Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 10. februara 2021. godine 15. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

02.02.2021.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Nikola Špirić sazvao je 15. sjednicu Doma naroda za srijedu, 10. februar 2021. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno da postavlјaju delegatska pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:01-02-1-2310/20 od 14. 1. 2021;
 3. Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:01-02-1-1805/20 od 14. 1. 2021;
 4. Prijedlog zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-865/20 od 5. 10. 2020;
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-15-14/20 od 14. 12. 2020;
 6. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-2196/20 od 10. 11. 2020;
 7. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: "Digitalizacija TV signala u BiH", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2464/20 od 23. 12. 2020. godine ;
 8. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi "Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH", podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-2465/20 od 23. 12. 2020. godine;
 9. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2018. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2293/20 od 27.11.2020;
 10. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-16-1-2278/20 od 25. 11. 2020;
 11. Informacija o trenutnom stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji (IGA-i) uzrokovanom blokadom glavnog transakcijskog računa, podnosilac: Izvozno-kreditna agencija BiH, broj: 01,02-50-18-81/21 od 6. 1. 2021;
 12. Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-listi kandidata za imenovanje članova:
  a) Nezavisnog odbora i
  b) Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine, broj:01,02-34-1-197/21 od 22. 1. 2021;
 13. Imenovanje članova Upravnog odbora Javnog radiotelevizijskog servisa BiH iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, - rang-lista dostavljena od Regulatorne agencije za komunikacije BiH broj: 01,02-34-1-99/21 od 7. 1. 2021;
 14. Imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, - Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-50-16-161-5,1/21 od 21.1.2021;
 15. Prijedlog odluke o Vijeću nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, dostavljen od Zajedničke komisije za ljudska prava broj: 01,02,03/6-39-1-1718/21 od 21. 1. 2021;
 16. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, broj:01,02-34-1-196/21 od 22.1.2021, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
 17. Prijedlog zaključka Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji glasi:"Ustavnopravna komisija predlaže Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zatraži Informaciju o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, uključujući i provođenje Lokalnih izbora 2020. godine u Gradu Mostaru, u roku od 30 dana od prijema zaključka", broj: 02/1-50-8-22-15/21 od 27.1.2021.;
 18. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića kojom se inicira da Vijeće ministara BiH iz tekućih rezervi budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u skladu s trenutnim mogućnostima institucija BiH, izdvoji dio finansijskih sredstava za promptnu pomoć građanima Republike Hrvatske za sanaciju posljedica razornog zemljotresa, broj: 02-50-6-2526/20 od 30. 12. 2020;
 19. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative, pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Analizu o vođenju hibridnog rata protiv države Bosne i Hercegovine s prijedlogom mjera za efikasnije sigurno djelovanje i jačanje državnih kapaciteta odbrane, broj: 02-50-6-78/21 od 6.1.2021;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač (Amandman iz Kigalija), broj: 01,02-2-21-1-2269/20 od 24. 11. 2020;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. 12. 1982, broj: 01,02-21-1-2410/20 od 16. 12. 2020;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Nota-sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Savezne Republike Njemačke za 2014. i 2015. godinu, potpisanog u Sarajevu 3. 9. 2020. razmjenom diplomatskih nota, broj: 01,02-21-1-2428/20 od 18. 12. 2020;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o izgradnji i uspostavljanju novog zajedničkog graničnog prijelaza na lokaciji Bratunac-Ljubovija, broj: 01,02-21-1-2486/20 od 24.12.2020.

IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 29.01.2021.

Naslov: Redakcija