Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: U prvih devet mjeseci 2022. godine riješeno više od 130.000 najstarijih predmeta

02.11.2022.


U periodu od 01.01. - 30.09.2022. godine sudovi u Bosni i Hercegovini riješili su 138.118 najstarijih predmeta realizirajući tako do sada 77% planova rješavanja predmeta za 2022. godinu, što je za 2% više od predviđenog.

Sudovi su, u poređenju sa istim periodom prošle godine, ostvarili procent realizacije plana u iznosu većem za 5% (u istom periodu 2021. godine sudovi su planove realizirali sa 72%).

Kako pokazuju rezultati analize, prvostepeni sudovi - općinski, osnovni i okružni privredni, u prosjeku su realizovali 75% svojih planove, a sudovi viših instanci 90% predmeta predviđenih planovima.

Prema svim dosadašnjim pokazateljima, postizanje boljih rezultata u ovom segmentu uslovljeno je efikasnijim radom svih sudova, na čemu VSTV BiH, kao regulatorno pravosudno tijelo insistira kroz sve svoje aktivnosti. Iako je tokom ove godine, u prosjeku ostvaren postavljeni cilj, rezultati ne mogu biti u potpunosti zadovoljavajući jer manji broj sudova ipak nije uspio ostvariti predviđeni procenat realizacije plana na nivou suda. Kako bi željeni rezultati bili ostvareni u svim sudovima, VSTV BiH zatražio je dostavljanje informacija o razlozima neostvarenja rezultata od onih sudova i sudija koji do ovog trenutka nisu ostvarili očekivane rezultate. Cilj ovih aktivnosti je utvrditi potrebu pružanja dodatne podrške sudovima i sudijama tamo gdje je potrebno, a s ciljem postizanje boljih rezultata kojim će građani BiH biti zadovoljni.

Posmatrano po entitetima, sudovi u Federaciji BiH riješili su 96.227 predmeta i ostvarili realizaciju plana u iznosu od 77%, sudovi u Republici Srpskoj 38.419 predmeta uz procent realizacije plana u iznosu od 78%, sudovi Brčko distrikta BiH 2.232 predmeta iz plana uz procent realizacije plana u iznosu od 60%, dok je Sud BiH riješio ukupno 1.240 predmeta iz plana i ostvario procent realizacije plana u iznosu od 80%.

U dokumentu u prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po starosnoj strukturi predmeta u planu, za period 01.01. - 30.09.2022. godine, na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Prikazani podaci pokazuju ukupan broj predmeta u planu, broj riješenih predmeta iz plana, procenat realizacije plana, broj sudija koji su radili na predmetima iz plana, te procenat riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u planu u promatranoj starosnoj kategoriji.

Stalna komisija za efikasnost i kvalitet sudova VSTV-a BiH redovno vrši praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova rješavanja predmeta. Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 27.10.2022.

Naslov: Redakcija