Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti

01.09.2023.


Vlada Republike Srpske prihvatila je, na 35. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o realizaciji paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima.

Nakon sprovedenih procedura, utvrđeno je da je ukupan broj lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja u Republici Srpskoj - 67.731, te da finansijska pomoć za troškove grijanja po domaćinstvu iznosi 476,46 KM.

Podsjećamo, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske o načinu realizacije paketa energetske podrške, energetski siromašnim potrošačima, odnosno ugroženim domaćinstvima, smatraju se korisnici prava na novčanu pomoć, korisnici prava na dodatak na djecu, definisane boračke kategorije, lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja, kao i korisnici samostalne penzije u iznosu do 350 KM.

Predviđeno je da isplatu sredstava za boračke kategorije i korisnike penzije izvrši Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, dok će isplatu finansijske pomoći korisnicima prava na novčanu pomoć, korisnicima prava na dodatak na djecu i licima starijim od 65 godina koja ne ostvaruju lična primanja izvršiti Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Za ove svrhe Ministarstvo finansija doznačiće Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite sredstva u iznosu od 23.730.090,30 KM, a Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite sredstva u iznosu od 8.541.021,96 KM.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima u vezi pregovora oko zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske i Prijedloga posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Vlada je podržala prijedlog teksta Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske koji su usaglasili članovi tima za pregovore koje je predložilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave po ovlaštenju Vlade Republike Srpske i članovi Odbora za pregovore koji čine predstavnici reprezentativnih sindikata: Sindikat uprave Republike Srpske i Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske.

U navedenom Posebnom kolektivnom ugovoru nije došlo do umanjenja prava zaposlenih u organima uprave Republike Srpske. Određena prava, koja su imali u ranijem periodu su poboljšana a pojedina jasnije precizirana.

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra Ministarstva uprave i lokalne samouprave, da u ime Vlade Republike Srpske, zajedno sa imenovanim predstavnicima Odbora za pregovore reprezentativnih sindikata u ovoj oblasti i grani, potpiše usaglašen tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zaključcima Radne grupe za izradu Nacrta zakona o sprečavanju femicida u Republici Srpskoj i zadužila Ministarstvo porodice, omladine i sporta da u Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čija je izrada u toku, i to posebnim poglavljem, uredi femicid kao i druge oblike nasilja prema ženama i da se, između ostalog, ovim zakonom propiše da samo edukovani sertifikovani policajci, tužioci i sudije mogu raditi na predmetima nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Imajući u vidu da je femicid najekstremnija manifestacija nasilja prema ženama, da se radi o rodno zasnovanom nasilju prema ženama zbog njihovog rodnog identiteta, rodnih uloga, da je manifestacija nejednakih odnosa moći na štetu žena, Vlada Republike Srpske i na ovaj način poručuje da Republika Srpska ima nultu toleranciju prema nasilju i da će tako biti i ubuduće.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, po hitnom postupku. Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Takođe, predložene su izmjene i dopune određenih odredaba Zakona o apotekarskoj djelatnosti s ciljem dodatnog i preciznijeg uređivanja određenih pitanja i otklanjanja nedoumica u primjeni Zakona.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju strategije razvoja nauke i tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva u Republici Srpskoj za period 2023-2029. godine.

Za razliku od prethodnih strateških dokumenata, ova strategija je pripremana kao intersektorska tako da njeno težište, osim na specifičnostima razvoja svakog od ova tri sektora, bude na njihovim interakcijama, u nastojanju da se dođe do sinergijskog efekta njihovog razvoja na ukupan razvoj Republike Srpske.

Strategija ima 4 cilja podijeljena u 9 prioriteta, koji obuhvataju 27 mjera sa 12 ključnih strateških projekata. Okvirni finansijski plan za predviđeni strateški period (7 godina).

Prvi strateški cilj zasniva se na prvom strateškom fokusu, određenom nakon situacione i SWOT analize. Njime se istraživanje i razvoj, bazirani na razvoju i primjeni nauke i tehnologije, određuju kao glavna poluga za budući razvoj Republike Srpske. Da bi se to ostvarilo, neophodno je da ova oblast bude znatno privlačnija, posebno za mlade ljude, da se postepeno izgrade odgovarajući stručni, organizacioni i fizički kapaciteti, te da se osigura znatno snažnija veza između istraživanja i razvoja, s jedne strane, i svih oblasti razvoja Republike Srpske, s druge strane.

Drugi strateški cilj zasniva se na drugom strateškom fokusu i naglašava visoko obrazovanje kao drugu polugu, usko povezanu sa istraživanjem i razvojem, kao prvom polugom, za budući razvoj Republike Srpske. Pritom je ovdje, uz unapređivanje atraktivnosti visokog obrazovanja, akcenat na njegovom kvalitetu i uticaju na kvalitet ljudskih potencijala u Republici Srpskoj

Trećim strateškim ciljem stremi se ubrzanom razvoju informacionog društva, uz visok stepen ostvarene informacione bezbjednosti što predstavlja jednu od najvećih šansi za Republiku Srpsku, kako zbog visokog nivoa dodatne vrijednosti koji ostvaruje i atraktivnih radnih mjesta za mlade, tako i zbog katalitičkog uticaja na inovacije i konkurentnost u drugim privrednim sektorima. Uz to, olakšava se uklapanje u globalni trend digitalizacije svih sfera ekonomije i društva, kako bi se smanjilo zaostajanje za razvijenim zemljama, pružale bolje i brže usluge javnog sektora i olakšalo održavanje naših privrednih subjekata u lancima vrijednosti u kojima učestvuju.

Četvrtim strateškim ciljem pametna specijalizacija se određuje kao glavni fokus interakcija i koncentracije resursa, usmjeravajući ih na prepoznavanje, razvijanje i bolje korišćenje komparativnih i konkurentskih prednosti kojima kao ekonomija i društvo raspolažemo.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.08.2023.

Naslov: Redakcija