Zastava Srbije

VLADA FBIH: Utvrđeni Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

02.02.2018.


Federalna vlada usvojila je informaciju o dugu Federacije BiH u četvrtom tromjesečju 2017. godine kada je, po osnovu vanjskog duga, ukupno angažirano 92.491.022,54 KM. Prema kursu na dan povlačenja, stvarna vrijednost povučenih sredstava iznosi 93.194.322,86 KM.

Tokom ovog tromjesečja po osnovu vanjskog duga nije bilo novougovorenih kredita za Federaciju BiH. Istodobno je za servisiranje vanjskog duga isplaćeno ukupno 243.400.610,36 KM, od čega se 222.425.542,49 KM ili 91,38 posto odnosilo na otplatu glavnice, a preostalih 20.975.067,87 KM ili 8,62 posto isplaćeno je za kamate i takse. Planirano servisiranje vanjskog duga za četvrto tromjesečje iznosilo je 214.691.845,20 KM4 dok je stvarna realizacija u odnosu na plan bila veća za 13,3 posto.

Vanjski dug je na kraju posljednjeg prošlogodišnjeg tromjesečja iznosio 4.739.373.174 KM ili 2.906.146.745 dolara. Nominalni dug, preračunat u konvertibilne marke, manji je nego u proteklom kvartalu za 146.278.993 KM ili za tri posto.

Federacija BiH je u 2017. godini isplatila u potpunosti pripadajući dio duga po osnovu obveznica Serije A, Londonskog kluba kreditora. Krajnji rok dospjeća amortizirajućih obveznica Serije B Londonskog kluba kreditora je prosinac 2021. godine.

Kad je riječ o unutarnjem dugu Federacije BiH, on je na dan 31.12.2017. godine iznosio 548.615.380 dolara ili 894.687.448 KM. Unutranji dug po osnovu tržišnih (riznički zapisi i trezorske obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje i ratnih potraživanja) na dan 31.12.2017. godine iznosi 866.213.380 KM (531.155.303 dolara) i u odnosu na prethodni kvartal manji je za 5,8 milijuna KM ili 0,67 posto.

Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH (vanjski i unutarnji) je na dan 31.12.2017. godine iznosio 3.454.762.125,57 dolara ili 5.634.060.622 KM i manji je od duga u proteklom tromjesečju za 148,85 milijuna KM.

Današnja informacija bit će objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva financija i, radi informiranja, dostavljena Parlamentu FBiH.

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH.

Federalna vlada će poduzeti sve aktivnosti u vezi s gašenjem Fonda, u skladu s važećim federalnim propisima.

Za provođenje ovog zakona bit će potrebno osigurati sredstva iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od oko 250.000 KM u svrhu reguliranja neizmirenih obaveza Fonda na ime plaća zaposlenih, kao i za evidentirane obaveze prema dobavljačima, zaključno sa 31.12.2017. godine.

Kako je obrazloženo, članom 17. Zakona o osnivanju ovog fonda propisano je da će, po prestanku potrebe za njegovim radom, Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade, donijeti propis kojim će biti reguliran njegov dalji status i finansijska sredstva zatečena na računu Fonda u tom trenutku.

Kako je od osnivanja Fonda prošlo tri godine i da je, u međuvremenu, prestala potreba za njegovim daljim radom, vodeći računa o racionalizaciji troškova, poduzete su aktivnosti na pripremi zakonskih pretpostavki za gašenje ove institucije. U skladu s tim, Upravni odbor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH je na 13. sjednici održanoj 16.12.2016. godine zatražio da Vlada FBiH pokrene aktivnosti za njegovo gašenje.

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu.

Izmjena se odnosi na produžavanje roka za primjenu člana 20a. za dodatnih 36 mjeseci. Naime, ovim članom propisano je plaćanje doprinosa na povlaštenu osnovicu, koju čini umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29, ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Cilj ovih izmjena je nastavak stimuliranja zapošljavanja potrebne stručne radne snage u radno-intenzivnim i niskoakumulativnim djelatnostima koje su pretežno orijentirane na izvoz (više od 90 posto), odnosno jačanje konkurentnosti na inostranom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i stvaranje uslova za veću zainteresovanost za investicijska ulaganja u ovaj sektor.

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.

Dodat je i član koji propisuje da na rješenja kojima su, prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti, kod kojih osoba treba da ostvaruje prava, imaju pravo pokrenuti reviziju.

Zahtjev za reviziju može podnijeti Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranika - invalida I kategorije invalidnosti. Uvjeti, način i postupak za pokretanje zahtjeva bit će detaljnije uređeni posebnim propisom. Zahtjev za osiguranika - invalida II kategorije može podnijeti poslodavac kod kojeg je zaposlen.

Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije i pregleda osiguranika - invalida I i II kategorije. Sukladno tome, Federalni zavod MIO će na temelju važećih propisa, odlučiti o pravima osiguranika.

Troškove revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod MIO, a za invalide II kategorije invalidnosti poslodavac.

U obrazloženju Prijedloga zakona je navedeno da, zbog izuzetno teške financijske situacije, odnosno dugog razdoblja potrebnog da bi Federalni zavod MIO prikupio sredstva za ove namjene, podnositelji zahtjeva čekaju više mjeseci na termin za medicinski pregled. U tom periodu je velika većina njih na bolovanju, zbog čega štetne posljedice trpe i zavodi zdravstvenog osiguranja u FBiH.

Također, veliki problem u praksi predstavlja i činjenica da je u proteklom periodu, bez značajnije kontrole u postupku ocjene radne sposobnosti, osiguranicima utvrđivana II kategorija invalidnosti, što je za poslodavce, posebno u proizvodnom sektoru (industrija, rudarstvo) predstavljalo značajan problem, jer za njih nisu mogli osigurati adekvatna radna mjesta. Ovaj problem se negativno odražavao i na zaposlenike koji su, zbog nedostatka odgovarajućih radnih mjesta, dobijali otkaze.

Konačno, Strategija reforme mirovinskog sustava u FBiH predviđa pooštravanje uslova za invalidsku penziju i efikasniji sistem ocjene preostale radne sposobnosti kojim se stimulira traženje drugog posla i destimulira korupcija.

Vlada Federacije BiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH, koji su podnijeli klubovi zastupnika SDP-a i DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Vlada je mišljenja kako odredbe Prijedloga nisu primjenjive, osim dijela teksta koji je već uvršten u tekst Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u FBiH. Dio teksta predloženog članka 1. ne može biti uvršten u Zakon, već bi, eventualno, bio predmet Odluke o izvršenju proračuna Grada Mostara.

 Federalna vlada je izmijenila Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrija na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata".

Budući da su izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu planirana sredstva povećana sa 9.000.000 KM na 10.000.000 KM, bilo je potrebno u tom dijelu izvršiti usklađivanje Odluku o prenosu sredstava. 


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 01.02.2018.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija