Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama i o registraciji poslovnih subjekata

02.10.2020.


Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

Kako je obrazloženo, analizom stanja u oblasti registracije poslovnih subjekata u FBiH došlo se do saznanja da postojeći sistem ima nedostataka koji se manifestuju u dugotrajnosti i složenosti postupka registracije poslovnih subjekata do samog otpočinjanja rada. Naime, važeći tekst Zakona donesen je 2005. godine i mijenjan je u tri navrata, a poslovne prilike znatno su promijenjene i zahtijevaju značajniju ekspeditivnost u privrednom poslovanju.

S ciljem otklanjanja postojećih barijera u otpočinjanju rada poslovnih subjekata, Vlada Federacije BiH je identifikovala osnovne ciljeve u ovoj oblasti, a oni se odnose na pojednostavljenje i pojeftinjenje procedure registracije poslovnih subjekata, a kroz uspostavu jedinstvenog informacionog sistema njihove elektronske registracije, takozvanog JIB.

Osnovni zadaci koji moraju biti ispunjeni s ciljem uspostave elektronskog sistema registracije poslovnih subjekata su izmjene važeće zakonske regulative koja se odnosi na ovu oblast. Obzirom da uspostava ovog sistema podrazumijeva preciziranje tačnog mjesta na kojem će se odvijati proces registracije, a što će doprinijeti smanjenju neophodnog broja aktivnosti i posjećivanja velikog broja institucija od same stranke, predložene su izmjene i dopune važećeg zakona u kojim su kao osnovne novine uvedeni jedinstveni informacioni sistem registracije i sistem elektronskog povezivanja svih relevantnih subjekata u procesu registracije s nadležnim registracionim sudom.

Ovu reformu u oblasti zakonodavstva moraju pratiti adekvatne aktivnost u uvođenju elektronskog poslovanja i registracije poslovnih subjekata, kroz elektronsko uvezivanje svih relevantnih institucija, koje učestvuju u procesu registracije. To podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registracionih sudova u složeni informacioni sistem u Federaciji BiH s Poreznom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i eventualno drugim institucijama koje budu u procesu uspostave sistema označene kao relevantne.

Ovaj složeni informacioni sistem podrazumijeva uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava, te uspostavljanje internet stranice registra kao dijela sistema registra putem koje je omogućeno pretraživanje i uvid u javne podatke iz glavne knjige. Također, treba imati u vidu da je postojeći sistem, elektronska knjiga registra koja se trenutno vodi u Federaciji BiH, instaliran 2005. godine i znatno je zastario u tehnološkom smislu.

Predložene zakonske izmjene su pratile obimne aktivnosti koje se odnose na uspostavu elektronske baze registra poslovnih subjekata u Federaciji BiH, pa je u okviru provođenje Projekta unaprjeđenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu u Federaciji BiH, kao prvi projektni segment od januara 2019. godine započeta digitalizacija sudske arhive registrovanih poslovnih subjekata u FBiH, što podrazumijeva kompletnu konverziju sudskih spisa iz pisanog u elektronski oblik, njihovu verifikaciju i vezivanje za konkretni poslovni subjekt, što je važna pretpostavka za uspostavljanje elektronske registracije poslovnih subjekata. Ovaj postupak uključuje digitalizaciju arhive i tekućih postupaka registracije, te konsolidaciju podataka korištenjem postojećih elektronskih registara.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona razmatrali su i podržali kao dobru osnova za izradu Prijedloga zakona Predstavnički i Dom naroda Parlamenta FBiH 2018. i 2019. godine.

Nakon dodatnih razmatranja usvojenog Nacrta zakona izvršene su određene korekcije, te je sačinjen tekst koji će, uz donošenje Zakona o elektronskom potpisu u FBiH, predstavljati osnovu za reformske aktivnosti Federalne vlade na poboljšanju poslovnog okruženja i jačanju privrednog razvoja.

Ova reforma omogućena je uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, a odnosi se na adekvatnu tehničku pomoć za uspostavu elektronskog sistema registracije i zasnovana je na Odluci Vlade Federacije BiH o provođenju Projekta unapređenja poslovnog okruženja i pristupa tržištu na nivou FBiH.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama koji, uz ostalo, uređuje donošenje srednjoročnog i godišnjeg programa rada javne poljoprivredne savjetodavne službe u FBiH. Ovo je bitno zbog činjenice što će ovi programi biti osnova za planiranje sredstava za rad javne poljoprivredne savjetodavne službe.

Novim rješenjima je preciznije određena djelatnost privrednog društva ili zadruge, koje će obavljati poslove privatne poljoprivredne savjetodavne službe.

Pojednostavljen je postupak registracije i početka rada privatnih poljoprivrednih savjetodavnih službi, kao i postupak objavljivanja liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavnih službi.

