Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19

02.10.2020.


Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o raspodjeli 14.474.000,00 KM iz budžeta institucija BiH namijenjenih za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Covida-19, a koji će biti usmjereni za zdravstveni sektor u BiH.

Sredstva će biti alocirana entitetima i Brčko distriktu BiH, i to Federaciji BiH sa 10 kantona 61 %, Republici Srpskoj 37% i Brčko distriktu BiH 2%.

Vijeće ministara BiH obezbijedilo je ova sredstva za zdravstveni sektor u BiH vlastitim uštedama budžetskih sredstava koja su sada preusmjerena za saniranje štete uzrokovane pandemijom Covida-19.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o grantu i Amandman 7. na Sporazum o finansiranju od 27. 2. 2006. između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine u iznosu pet miliona eura za smanjenje posljedica Covida-19 za mikro, mala i srednja preduzeća putem Evropskog fonda za BiH.

Prvi dio sporazuma odnosi se na finansijsku podršku Savezne Republike Njemačke u vidu granta, vrijednog pet miliona eura namijenjenog suzbijanju posljedica Covida-19 za mala, srednja i mikropreduzeća i bit će uplaćena u Evropski fond za Bosnu i Hercegovinu.

Drugi dio predstavlja Amandman 7. na Sporazum o finansiranju od 27. februara 2006. između KfW-a i BiH, kojim se proširuje namjena sredstava Evropskog fonda za kreditni program za smanjenje posljedica od Covida-19. Sredstva će biti dostupna malim, srednjim i mikropreduzećima, ali i privatnim domaćinstvima putem finansijskih institucija u BiH (MKO i banaka).

Također, Amandmanom 7. se produžava period u kojem KfW administrira učešćem BiH u Evropskom fondu do 31. 12. 2030. godine.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period I - VI 2020. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH. Izvještaj će biti objavljen na web-stranicama Vijeća ministara i Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama Bosne i Hercegovine u prvom polugodištu 2020. godine iznosili su 472.096.710 KM i veći su za 3% u odnosu na planirane

Rashodi i izdaci budžeta institucija BiH u prvih šest mjeseci ove godine iznosili su 417.802.335 KM ili 91% u odnosu na polovinu sredstava Budžeta za 2019. godinu bez namjenskih sredstava, odnosno 59% u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Podsjećamo da su i u prvom polugodištu 2020. godine, kao i u istom periodu prethodne godine, institucije BiH finansirane na osnovu odluka o privremenom finansiranju, jer nije bio usvojen budžet, te je budžetskim korisnicima na raspolaganju bila 1/2 sredstava planiranih u budžetskoj 2019. godini.

Plaće i naknade troškova zaposlenih u institucijama BiH ostale su na nivou iz 2012. godine. Istovremeno su u ovom periodu smanjeni ukupni materijalni troškovi za oko 9,9 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Najviše su smanjeni putni troškovi, i to za oko 3,9 miliona KM ili 54% u odnosu na isti period prethodne godine.

Smanjeni su i troškovi nabavke materijala za oko 1,3 miliona KM ili 13% kao i izdaci za tekuće održavanje za oko jedan milion KM ili 17% u odnosu na prvo polugodište 2019. Istovremeno su smanjeni izdaci za usluge prijevoza i goriva za oko 0,7 miliona KM te troškovi za telefonske i poštanske usluge za oko 0,3 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

U prvom polugodištu 2020. godine, povećani su izdaci osiguranja i bankarskih usluga za oko 13% u odnosu na isti period prethodne godine.

Sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga izmirene su pravovremeno u ukupnom iznosu 360,39 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 293,18 miliona KM, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 67,21 miliona KM.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt Željeznica RS - Remont i modernizacija željezničke dionice Šamac - Doboj - Rječica, vrijedan 40 miliona eura.

Rok otplate zajma je l5 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Cilj projekta je remont željezničkog koridora Vc kroz Republiku Srpsku, i uključuje remont pruge Šamac-Doboj-Rječica u ukupnoj dužini 99 km.

Ukupna sredstva potrebna za finansiranje cijele dionice pruge iznose oko 138 miliona eura, od čega se polovina sredstava namjerava obezbijediti iz grantova.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za Projekt Obnova voznog parka za javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo - II faza, vrijedan 20 miliona eura.

Na ovaj način predviđena je obnova voznog parka i povećanje njegovog kapaciteta radi dovođenja na nivo koji će zadovoljiti stvarne potrebe korisnika i na taj način unaprijediti javni linijski prijevoz putnika u Kantonu Sarajevo.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, s alokacijom na Federaciju BiH, odnosno Kanton Sarajevo.

Pored ovih sredstava EIB-a, predviđeno je sufinansiranje ovog projekta s 10 miliona eura iz Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2020. godini koje se odnose na uvoz 50.000 tona šećera od šećerne trske u čvrstom stanju i sirovog šećera za rafiniranje.

