Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽANA SJEDNICA VLADE REPUBLIKE SRPSKE

02.11.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je na 201. sjednici, u Banjaluci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika.

Ovom odlukom odobrava se isplata sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika u iznosu od 1.612.462,16 KM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 820 radnika iz 24 preduzeća koji su procesom stečaja preduzeća ostali bez zaposlenja ili su ispunili uslov za starosnu penziju. Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

- Fondu PIO Republike Srpske u iznosu od 1.612.462,16 KM, od čega je iznos od 1.430.847,53 KM za izmirenje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike preduzeća: AD "HITT" Ilidža iz Istočne Ilidže, ODP "Ozrenka" iz Petrova, AD Industrija konfekcije "Novoteks" iz Trebinja, Državno preduzeće za projektovanje i inžinjering "Semberija projekt" iz Bijeljine i Apoteka 1. maj iz Vlasenice, a iznos od 181.614,63 KM je za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 27 radnika iz 19 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO RS do 30.09.2018. godine, u skladu sa Rješenjem Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-32/18 od 11.01.2018. godine, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Za realizaciju Odluke zadužuje se Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvo finansija.

Od 2004. godine, kada je počela realizacija Programa socijalnog zbrinjavanja radnika koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, do 31.12.2017. godine, zbrinuto je ukupno 61.212 radnika iz 412 preduzeća. Za realizaciju socijalnog programa ukupno je utrošeno 180.981.595 KM. Od navedenog iznosa izvršena je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 162.412.714 KM, dok su doprinosi za nezaposlenost uplaćeni u iznosu od 18.568.881 KM.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Trećem izvještaju o stanju životne sredine u Bosni i Hercegovini (Third Environmental Performance ReviewEPR III).

Vlada Republike Srpske ne prihvata Izvještaj, te zahtijeva da se isti povuče iz dalje procedure usvajanja, kao i njegove dalje distribucije, s obzirom da nije izrađen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i važećim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, niti su prilikom njegove izrade prihvaćene primjedbe i sugestije nadležnih institucija Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, uz saradnju sa Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, o ovom zaključku obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kako se navodi u informaciji, uvidom u dostavljeni Izvještaj, uočene su brojne nepravilnosti, što je i navedeno i u komentarima nadležnih institucija, koje su dostavljene nosiocu izrade Izvještaja.

Na gotovo svim stranicama Izvještaja, uočeni su pogrešni navodi, i to u pogledu naziva institucija Republike Srpske, kao i propisa u Republici Srpskoj (strategija, zakona, podzakonskih akata), a ujedno nisu ažurirani ni podaci o njihovoj objavi. U dokumentu se, takođe, nalazi zastarjela i nevažeća karta BiH, na kojoj su upisani pogrešni nazivi opština u Republici Srpskoj (kao i za BiH u cjelini), a ni fotografije u dokumentu nisu u skladu sa pratećim tekstom. Uočene nepravilnosti odnose se i na pogrešno navođenje naziva institucija BiH, pa se umjesto "Savjeta ministara" koristi naziv “Vlada Bosne i Hercegovine", te se nepravilno navodi i naziv Republike Sprske na engleskom jeziku, gdje treba da stoji The Republic of Srpska, kao što je navedeno i na zvaničnoj veb prezentaciji Vlade Republike Srpske.

Posebno je neprihvatljivo što se u gotovo svim segmentima Izvještaja ukazuje na potrebu donošenja državnog zakona o zaštiti životne sredine i formiranje agencija ili tijela na nivou BiH, što nije u skladu sa ustavom i važećom zakonskom regulativom u ovoj oblasti.

Pogrešni su i potpuno neprihvatljivi navodi o nadležnostima pojedinih institucija, zatim nivoima vlasti u oblasti zaštite životne sredine, zaštite vazduha i izdavanja dozvola, zaštite ozonskog omotača, kao i u oblasti zaštite prirode. Pored potrebe ažuriranja zakonskih i podzakonskih akata, u dostavljenom Izvještaju, potrebno je ažurirati i podatke o zaštićenim područjima u Republici Srpskoj, zatim navesti nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu kulturno - istorijskog i prirodnog nasljeđa, u pogledu praćenja stanja i izvještavanja, te vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara, kao i podatke o CITES Konvenciji.

U osporenom Izvještaju tendenciozno se spominje projekat Natura 2000, s kojim se, u više navrata povezuju političke nesuglasice, kao i da podaci o potencijalnim Natura područjima nisu javni, što nije tačno, jer se ovi podaci mogu naći na internet stranici Republičkog zavoda za zaštitu kulturnoistorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Preporuke navedene u EPR III Aneksu I u većini slučajeva ne odgovaraju ustavnom poretku BiH i Republike Srpske i propisima koji su u isključivoj nadležnosti Republike Srpske. Takođe, nije jasan raspored propisa iz kojih su (pretpostavljamo) crpljeni izvori podataka za anekse i koji su navedeni u tekstu EPR III.

Pored toga, nije se mogla naći poveznica između zaključaka i preporuka na koje su dati komentari Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekolgiju u oktobru 2017. godine, sa preporukama u ovom dokumentu, te čak nisu usaglašene ni godine za prethodni EPR izvještaj, jer se negdje navodi 2010. godina, a negdje 2012. godina.

Zbog svega navedenog, Treći izvještaj o stanju životne sredine u Bosni i Hercegovini nije prihvatljiv za Republiku Srpsku, niti je prihvatljivo navođenje imena predstavnika iz institucija Republike Srpske kao učesnika u izradi Izvještaja, jer oni nisu imali uvid u podatke prezentovane u ovoj formi izvještaja.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 133.000 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 41.000,00 KM i Transferi jedinicama lokalne samouprave za finansiranje povratka u Republiku Srpsku - 92.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2018/2019. godinu.

Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2018/2019. godinu, kojeg su sačinile “Željeznice Republike Srpske" A.D. Doboj zasniva se na 19 putničkih vozova u unutrašnjem lokalnom saobraćaju, šest vozova u međuentitetskom lokalnom saobraćaju i četiri brza voza u međuentitetskom saobraćaju, koji saobraćaju na prugama Republike Srpske u 24 sata.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 1.11.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772