Zastava Srbije

VLADA FBIH: Usvojen Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

02.09.2022.


Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na sjednici u Sarajevu usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava ustanovama za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH, utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH, u iznosu od 2.000.000 KM.

Ovaj iznos će, u skladu sa općim i posebnim kriterijima, biti raspodijeljen na ustanove socijalne zaštite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH, odnosno Ustanovu iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, te Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo.

Svrha Programa je omogućavanje pružanja kvalitetnijih usługa smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave i rade u ovim ustanovama i osiguranje neophodnih infrastrukturnih uslova boravka i rada. Cilj je i socijalno zbrinjavanje i osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenje radne aktivnosti korisnika.

Među općim kriterijima za raspodjelu su opravdana sredstva koja je Federalno ministarstvo po ovom osnovu dodijelilo u prethodnom razdoblju, projektna dokumentacija s precizno utvrđenim očekivanim efektima i jasno definisanom i zatvorenom finansijskom konstrukcijom, odnosno obrazložena opravdanost investicije sa predračunom za nabavku opreme i materijalno-tehničkih sredstava. Također, riječ je o kratkoročnim obavezama i razgraničenjima, te potraživanjima i razgraničenjima zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, kao i stanje neraspoređene dobiti iz prethodnog perioda zaključno sa ovim datumom.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava su sufinansiranje projektnih ili programskih aktivnosti iz vlastitih izvora u postotku ili iznosu utvrđenom petogodišnjim planom kapitalnih ulaganja (2022-2026) koje su usvojila upravna vijeća federalnih ustanova, broj osoba na čije će uslove boravka i rada direktno uticati planirane projektne aktivnosti, kao i pozitivno mišljenje Komisije za ocjenu opravdanosti predloženih projekata ili programa prema parametrima i kriterijima koji će posebno biti utvrđeni aktom o imenovanju ovog tijela.

Sredstva će biti raspodijeljena putem zvanične obavijesti navedenim federalnim ustanovama, a postupak ocjenjivanja ispunjavanja posebnih kriterija bit će provođen na osnovu bodovne šeme koju će sačiniti Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ona će biti dostupna svim zainteresovanim podnosiocima prijave na način utvrđen putem zvanične obavijesti federalnim ustanovama.

Sredstva će biti dodijeljivana u tri kategorije: nabavka stalnih sredstava do maksimalnog iznosa od 100.000 KM, investicijska ulaganja u postojeće objekte do maksimalnog iznosa od 750.000 KM, te investicijska ulaganja u gradnju novih objekata do maksimalnog iznosa od 1.000.000 KM.

Pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima donosi federalni ministar rada i socijalne politike. Korisnici su obavezni da ovom ministarstvu dostavljaju kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala.

Saglasnost za dodatna sredstva Košarkaškom savezu BiH

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. za izdvajanje dodatnih sredstava za sponzorstvo Košarkaškog saveza BiH u iznosu od 117.000 KM.

Ova saglasnost data je u skladu sa Odlukom Uprave ovog privrednog društva od 23.8.2022. godine.

U obrazloženju je navedeno da je Vlada Federacije BiH na sjednici, održanoj 7.10.2021. godine donijela odluku kojom je dala saglasnost Elektroprivredi BiH za dodjelu sponzorskih ugovora, odnosno sponzorskih sredstava Košarkaškom savezu BiH u iznosu od 110.000 KM. Uz odobrena dodatna sredstva, ukupni iznos finansijske podrške Košarkaškom savezu BiH iznosi 227.000 KM.

Naime, Vlada Federacije BiH je prethodnom odlukom dala saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora Košarkaškom savezu BIH u iznosu 110.000 KM za aktivnosti muške i ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, uključujući učešće tih reprezentacija na evropskom prvenstvu (Eurobasket 2022. za muškarce, septembar 2022. godine), te kvalifikacijama za svjetsko i evropsko prvenstvo u periodu oktobar 2021 - septembar 2022. godine, kao i druge aktivnosti reprezentativnih selekcija u istom periodu.

Savezu sjedeće odbojke BiH ovom istom odlukom dodijeljeni su sponzorski ugovori u iznosu od 60.000 KM za aktivnosti muške seniorske reprezentacije BiH, uključujući učešće reprezentacije na Evropskom prvenstvu u sjedećoj odbojci (Kemer, Turska, oktobar 2021.) i Svjetskom kupu (Kairo, Egipat, decembar 2021.), kao i druge aktivnosti reprezentativnih selekcija u periodu od 12 mjeseci od dana zaključenja ugovora.

Na ovaj način olakšano je finansiranje nastupa državnih reprezentacija na međunarodnim takmičenjima i organizacija takmičenja kojim se promoviše Bosna i Hercegovina, a istovremeno JP Elektroprivreda BiH nastavlja djelovati kao društveno odgovorna kompanija.

Donesena odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u Službenim novinama Federacije BiH.

Usvojen Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog premijera Federacije BiH, na sjednici u Sarajevu, usvojila Akcioni plan za implementaciju Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

Akcionim planom precizirane su obaveze koje se trebaju provesti kako bi se implementirao Zakon.