Izmjenama i dopunama je preciziran i postupak obuke, polaganja stručnog ispita i izdavanja certifikata za poljoprivrednog savjetodavca, te su dodani i uslovi koje moraju ispunjavati visokoškolske ustanove i/ili stručne organizacije kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje poslova obuke, te način provjere njihove ispunjenosti. Ovim članom takođe se pojednostavljuje postupak objave liste odobrenih i brisanih poljoprivrednih savjetodavaca.

Utvrđen je postupak donošenja Programa teoretske i praktične obuke za certifikovanje poljoprivrednih savjetodavaca i Programa obavezne godišnje obuke, kao i obaveze fizičkih osoba i poljoprivrednih savjetodavaca koji prolaze obuke predviđene programima.

Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama obuhvaćen je i prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove, s ciljem usklađivanja s federalnim i kantonalnim zakonima o inspekcijama.

Novina je i da su razgraničene nadležnosti kantonalne i federalne poljoprivredne inspekcije.

Vlada FBiH je podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke (EIB) budu osigurana sredstva za izgradnju dionice autoceste Poprikuše - Medakovo na Koridoru Vc u iznosu do 340.000.000 eura. Također, prihvatila je informaciju o kreditu EIB-a, kao osnovi za vođenje pregovora.

Zaduženi su Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zadužila da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EIB-om, s kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju su Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i EIB-a, a zaključke će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Dionica Poprikuše - Medakovo duga je 35 kilometara, a ukupna procijenjena vrijednost izgradnje inadzora nad izgradnjom je 362 miliona eura. Dionica se sastoji od dva dijela i to Medakovo - Ozimice i Ozimice - Poprikuše. Na ovoj trasi je i tunel dužine 1.800 metara te dvostrana odmorišta Tugovo i Galovac.

Sekcija od Ozimica do Tatarbudžaka je u koridoru trase koju je prethodno usvojila lokalna zajednica. Od Tatarbudžaka se trasa spušta na područje naselja Šećin Han između koridora trase magistralne ceste i željeznice, s jedne, te korita rijeke Bosne, s druge strane. Dalje, trasa uglavnom ide tim koridorom do početka naredne dionice Poprikuše - Zenica sjever. Trasa dodiruje naselja Varišište, Šećin Han, Brezovo Polje i u Golubinji završava. Na samom spoju dionica predviđena je petlja Poprikuše. Na ovoj trasi je predviđeno 10 mostova dužina od 35 metara do najdužeg od 406 metara. Uglavnom su veći i zahtjevniji objekti projektovani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i četiri tunela dužina od 225 do 770 metara, te jedno odmorište.

Federalna vlada donijela je odluku da Crvenom križu Federacije BiH iz Federalne direkcije robnih rezervi bude ustupljeno 40 tona hrane, i to 124.988 komada konzervi goveđeg gulaša od po 200 grama i 100.000 konzervi od po 150 grama goveđeg nareska. Crveni križ FBiH će ovu hranu podijeliti pučkim kuhinjama i socijalno ugroženim kategorijama stanovništva u Federaciji BiH, te će Federalnoj direkciji robnih rezervi dostaviti pisano izviješće o korisnicima ovih proizvoda.

Vlada FBiH je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o posljedicama epidemije koronavirusa na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.

U informaciji je, uz ostalo, nevedeno da je Vlada FBiH donijela izmjene i dopune Programa poticaja za 2020. godinu. Ukinuta su ranija ograničenja u biljnoj i animalnoj proizvodnji za fizičke osobe, poljoprivredne obrte i pravne osobe i proizvođačima je osigurano pravo na dodatni poticaj za svako ostvareno povećanje proizvodnje. Svi rokovi navedeni u Programu prolongirani su za dodatnih 30 dana. Operativnim planom su osigurana sredstva u iznosu od 10.000.000 KM za isplatu poticaja, kako bi ih poljoprivrednici što prije dobili. U odnosu na prvobitnih 500.000 KM, obezbijeđeno je dodatnih 9.000.000 KM za sufinansiranje pokretanja proljetne i jesenje sjetve.

Potpisani su sporazumi s deset kantonalnih ministarstava i 72 jedinice lokalne samouprave o sufinanciranju proljetne sjetve i izrađena rješenja o dodjeli sredstava. Na temelju potpisanih sporazuma, Federalno ministarstvo je izdvojilo 5,5 miliona KM, a kantonalna ministarstva i jednice lokalne samouprave tri miliona KM iz svojih proračuna (ukupno oko 8,5 milijuna KM) za sufinansiranje troškova nabave sjemena, mineralnog đubriva i zaštitnih sredstava za oko 18.000 poljoprivrednih gazdinstava koja su izvršila proljetnu sjetvu. Javni poziv ovog ministarstva za jesenju sjetvu je raspisan i u toku je.

Kroz podrške investicijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u 2020. godini ukupni iznos za sufinansiranje projekata po ovom modelu iznosi 3.000.000 KM.

