Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O ZASTUPANJU U OSIGURANJU I POSREDOVANJU U OSIGURANJU I REOSIGURANJU: Kao novina je uređeno da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu sa propisima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i zastupati više društava za osiguranje istovremeno u istim vrstama osiguranja, a na osnovu pisane saglasnosti zastupanih društava

01.07.2021.


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju.

Iz Vlade Federacije BiH, kao predlagača, obrazloženo je da taj akt treba da uredi poslove i djelatnost zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uslove za izdavanje ovlaštenja, odnosno dozvola za obavljanje poslova, prestanak važenja i oduzimanje ovlaštenja, odnosno dozvola za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Suštinska razlika u odnosu na zakon koji je na snazi odnosi se na to da su ovim nacrtom razgraničeni poslovi zastupanja od poslova posredovanja u osiguranju.

Kao novina je uređeno da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu sa propisima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i zastupati više društava za osiguranje istovremeno u istim vrstama osiguranja, a na osnovu pisane saglasnosti zastupanih društava.

Prošireni su kriteriji za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju da bi lica koja obavljaju te poslove, na stručniji i kvalitetniji način mogla odgovoriti zahtjevima klijenata. Preciznije je definirana i provizija društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, a period na koji se vrši registracija zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju produžen je s dvije na četiri godine.

U odnosu na zakon koji je na snazi, Nacrt je dopunjen i odredbama koje se odnose na zaštitu potrošača.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 28.06.2021.

Naslov: Redakcija