Tako se ovaj dokument fokusira na osiguranje prostornih i drugih kapaciteta potrebnih za nesmetano funkcioniranje posebnih odjela suda i tužilaštva, zatim na imenovanje i upošljavanje nosilaca pravosudnih funkcija i drugog osoblja za rad u posebnim odjelima Vrhovnog suda FBiH i Federalnog tužilaštva, kao i donošenje podzakonskih akata shodno Zakonu o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala.

Vlada Federacije BiH na sjednici imenovala je tri interesorne radne grupe koje će aktivno raditi na provođenju Akcionog plana.

Smjernice za racionalno korištenje električne energije u FBiH

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH, kojom se upozorava na važnost promjene ponašanja i racionalnog korištenja energije i energenata. Ovo su interventne smjernice sačinjene po uzoru na paket dokumenata Evropske komisije od 20.7.2022. godine, te plana REPower Evropske unije.

Smjernice se sastoje od mjera koje mogu preduzeti građani, javni sektor, preduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne mjere.

Vlada je zadužila javne institucije i javna preduzeća u FBiH da, putem imenovanih energijskih saradnika, menadžera i koordinatora intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacionom sistemu za energijsku efikasnost u FBiH, kao i da na službenim web stranicama objave Smjernice. Vlada je zadužila sve administrativne jedinice da izrade konkretne programe za slučaj potencijalne krize, kako bi bile provedene Smjernice, informirana javnost i osigurano provođenje predloženih mjera.

Programi bi trebali obuhvatiti potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida snabdijevanja iz različitih razloga, nedostajuće količine, mjere koje treba preduzeti za smanjenje posljedica i potrebna finansijska sredstva.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ove zaključke, sa Smjernicama, dostavi svim kantonalnim vladama, na znanje i postupanje.

Također je zadužila ministarstvo da ove zaključke, s pratećom informacijom o donošenju Smjerinica, te same Smjernice, dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Smjernice sadrže upravljanje energijom koje mogu preduzeti građani, javni sektor, poduzetnici, te energetski subjekti.

Kada je riječ o upravljanju energijom i mjerama koje mogu poduzeti građani, Smjernice sadrže preporuke za efikasnu potrošnju energije za grijanje i hlađenje, zatim preporuke za pravilno prozračavanje prostora, te za efikasnu potrošnju energije za rasvjetu i uređaje za domaćinstvo, kao i u prijevozu, ali i dugoročne mjere energijske efikasnosti.

Uz ostalo, navedeno je da, ako se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1 °C, godišnje se može uštedjeti približno pet posto energije za grijanje.

Kako je obrazloženo, primjena načela energijske efikasnosti kroz Smjernice usmjerena je na smanjenje računa svih građana, poduzetništva, javnih usluga i servisa, što nas čini otpornijim na energetske poremećaje. Stoga je i data preporuka svim kantonalnim vladama, ali i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o provođenju preporuka i mjera energijske efikasnosti kako bi bile osigurane uštede u potrošnji energije i energenata.

Usvojena inicijativa za donošenje Zakona o zaštiti žrtava ratne torture FBiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva pravde o inicijativi za donošenje Zakona o zaštiti žrtava ratne torture FBiH.

Ovo ministarstvo Vlada je zadužila da, u roku od 15 dana, upozna sve kantone o inicijativi i zatraži njihovo očitovanje, te ih pozove da u roku od 15 dana od prijema akta Federalnog ministarstva delegiraju svoje predstavnike u interresornu radnu grupu.

U roku od 15 dana od dobijanja informacije o predstavnicima svih kantona, bit će formirana interresorna radna grupa sačinjena od predstavnika federalnih ministarstava pravde, rada i socijalne politike, zdravstva i finansija, te predstavnika Saveza logoraša u BiH i svih kantona u Federaciji BiH.

Zadatak ovog radnog tijela je da, u roku od 90 dana od formiranja, sačini Nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture Federacije BiH i dostavi ga Vladi Federacije BiH na nadležno postupanje.

Saglasnost za prijem 141 radnika u dva rudnika

Vlada Federacije BiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju aktivnosti za prijem ukupno 141 radnika u Rudnik uglja “Kreka” d.o.o. Tuzla i Rudnik mrkog uglja “Breza” d.o.o. Breza, koji posluju u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Vlada je dala saglasnost za prijem 111 radnika na određeno radno vrijeme u RU “Kreka” i 30 u RMU “Breza”.

Na osnovu saglasnosti, u rudniku Kreka će u pogonu “Dubrave” biti primljeno 39, a u “Šikuljama” 72 radnika na određeno radno vrijeme do šest mjeseci.

Na isti period će u pogonu “Sretno i Kamenice” rudnika “Breza” biti primljeno 30 radnika.

U informaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije obrazloženo je da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 1.8.2022. godine dostavila akt kojim je zatražena saglasnost za prijem 111 radnika u RU “Kreka” d.o.o. Tuzla i 30 radnika u RMU “Breza” d.o.o. Breza, na određeno vrijeme do šest mjeseci.