Potpisan je i Protokol o suradnji s Razvojnom bankom FBiH kojim su definirana načela međusobne suradnje u realizaciji investicijskih ulaganja u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije. Pri tome Federalno ministarstvo osigurava 25 posto sredstava u obliku granta, klijent 25 posto iz vlastitih sredstava, a banka 50 posto u obliku kredita. U tu svrhu ovo ministarstvo je kod Razvojne banke deponiralo 3.000.000 KM, a banka osigurala 6.000.000 KM.

Rok otplate kredita je od 18 mjeseci do 15 godina, grace period je do 36 mjeseci, a nominalna kamatna stopa je tri posto fiksno na godišnjoj razini.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o prošlogodišnjem radu Federalne komisije za procjenu šteta koja je, kako je navedeno, razmotrila sve zahtjeve za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći iz sredstava koja pripadaju Federaciji BiH na osnovu člana 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dostavljene u 2019. godini.

Za deset zahtjeva (Lukavac, općine Srednjobosanskog kantona, Kladanj, Široki Brijeg, općine Kantona 10, Ćelić, Tuzla, Tešanj, Kalesija i Orašje) Komisija je, nakon detaljnog razmatranja, izradila prijedloge odluka, a Federalni štab civilne zaštite je donio šest odluka o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 1.800.000 KM.

Četiri zahtjeva su odbijena (Banovići, Gračanica, Doboj Jug i Maglaj), s tim da je ovim općinama data mogućnost da uz zahtjeve dostave upotpunjenu dokumentaciju.

Federalna vlada je usvojila informaciju o realizaciji općinskih potprojekata uključenih u projekat "Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH - WATSAN FBiH", te zadužila Federalno ministarstvo finansija da pripremi odluku o izdvajanju 500.0000 KM iz tekućih rezervi za potrebe Grada Mostara.

Ovim projektom je trenutno obuhvaćeno 19 općina ili gradova: Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Široki Brijeg, Bosanska Krupa, Gračanica, Lukavac, Čitluk, Konjic, Doboj - Jug, Prozor-Rama, Jajce, Mostar, Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Tešanj, Gornji Vakuf - Uskoplje i Usora.

Vlada FBiH je usvojila konsolidirano izvješće unutarnje revizije u javnom sektoru u FBiH za 2019. godinu i zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u roku od šest mjeseci, kroz izmjene i dopune zakonskih rješenja regulira radno-pravni status, što bi pridonijelo neovisnosti funkcije unutarnje revizije i omogućilo usuglašavanje plaća unutarnjih revizora na svim razinama vlasti u FBiH.

Jedinica Federalnog ministarstva financija za proračunski nadzor zadužena je da izvrši nadzor u vezi sa uspostavom funkcije unutarnje revizije kod proračunskih korisnika Federacije BiH - obveznika uspostave jedinice za unutarnju reviziju, koristeći se podacima iz konsolidiranog izvješća.

Centralna harmonizacijska jedinica ovog ministarstva dužna je da, sukladno Zakonu o unutarnjoj reviziji i podzakonskim aktima, nastavi pružanje podrške organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH pri uspostavi i razvoju funkcije unutarnje revizije.

Federalna vlada je usvojila informaciju o statusu on-line platforme COVID-19 instalirane u Zavodu za javno zdravstvo FBiH, te pitanju njeniog daljnjeg korištenja.

Vlada je dozvolila Zavodu za javno zdravstvo FBiH da, sukladno potpisanom Ugovoru između GIZ-a i Teneo d.o.o. Sarajevo, potpiše izjavu o prihvatanju donacije razvijene aplikacije za unos baze podataka kojim se obavlja nadzor nad COVID-19 u FBiH u ovom zavodu.

Vlada Federacije BiH je rješenjem dozvolila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar ulazak u posjed dvije nekretnine, i prije isplate naknade, a po ranijem rješenju načelnika Općine Žepče o izvlaštenju.

Prihvaćen je izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH za period od 1.3.2020. do 19.9.2020. godine.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključka za period januar - august 2020. godine.

Vlada FBiH je razriješila dužnosti zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog isteka mandata. Istovremeno je, na period od četiri godine, za zamjenika direktora ovog zavoda imenovan Veselko Čerkez.

Vlada FBiH je federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića, kao predstavnika Federacije BiH, imenovala u Komitet za tehničke propise Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada dala je prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata. Istovremeno je data prethodna saglasnost za imenovanje Davorke Šaravanje, Silvije Brčić, Željka Kordića, Dijane Pejić, Nerme Čolaković - Prguda i Zorana Landeke za vršioce ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.

Date su i prethodne saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje Davora Tomića, Tihomira Čelana, Gordana Galića i Emira Konjhodžića za vršioce dužnosti članova ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na tri mjeseca.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.10.2020

Naslov: Redakcija