U skladu sa Zakonom o carinskoj tarifi, Vijeće ministara je izašlo ususret zahtjevima domaćeg proizvođača, koji će uvezeni šećer koristiti za preradu na kapacitetima instaliranim u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o uzajamnom priznavanju kvalificiranih usluga povjerenja koje se pružaju u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji, čime će elektronsko poslovanje biti brže i efikasnije, a troškovi poslovanja firmi manji.

Dvije države na ovaj način uzajamno priznaju kvalificirane usluge u skladu sa zakonom, i to kvalificirani elektronski potpis, pečat i žig, kao i odgovarajuće registre usluga, čime se značajno unapređuje saradnja u oblasti informacionog društva.

Prijedlog osnova za zaključivanje ovog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunkacija i prometa. Inicijativu za zaključivanje sporazuma podnijelo je Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija Republike Srbije.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta održavanja i rekonstrukcije mostova između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Višegodišnji projekt za period od 2021. do 2025. godine iznosi 4.205.035 KM i odnosi se na održavanje pet mostova na međudržavnoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Srbije i to: most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (cestovni most); most preko rijeke Save - Sremska Rača/Rača (cestovno-željeznički most); most preko rijeke Uvac - Kapija 2 (ulaz u slobodnu zonu); most preko rijeke Uvac - most u Carevom polju; most preko rijeke Uvac – Uvac.

U periodu od 2021. do 2024. godine na godišnjem nivou iz budžeta institucija BiH bit će izdvajano po 850 hiljada KM, osim u 2025. godini kada je za ove namjene planirano 805.035,00 KM.

Republika Srbija je u skladu sa ranije potpisanim sporazumom preuzela održavanje i rekonstrukciju preostalih šest mostova između dvije države.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima, a s ciljem ispravljanja greške u dijelu koji se odnosi na pomoć Vlade Države Katar.

Vlada Države Katar, putem svoje ambasade u BiH, krajem augusta ove godine potvrdila je da popisana količina donirane opreme koju je utvrdila odgovarajuća komisija Ministarstva sigurnosti BiH odgovara količini opreme koju je isporučio donator.

Na ovaj način otklonjen je nesrazmjer u količini opreme, zbog čega je izmijenjena odluka i stvoreni uvjeti da se rasporedi oprema, koja se sastoji od zaštitnih maski, rukavica, vizira, naočala i odijela neophodnih u borbi protiv Covida-19.

Službi za poslove sa strancima u junu 2020. godine prijavljeno je ukupno 1.555 nezakonitih migranata, što je smanjenje za 26% u odnosu na isti mjesec prethodne godine (2.109), ali je tri puta više nego u maju ove godine, kada je prijavljeno njih 514.

Navodi se ovo u Informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za juni 2020. godine, koju je usvojilo Vijeće ministara BiH i dostavit će Predsjedništvu BiH.

Dodaje se da je najviše prijavljenih nezakonitih migranata iz Afganistana (512), Pakistana (348), Bangladeša (255), Maroka (121) Iraka (93).

U prvom polugodištu 2020. godine, od ukupno 6.641 nezakonitog migranta prijavljenog

Službi za poslove sa strancima namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je njih 5.207, od čega su 162 osobe podnijele zahtjev za azil. Državljani Iraka, Afganistana i Turske podnijeli su najveći broj zahtjeva za azil u BiH u ovom periodu.

Među ključnim izazovima u borbi protiv nezakonitih migracija i u narednom periodu su jačanje institucija BiH, prvenstveno Granične policije, onemogućavanje nezakonitih ulazaka na dijelovima na kojima je zabilježen najveći migracijski pritisak, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje kapaciteta svih sigurnosnih agencija. Utvrđivanje identiteta nezakonitih migranata i zloupotreba sistema azila, kao i procesuiranje migranata koji su počinili prekršajna i krivična djela, ključni su izazovi za naredni period.

Bosna i Hercegovina ostaje posvećena jačanju saradnje sa državama na zapadnobalkanskoj ruti uz unapređenje bilateralne saradnje institucija i agencija koje se bave migracijskim i sigurnosnim pitanjima BiH i država EU, kao i nastavku saradnje s međunarodnim agencijama.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju o fiskalnoj održivosti za Bosnu i Hercegovinu, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

U Informaciji se navodi da nivo javnog duga u BiH iznosi 33,4% BDP-a, što znači da je održiv, a samim tim i javne finansije.

Deficiti veći od 2% BDP-a koji su bili prisutni do 2014. godine zamijenjeni su suficitima posljednjih godina te je i sa ovog stanovišta fiskalna politika BiH održiva.

Ostvareni suficit i održiv nivo javnog duga doveli su do još jednog povoljnog pokazatelja održivosti, a to su smanjene potrebe za finansiranjem.

U narednom periodu, od 2020. godine, za Bosnu i Hercegovinu, kao i za sve svjetske ekonomije, slijede izazovi, s obzirom na pad ekonomske aktivnosti, smanjenje u naplati prihoda i povećanje rashoda uslijed pandemije Covid-19.

