Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Rebalans Budžeta za 2021. godinu, sedam zakona i pet nacrta zakona. Nastavak sjednice 5. oktobra 2021. godine

01.10.2021.


Narodna skupština Republike Srpske je na 18. redovnoj sjednici usvojila Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu i Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2021. godinu.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske, Zakon o izmjeni i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o Fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske i Zakon o izmjeni i dopuni Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu uz dva amandmana koja su postala sastavni dio zakona, Zakon o izmjeni Zakona o sjemenu poljoprivrednog bilja, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj.

Usvojeni su i sljedeći nacrti zakona: Nacrt zakona o fiskalizaciji, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana; Nacrt zakona o obnovljivim izvorima energije, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana; Nacrt zakona o obrazovanju odraslih, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana; Nacrt zakona o muzejskoj djelatnosti i Nacrt zakona o dopuni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske.

Prvi nastavak 18. redovne sjednice zakazan je za utorak, 5.10.2021. godine, u 10 časova.

Preostale tačke Dnevnog reda 18. redovne sjednice:

15.  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske;

16.  Program fiskalne konsolidacije;

17.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini;

18.  Prijedlog odluke o izradi zoning planova urbanih zona područja posebne namjene “Кlekovača”;

19.  Informacija o dugu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine;

20.  Izvještaj Odbora za boračko – invalidsku zaštitu o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom “Stanje u oblasti boračko – invalidske zaštite u Republici Srpskoj”;

21.  Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o sprovođenju Zakona o fiskalanoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2020. godinu;

 b) Izvještaj o radu Fiskalnog savjeta Republike Srpske za period 1.1.2020 – 31.12.2020. godine;

22.  Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

23.  Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske:

 a) Izvještaj o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

 b) Izvještaj o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

 v) Izvještaj o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine;

24.  Izvještaji Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske:

a) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2020. godinu;

b) Izvještaj o radu Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2020. godinu;

v) Izvještaj Кomisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske

 o finansijskom poslovanju za period 01.01. – 31.12.2020. godine;

25.  Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

26.  Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2020. godinu;

27.  Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Кonsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01.-31.12.2020. godine;

  b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora

 Republike Srpske za 2021. godinu;

28.  a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u

 organima vlasti Republike Srpske o radu za 2020. godinu;

 b) Izvještaj Кomisije za žalbe o radu za period 01.01. – 31.12.2020. godinu;

 29. Izbor i imenovanja.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 30.09.2021.

Naslov: Redakcija