U obrazloženju koje je dostavila JP Elektroprivreda BiH navedeno je da se radi o proizvodnim radnicima neophodnim za proces neposredne eksploatacije u površinskim pogonima, te da je smanjenje broja proizvodnih radnika opteretilo rudarske radove na dobivanju, transportu i klasiranju uglja. Kada je riječ o rudniku “Breza”, obrazloženo je da su neophodni radnici na rukovanju rudarskom mehanizacijom i postrojenjima, te da je potrebno popuniti radna mjesta na kompletnoj liniji utovarno-transpornog kompleksa rotorni bager - sabirni transporter, kako se ne bi ugrozilo funkcionisanje procesa proizvodnje.

Uspješan rad slobodnih zona na prostoru FBiH

Federalna vlada je usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH.

Na području Federacije BiH su aktivne četiri slobodne zone: Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovina d.o.o. Mostar.

Najbolje rezultate sa aspekta ostvarenog izvoza u odnosu na vrijednost proizvedene robe ostvarila je slobodna zona Vogošća, koja je izvezla 100 posto proizvedene robe. Druga po rezultatu je Holc d.o.o sa ostvarenih 99,10 posto izvoza, treća Visoko (94,98 posto), a slobodna zona Hercegovina je ostvarila 57,27 posto izvoza u odnosu na ukupno proizvedenu robu.

Sve ove četiri slobodne zone zadovoljavaju uslove ekonomske opravdanosti poslovanja u skladu sa zakonima o slobodnim zonama u BiH i FBiH, te kod svih vrijednost izvezenih roba prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedenih.

Inače, kako je navedeno u informaciji, osnivanje slobodne zone je ekonomski opravdano ako se na osnovu priloženog elaborata o ekonomskoj opravdanosti osnivanja slobodne zone i drugih dokaza može ocijeniti da će vrijednost robe koja se izvozi iz slobodne zone preći najmanje 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe koja napušta slobodnu zonu u periodu od 12 mjeseci.

Osnovni ciljevi osnivanja slobodnih zona su privlačenje direktnih stranih ulaganja, te upošljavanje novih radnika. U skladu sa zakonom, u slobodnoj zoni mogu se obavljati sve industrijske, trgovinske i uslužne djelatnosti kojima se ne ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi, materijalna dobra i sigurnost zemlje. Glavna karakteristika slobodnih zona su posebni carinski i porezni tretmani propisani zakonima o carinskoj politici, slobodnim zonama i o PDV-u. S obzirom da je slobodna zona dio carinske teritorije BiH, nadzire je Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

Odluke, zaključci i izvještaji

Vlada FBiH je prihvatila informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2022. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Ovo ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Vlada je zadužila da preduzmu organizacione i sve druge radnje i mjere s ciljem provođenja Dinamičkog plana ovog zakona.

Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH o provođenju Akcionog plana 2019-2023. za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH u 2021. godini. Federalno ministarstvo je zaduženo da, u saradnji s Privrednom komorom, dalje prati, analizira i jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještava Vladu o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana. Također su dužni da pokrenu aktivnosti na izradi strateškog dokumenta razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2023-2027. godina.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova da pripremi i dostavi joj prijedlog rješenja o imenovanju radne grupe za izradu Zakona o zaštiti kritične infrastrukture u FBiH, koju će činiti predstavnici federalnih organa uprave u okviru kojih se organizuju poslovi energetike, komunikacija i informacionih tehnologija, saobraćaja, zdravstva, vodnog područja, proizvodnje i oskrbe hranom i sistemom sigurnosti hrane, robnih zaliha, proizvodnje, skladištenja i prijevoza opasnih materija, nacionalnih spomenika i drugih vrijednosti.

Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju projekata iz Programa javnih investicija u sektoru energije zaključno sa 30.6.2022. godine.

Nakon uvida u tekst Informacije o opravdanosti pridruživanja BiH inicijativi “Globalna alijansa za pitanje nestalih osoba”, koji je joj je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlada FBiH izjasnila se da nema primjedbi, prijedloga i sugestija, te je dala pozitivno mišljenje na ovaj tekst.

Vlada je usvojila informaciju o produženju perioda važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. i Akcionog plana za reformu javne uprave, te donijela odluke kojima su period važenja i rokovi za realizaciju ovih dokumenata produženi do 2027. godine.

U usvojenoj informaciji Federalnog ministarstva trgovine o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH u prošloj godini, navedeno je da je u Federaciji BiH, zaključno sa 31.12.2021. godine, bilo 361 predstavništvo iz 42 države.

Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-juli 2022. godine.

Kadovska rješenja

Vlada FBiH je, na prijedog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, zbog isteka mandata dosadašnjih, za nove članove Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, na mandat od dvije godine, imenovala Enesa Zeljkovića i Amira Šutrovića. Aktuelnom predsjedniku ovog odbora Zoranu Čegaru mandat na ovoj dužnosti traje do 22.12.2022. godine.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 01.09.2022.

Naslov: Redakcija