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - juni 2020. godine u Bosni i Hercegovini u kojoj se kaže da je došlo do slabljenja ekonomske aktivnosti.

U Informaciji se navodi da je u prvoj polovini 2020. godine u BiH zabilježen pad industrijske proizvodnje za 9,1%, pri čemu je pad izvozno orijentirane prerađivačke industrije iznosio 13%. To je, u kombinaciji sa efektom izuzetno oslabljenje izvozne tražnje uslijed totalnog lockdowna zbog pandemije Covida-19, dovelo do pada ukupne vanjskotrgovinske robne razmjene za oko 1/5, pri čemu su stope pada izvoza i uvoza bile 15,1%, odnosno 18%.

Pad broja zaposlenih i iznosa plaća, smanjen priliv doznaka iz inostranstva, kao i pad prometa u okviru maloprodaje za 7,4% te uvoza roba široke potrošnje od oko 15% nedvojbeno ukazuju na drastičan pad privatne potrošnje u BiH u drugom kvartalu 2020. godine. Prihodi po osnovu PDV-a u ovom periodu su manji za 17,8% što ukazuje na pad privatne potrošnje u strukturi BDP-a.

Bosna i Hercegovina bi u drugom kvartalu 2020. godine mogla zabilježiti značajan pad BDP-a, čak višu stopu pada u odnosu na globalnu finansijsku krizu iz 2009. godine.

Podaci iz domena javnih finansija za prvo polugodište ove godine ukazuju na drastičan pad u prikupljanju javnih prihoda u BiH. Tako su ukupni javni prihodi smanjeni za oko 8%, pri čemu su indirektni porezi smanjeni za 9,7%, a direktni za 6%.

Novonastale okolnosti uslijed pandemije Covid-19 zahtijevale su pojačan angažman institucija u BiH kroz povećanje izdataka za zaštitu javnog zdravstva i saniranje ekonomskih posljedica krize, što će nesumnjivo dovesti do povećanja javnih rashoda i javne potrošnje.

Također, izvjesno je da će investicije zabilježiti pad, s obzirom na neizvjesnost na tržištu, limitirane izvore finansiranja i pesimistična očekivanja kada su u pitanju perspektive na domaćem i izvoznim tržištima.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, usvojilo je Izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim krivičnim djelima u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u kojem se navodi da je u izvještajnom periodu doneseno 477 presuda od kojih se kod 431 radi o krivičnim djelima u vezi sa zloupotrebom opojnih droga.

Krivična djela zavedena u centralnoj bazi podataka odnose se na pravljenje i stavljanje u opticaj krivotvorenog novca, neovlaštenu proizvodnju, prerađivanje i prodaju opojnih droga i otrova, trgovinu bijelim robljem, proizvodnju i rasturanje pornografskih spisa i druga krivična djela u pogledu kojih se međunarodnim ugovorima predviđa centralizacija podataka, u skladu sa članom 407. Zakona o krivičnom postupku BiH.

U prošloj godini ukupno je dostavljeno 477 presuda protiv 545 osoba, od kojih su 263, odnosno 48% povratnici u vršenju krivičnih djela.

Najveći broj (41%) čine osobe životne dobi od 18 do 29 godina života, a slijede osobe starosti 30 do 39 godina (34%). Oko 96% osuđenih su muškog spola. Državljani BiH čine 89% osuđenih (466 osoba), dvojno državljanstvo ima 48 osoba (8%), a 10 osoba su državljani drugih država (tri Hrvatske, a sedam Srbije).

Vijeće ministara BiH je usvojilo Izvještaj Ministarstva pravde BiH o provođenju Programa Evropske unije "Evropa za građane 2014 - 2020" za 2019. godinu.

U okviru Programa, troje aplikanata iz BiH su nosioci projekata ukupne vrijednosti 148.280 eura, dok 23 učestvuju kao partneri u 19 projekata gdje su nosioci aplikanti iz drugih zemalja.

Učestvovanje u Programu podrazumijeva plaćanje ulazne karte koja za Bosnu i Hercegovinu iznosi 15.000 eura godišnje, a dio sredstava se pokriva iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), tako da je iz budžeta BiH u 2019. godini za ove namjene uplaćeno 3.750 eura. Za istu svrhu u 2020. godini predviđeno je 4.500 eura iz budžeta BiH.

Radi se o programu Evropske unije kojim se podstiče saradnja među građanima i njihovim organizacijama u zemljama članicama Programa i pruža podrška, između ostalih, grupama građana, nevladinim organizacijama i jedinicama lokalne samouprave.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta BiH u upravljanju državnom imovinom.

Odlukom je preciziran novi rok za ispunjenje zadataka koji su dati u nadležnost Komisije, i to do 31. marta 2021. godine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Zakona o graničnoj kontroli, s ciljem usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti.

U Radnu grupu imenovani su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i tijela Brčko distrikta BiH, a rok za izradu ovog zakona je 31.12.2020. godine.


IZVOR: