Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FBIH: Nije prihvaćena inicijativa za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama FBiH, nije prihvaćen amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, nije potrebno davati autentično tumačenje člana 9. stav 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH

01.09.2017.


Vlada Federacije BiH, na sjednici u Sarajevu, nije prihvatila inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 58. stav (2) Zakona o bankama ("Sl. novine FBiH", br. 27/2017), koju su podnijeli direktor Sparkasse Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sanel Kusturica i njen izvršni direktor Amir Softić. Naime, Vlada smatra da je jasna odredba Zakona po kojoj Odbor za reviziju za svoj rad direktno odgovara Nadzornom odboru banke, a članove imenuje Nadzorni odbor na period od četiri godine, uz mogućnost imenovanja na dva uzastopna mandata.

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević. Vlada ostaje pri tekstu Prijedloga ovog zakona utvrđenog na 100. sjednici održanoj 27.4.2017. godine i koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Rješavanje socijalno-statusnih pitanja pripadnika branilačke populacije predviđeno je Sporazumom Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji resornog Federalnog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija, koji je potpisan s predstavnicima boračkih udruženja.

Federalna vlada je ocijenila da nije potrebno davati autentično tumačenje člana 9. stav 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH, što je traženo inicijativom načelnice Općine Visoko. Ova odredba je jasna i precizna i primjena odredbe člana 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH", br. 46/2010 i 75/2013) ne ostavlja nedoumice.

Povodom Prijedloga zakona dopuni Zakona o državnoj službi u FBiH, čiji je predlagač Klub poslanika BPS - Sefer Halilović u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Federalna vlada smatra da je predložena norma nejasna zato što je već propisano da je, u slučaju pokretanja postupka u skladu sa Zakonom, rukovodilac organa državne službe dužan državnog službenika odmah suspendirati. Dakle ovom odredbom su obuhvaćeni svi državni službenici, bez obzira da li se radi o rukovodećim ili ostalim državnim službenicima. Ukoliko je namjera predlagača bila da se izdvoje određeni rukovodeći državni službenici, neophodno je precizirati na koje se to rukovodeće državne službenike odnosi, navedeno je u mišljenju Federalne vlade.

Vlada smatra da nema potrebe za davanje autentičnog izvornog mišljenja Zakona o udruženjima i fondacijama, što je tražio Sindikat radnika zdravstva u Kantonu Sarajevo. Naime, članom 15. stav 3. Zakona propisano je da udruženje može imati svoje organizacione oblike (podružnice, ogranke, klubove i slično) u skladu sa statutom. Dakle, nema formalno-pravnih prepreka za upis podružnica u Registar.

Vlada Federacije BiH je konstatovala da nema primjedbi niti sugestija na Nacrt osnova za pristupanje protokolima 15. i 16. uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te istovremeno podržava potpisivanje i ratifikaciju dokumenata.

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, za period od 29.6. do 1.8.2017. godine. Upoznata je i o održanim sastancima radnih grupa za evropske integracije u okviru sistema koordinacije u Bosni i Hercegovini za potrebe usaglašavanja odgovora na Upitnik Evropske komisije.

Ured Vlade FBiH za evropske integracije je zadužen da s predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih radnih grupa i koordinatorima za evropske integracije u federalnim organima uprave, obavi dodatne konsultacije u vezi s prevođenjem akata u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije. Također je dužan da, nakon okončanja konsultacija i prevođenja akata iz nadležnosti federalnih organa uprave, Vladi FBiH podnese konačan izvještaj o izvršenom poslu.


Izvor: Vebsajt Vijesti, 31.08.2017.

Naslov: Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772