Zastava Srbije

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO: Usvojeni Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u KS, Nacrt zakona o inspekcijama KS, Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama, Nacrt zakona o srednjem obrazovanju


Skupština Kantona Sarajevo (KS) usvojila je Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u KS-u kojim se utvrđuje njihova obaveza da prijave imovinu, prihode i porijeklo tih prihoda kako bi se identifikovale značajne i neopravdane promjene u imovini, pokrenuli administrativni i krivični postupci te identifikovao i spriječio sukob interesa.

Izabranim dužnosnicima smatraju se zastupnici u zakonodavnim organima kantona, vijećnici u gradskim i općinskim vijećima, a imenovanim dužnosnicima članovi Vlade KS-a, gradonačelnici i općinski načelnici, direktori i zamjenici direktora agencija i članovi nadzornih odbora direkcija, zavoda, ustanova i drugih institucija. Ovaj zakon tretira po istim pitanjima i savjetnike u spomenutim organima uprave, kao i bliže srodnike.

Imovina tretirana ovim zakonom predstavlja stvari i prava koje su stekle navedene osobe, a obuhvata sve stvari i prava, a posebno nekretnine i pokretnine, potraživanja, poslovne udjele, vrijednosne papire, novac, umjetnine, plemenite metale i drago kamenje u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog srodnika.

 Agencija za kontrolu porijekla imovine, čije je formiranje predviđeno ovim zakonom, imala bi zadatak vođenja registra navedenih dužnosnika, njihove imovine i kataloga poklona.

Zakon definira formiranje i organizaciju Agencije, zatim način prijavljivanja imovine, prihoda i materijalne dobiti i poklona, registrovanje i vođenje imovine te kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o njoj.

Ovim zakonom želi se podići nivo povjerenja u legitimno i nepristrasno obavljanje javnih funkcija i povećati odgovornost u vršenju javnih funkcija. Postojeća zakonska regulativa koja tretira ovu oblast nije dala očekivane efekte.

Javna rasprava trajaće 60 dana.

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo su utvrdili Nacrt zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo koji definira efikasniji rad inspektora čime bi se značajno doprinijelo suzbijanju učestale pojave rada bez odobrenja nadležnog organa.

 Ministar pravde i uprave KS-a Mario Nenadić istakao je da je predloženi zakon pravno normirao efikasnije postupanje inspektora u slučajevima kada se utvrdi da subjekt nadzora obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa.

"Posebnim propisima koji reguliraju određenu upravnu oblast, kao što je oblast ugostiteljstva, trgovine, obrta i slično, nije data mogućnost inspektoru da na licu mjesta subjektu nadzora zabrani rad i izvrši pečaćenje, čime se stimulira rad objekata bez odobrenja nadležnog organa, jer inspektor mora provesti postupak u skladu s posebnim zakonima koji podrazumijevaju donošenje rješenja o otklanjanju nedostataka", pojasnio je.

Također je rekao da je ovim zakonom definirano da će inspektor na licu mjesta zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija ako obavlja djelatnost: bez odobrenja nadležnog organa, u suprotnosti s odobrenjem nadležnog organa i ukoliko ne posjeduje dokumentaciju kojom potvrđuje da ispunjava minimalno-tehničke i druge uvjete za obavljanje odobrene djelatnosti.

"Važno je istaći i definiranje postupka inspekcijskog nadzora kao i ulogu i značaj subjekta nadzora u toku inspekcijskog nadzora. U odnosu na dosadašnje propise, subjektu nadzora su pored utvrđenih obaveza data i prava da aktivno učestvuje u postupku inspekcijskog nadzora, te ostavljena mogućnost davanja primjedbi na zapisnik kako u toku inspekcijskog nadzora tako i u ostavljenom roku", zaključio je ministar Nenadić.

Javna rasprava o Nacrtu ovog zakona trajaće 30 dana.

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama.

Ministar finansija KS-a Jasmin Halebić rekao je da su ovim Zakonom predviđena rješenja kojima fizički i pravni subjekti snose manje troškove u postupcima koji se vodi u Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu i na taj način im se olakšava postupak u kojem se plaća taksa u navedenim sudskim organima.

 "Smanjenjem postojećeg iznosa od 400 na predloženih 35 KM, omogućava se ušteda privatnom sektoru od 268.620 KM na godišnjem nivou. Posljedično dolazi do povećanja broja registrovanih poslovnih subjekata za 20 posto na godišnjem nivou", istakao je ministar Halebić.

Poslanici Skupštine Kantona Sarajevo su utvrdili Nacrt zakona o srednjem obrazovanju.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović istakao je da su škole svojim dopisima itekako uticale na kreiranje Nacrta ovog zakona te da je ovo jedan od najbitnijih propisa koji uređuju ovu oblast.

Naglasio je da sadašnji zakoni o srednjem obrazovanju ne odgovaraju na nove situacije koje se otvaraju u radu škola, imajući u vidu praktične probleme u primjeni postojećih odredbi, nepreciznosti ili njihovu zastaru.

Javna rasprava trajaće 30 dana.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 01.06.2016.