslodavaca na nivou Republike, pa je u tom smislu neophodno uskladiti ovaj zakon sa Zakonom o radu. Takođe, u novembru 2016. godine na snagu je stupio i novi Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova("Sl. glasnik RS", br. 91/2016), kojim se uređuje postupak mirnog rješavanja interesnih i pravnih kolektivnih radnih sporova, zbog čega je potrebno uskladiti odredbe Zakona o štrajku sa novim pravnim institutima propisanim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju.

Ovim zakonom uređuju se uslovi za pokretanje i postupak sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja privrednih društava i preduzetnika u Republici Srpskoj.

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz potrebe za izvršenjem obaveza utvrđenih u više dokumenata, uključujući Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017–2019. godina, Reformsku agendu, potpisanu od organa vlasti na BiH nivou, kao i Pismo namjere prema Međunarodnom monetarnom fondu. Sporazumno finansijsko restrukturiranje je dobrovoljni, vansudski model restrukturiranja korporativnih dugova kroz redefinisanje dužničko-povjerilačkih odnosa između privrednog društva ili preduzetnika u finansijskim teškoćama i njegovih povjerilaca, prvenstveno banaka, ali i drugih povjerilaca kao što su značajniji dobavljači, baziran na najboljim međunarodnim iskustvima i osmišljen da omogući sprovođenje pregovora uz podršku Privredne komore Republike Srpske, kao institucionalnog posrednika. Opcija sporazumnog (vansudskog, vanstečajnog) finansijskog restrukturiranja privrednog društva dolazi kao prva opcija u nizu mjera koje je moguće, odnosno potrebno sprovesti prema privrednom društvu u finansijskim neprilikama, radi njegovog ozdravljenja ili radi rješavanja pitanja problematičnih kredita. U tom smislu, postupak se pokreće kada prijeti poslovni neuspjeh u ranoj fazi, odnosno kada se pojave prve teškoće u poslovanju, a kada je moguć oporavak i finansijska konsolidacija dužnika. Druge mjere koje se mogu preduzeti u istom cilju i koje su dostupne u pravnom sistemu Republike Srpske su propisane stečajnim propisima, i to: finansijsko restrukturiranje dužnika u prethodnom stečajnom postupku, reorganizacija u stečaju i prodaja pravnog lica, odnosno imovine u postupku bankrotstva.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za period 01.01 - 30.11.2019. godine, u ukupnom iznosu od 247.303,81 KM sa pozicija: tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 6.084,70 KM, kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 135.555,19 KM, kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 83.494,52 KM i kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 22.169,40 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Savjeta za djecu Republike Srpske.

Savjet za djecu Republike Srpske formiran je radi unapređenja koordinisanog i efikasnog djelovanja u oblasti zaštite prava djece, te praćenja i procjena sprovođenja politika i mjera za unapređenje položaja djece, kao savjetodavno tijelo Vlade. Imenovanje članova Savjeta za djecu Republike Srpske vrši se na period od četiri godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu privrede i preduzetništva na Plan utroška sredstava za period 01.01-30.11.2019. godine, u iznosu od 650.000,00 KM.

Sredstva iz ove odluke odobravaju se jedinicama lokalne samouprave u svrhu realizacije aktivnosti na uspostavljanju poslovnih zona na sljedeći način: Opština Pelagićevo (260.000,00 KM), Opština Vlasenica (170.000,00 KM), Opština Istočni Stari Grad (170.000,00 KM), Opština Srebrenica (50.000,00 KM).

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu energetike i rudarstva, za period 01.01-30.11.2019. godine, u iznosu od 750.000,00 KM - Tekući grant - Podrška unapređenju poslovnih aktivnosti i poboljšanja poslovanja privrednih društava.

Grant se dodjeljuje na način propisan Pravilnikom o dodjeli podsticaja iz oblasti energetike i rudarstva.

Navedena sredstva će se putem Javnog poziva za dodjelu sredstava, usmjeriti privrednim subjektima kao podrška prilikom obavljanja poslovnih aktivnosti.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za reformu poreskih i neporeskih davanja i procedura prilikom uplate istih.

Zadatak Radne grupe je da:

- u skladu sa članom 7. Pravilnika o metodama i načinu vršenja analiza opravdanosti poreskih i neporeskih davanja izradi Analizu opterećenosti privrede i stanovništva poreskim i neporeskim davanjima iz Registra poreskih i neporeskih davanja,

- na osnovu analize izvrši ocjenu osnovanosti svakog pojedinačnog poreskog i neporeskog davanja iz Registra, te utvrdi plan smanjenja ili ukidanja pojedinog poreskog ili neporeskog davanja, te

- izvrši analizu procedura prilikom uplate poreskih i neporeskih davanja, te utvrdi plan za smanjenje ili ukidanje procedura koje su neopravdane, odnosno da predloži pojednostavljenje istih, gdje god je to moguće.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.11.2019.

Naslov: Redakcija