Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

01.09.2017.


Vlada Republike Srpske, na 140. redovnoj sjednici održanoj u Banjaluci, utvrdila je Nacrt zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Imajući u vidu da postoji potreba da se pojedine odredbe Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 74/2008, 106/2009, 104/2011 i 33/2014) preciznije definišu, sa ciljem otklanjanja uočenih nedorečenosti i što efikasnije primjene Zakona u praksi, kao i da se iznađu nova zakonska rješenja, pristupilo se izradi novog teksta Zakona.

Potrebu i inicijativu za adekvatnijim i sveobuhvatnijim uređenjem pojedinih pitanja predmetne oblasti iskazale su škole, Ministarstvo prosvjete i kulture i drugi društveni partneri u oblasti srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i činjenicu da je važeći Zakon tri puta mijenjan i dopunjavan, te da bi se novim izmjenama i dopunama mijenjalo više od polovine teksta Zakona, pristupilo se izradi novog teksta Zakona, a u skladu sa članom 59. Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 24/2014).

Vlada Republike Srpske je prihvatila Informaciju o načinu utroška sredstava za predškolski program za djecu u godini pred polazak u školu u 2017. godini u Republici Srpskoj.

Zaključkom se zadužuju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za realizaciju predškolskog programa pripreme djece za iduću godinu (u trajanju od najmanje 3 mjeseca) za djecu u godini pred polazak u školu da bi se obezbijedio veći institucionalni obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Program je u 2017. godini finansiran sredstvima koje je obezbijedila Vlada Republike Srpske u iznosu od 327.014,19 KM i nevladine organizacije Save the Children u iznosu od 100.000 KM, te učešćem lokalnih zajednica i roditelja.

Program za djecu u godini pred polazak u školu, koji se realizovao od 01. marta do 31. maja, ove godine se izvodio u 36 predškolskih ustanova i 70 osnovnih škola širom Srpske, a bilo je uključeno 4.662 djece odnosno 48,18 % od ukupne populacije koja će u septembru krenuti u prvi razred.

Pripremni program za djecu u godini pred polazak u školu se sprovodi od 2011. godine sa nastojanjem da se poveća obuhvat djece predškolkim vaspitanjem i obrazovanjem. Vlada Republike Srpske za potrebe programa ove godine izdvojila je 77.103,86 KM više u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju o realokaciji sredstava sa Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju na Ministarstvo trgovine i turizma u iznosu 300.000 KM. Cilj realokacije je dodjela subvencije a.d. OC "Jahorina" Pale za pripremu zimske sezone 2017/2018. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog razvoja u Republici Srpskoj u 2017/2018. godini.

Evropska unija i Razvojni program Ujedinjenih nacija – UNDP u Republici Srpskoj zajednički podržavaju Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) posvećen harmonizaciji razvojnog planiranja i obezbjeđenju finansijske podrške jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata identifikovanih kroz usvojene strategije razvoja jedinica lokalne samouprave. Glavni korisnici projekta su Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i 16 jedinica lokalne samouprave.

Ovom odlukom uređuje se način i postupak, finansiranje i oblasti finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj.

Sredstva za direktnu podršku realizaciji prioriteta utvrđenih strateškim dokumentima jedinica lokalne samouprave obezbjeđuju se u okviru uspostavljenog Finansijskog mehanizma i iznose 800.000 KM.

Vlada Republike Srpske obezbjeđuje iz Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu 400.000 KM.

Evropska unija, putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) obezbjeđuje 400.000 KM.

Neutrošena sredstva trećeg ciklusa Finansijskog mehanizma 2016/2017 biće iskorišćena za podršku projektima integrisanog i održivog lokalnog razvoja kroz četvrti ciklus finansiranja.

Vlada će učestvovati u podmirenju operativnih troškova Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u vezi sa upravljanjem uspostavljenog Finansijskog mehanizma,u iznosu do 50.000 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju na području Grada Trebinje i opština Ljubinje, Bileća i Berkovići.

Vlada Republike Srpske će iz Budžeta Republike Srpske, obezbijediti finansijska sredstva u iznosu od 50.000, KM kao pomoć za sanaciju posljedica požara u Gradu Trebinje i opštinama Ljubinje, Bileća i Berkovići.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave koji će Vladi Republike Srpske predložiti pojedinačne iznose dodijeljene pomoći za svaku jedinicu lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske razmatrala je Prijedlog uredbe o postupku i mjerilima za ocjenjivanje službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016) se, između ostalog, uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika u gradskim, odnosno opštinskim upravama. Zakonom je utvrđena obaveza Vlade Republike Srpske da u roku od od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijese uredbu o postupku i mjerilima za ocjenjivanje službenika u jedinicama lokalne samouprave.

Izvršavajući ovu zakonsku obavezu Ministarstvo uprave i lokalne samouprave pristupilo je izradi Prijedloga uredbe o ocjenjivanju službenika u organima jedinice lokalne samouprave. Uredbom se propisuju mjerila i postupak za ocjenjivanje rada službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave i sadržaj obrazaca za ocjenjivanje rada službenika i namještenika.

Ocjenjivanje rada službenika i namještenika sprovodi se u cilju kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova, podsticanja na bolje rezultate rada, otklanjanja nedostataka u radu i stvaranja uslova za pravilno odlučivanje o napredovanju i stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na Plan utroška sredstava – Tekući grantovi fondacijama i udruženjima građana za period 01.01 – 30.09.2017. godine, u iznosu od 50.000 KM.

Vlada Republike Srpse donijela je Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za uređenje toka rijeke Drine, Dionica 2 – Etapa 3, u projektu sprečavanja poplava od rijeke Drine na području Semberije.

Odlukom se utvrđuje da je od opšteg interesa uređenja toka rijeke Drine, Dionica 2 – Etapa 3, u projektu sprečavanja poplava od rijeke Drine na području Semberije, pa se u tu svrhu može izvršiti potpuna eksproprijacija ukupno 137 nekretnina.


Izvor: Vebsajt Vlade RS, 31.08.2017.

Naslov: Naslov: Redakcija