Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj zakona

01.09.2023.


Na 8. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini. Dom je prethodno usvojio zahtjev Vijeća ministara BiH, kao predlagača, za razmatranje ovog zakonskog prijedloga po hitnom postupku. Uz ovaj Zakon, Dom naroda usvojio je i zaključak kojim je zadužio sekretare oba doma PSBiH da, u saradnji sa predlagačem Zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, isprave normativno – tehničke greške sadržane u Mišljenju Zakonodavno – pravnog sektora PSBiH.

Dom naroda usvojio je, po hitnom postupku, i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po hitnom postupku.

Usvojen je i Zakon o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom naroda usvojio je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

U prvom čitanju Dom naroda usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I., čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Dom je u prvom čitanju usvojio i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

U prvom čitanju usvojen je i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH.

Dom naroda usvojio je i sljedeće izvještaje institucija BiH:

 • Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
 • Izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,
 • Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH,
 • Konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo finansija i trezora BiH,
 • Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka: Praćenje realizacije preporuka revizije učinka “Elektronsko poslovanje u institucijama Bosne i Hercegovine – uspostavljanje i primjena”, čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH,
 • Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu,
 • Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, čiji je podnosilac Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH,
 • Izvještaj o radu Komisije za odlučivanje o sukobu interesa za 2022. godinu.

Dom nije usvojio Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je podnosilac Ministarstvo pravde BiH.

Dom naroda dao je saglasnost za ratificiranje: 

 • Amandmana br. 5 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Evropske investicione banke (banka), Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije Bosne i Hercegovine (entitet) 15. jula 2008. u Sarajevu i 18. augusta 2008. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama i dopunama (Ugovor o finansiranju) - Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH (SERAPIS br. 2006-0272- FI-24.569),
 • Protokola u vezi sa izmjenom člana 50. (a) i izmjenom i dopunom člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, kojem je Bosna i Hercegovina pristupila 8. maja 2023,
 • Sporazuma o zajmu (Drugi projekat podrške zapošljavanju) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

IZVOR: : Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 30.08.2023.

Naslov: Redakcija