Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama

01.07.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je as, na 26. sjednici u Banjaluci, Odluku o izmjeni Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu kojom se obezbjeđuju dodatna sredstva za realizaciju projekata zapošljavanja u iznosu od 14.143.104,40 KM. Prvobitno je Vlada Republike Srpske dana 28.03.2019. godine donijela Odluku o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu kojim su za zapošljavanje bila predviđena sredstva u iznosu 16.126.710,00 KM i planirano zapošljavanje 4.629 lica.

Prema ovim odlukama za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu Vlada Republike Srpske i JU "Zavod za zapošljavanje Republike Srpske" obezbijedili su sredstva u ukupnom iznosu od 30.269.814,40 KM za zapošljavanje najmanje 6.811 lica.

Dodatna sredstva za zapošljvanje biće usmjerena u Program finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca "Zajedno do posla", Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika, Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi (to su lica preko 40 godina starosti, žene žrtve porodičnog nasilja i žrtve ratne torture, žene u ruralnim sredinama, štićenici domova koji su završili obrazovanje), te za Program podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina "START- AP SRPSKA".

Obezbjeđenjem dodatnih sredstava za finansiranje zapošljavanja po prvi put ove godine sve prijave poslodavaca i nezaposlenih lica za korištenje sredstava po programima koje su potpune i opravdane biće prihvaćene i finansirane.  

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni Zakona o sudskim taksama.

Vlada Republike Srpske se opredijelila da ukidanjem, odnosno smanjivanjem neporeskih davanja vrši i unapređivanje poslovnog okruženja u Republici Srpskoj, te smanjenje opterećenja privrede i stanovništva neporeskim davanjima.

Vlada Republike Srpske je zadužila Ministarstvo pravde da pokrene postupak izmjene Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2008, 49/2009, 67/2013, 63/2014 i 66/2018), radi ukidanja sudske takse na podneske za izdavanje uvjerenja, sadržane u Prilogu Zakona, Taksenoj tarifi, Tarifni broj 24. u cilju ukidanja neporeskih davanja.

Ministarstvo pravde je pristupilo izmjenama Zakona o sudskim taksama, radi ukidanja sudske takse za podnesak kojim se traži uvjerenje (5 KM) i sudske takse za izdato uvjerenje (10 KM) sadržane u Tarifnom broju 24.

Ministarstvo pravde zaprimilo je Inicijativu Advokatske komore Republike Srpske, kojom se predlaže ukidanje sudske takse za podnesak kojim se traži izdavanje jedinstvenog pristupnog koda (5 KM) i sudske takse za izdati jedinstveni pristupni kod (10 KM), sadržanih u Prilogu Zakona, Taksenoj tarifi, Tarifni broj 25a.

Ministarstvo pravde je cijenilo da je inicijativa opravdana, s obzirom na to da se ukidanjem ovih sudskih taksa neće znatno uticati na smanjenja javnih prihoda, a izbjeći će se gužve na šalterima, smanjiti broj telefonskih poziva, te povećati efikasnost rada sudova i olakšati pristup sudovima, jer će stranke putem jedinstvenog pristupnog koda, na koji se ne bi morala plaćati sudska taksa, moći dobiti informacije o predmetu.  

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o realizaciji projekta "Sanacija prizemlja objekta odjeljenja psihijatrije JZU bolnice Dr Mladen Stojanović" Prijedor.

Vlada je saglasna da se projekat finansira u iznosu od 228.767,47 KM sa PDV-om, iz Budžeta Republike Srpske a u okviru budžeta Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Obavezuje se JZU bolnica "Dr Mladen Stojanović" Prijedor da po završetku projekta dostavi Vladi Republike Srpske informaciju o istom.

JZU bolnica "Dr Mladen Stojanović", Prijedor u svom sastavu kao organizacionu jedinicu ima Odjeljenje psihijatrije koje je smješteno u posebnoj zgradi pored centralne zgrade bolnice. Dana 02. marta 2017. godine, došlo je do požara u zgradi psihijatrije i prilikom koga su nastupila značajnija oštećenja unutrašnjosti objekta i onemogućena je funkcija, to jest liječenje lica sa mentalnim bolestima i tegobama. Bolnica je iznašla sredstva da izvrši sanaciju prvog sprata i obezbjedi prinudni smještaj za lakše pacijente, a pacijenti sa težim stanjem su upućeni na Psihijatrijsku kliniku Banjaluka. Da bi Odjeljenje psihijatrije obezbjedilo potrebne usluge za građane Prijedora i okolnih opština potrebno je detaljnije izvršiti sanaciju prizemlja objekta psihijatrije. 

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o stanju u oblasti prerađivačke industrije za 2018. godinu.

Fizički obim ukupne industrijske proizvodnje u Republici Srpskoj u periodu januar-decembar 2018. godine rastao je po stopi od 3,6% u odnosu na isti period 2017. godine.

Ukupan prihod ostvaren u 2018. godini iznosio je 5,66 milijardi KM, i u odnosu na 2017. godinu veći je za 8,2%, dok je neto dobit prerađivačke industrije u 2018. godini povećana za 11,8% u odnosu na 2017. godinu i iznosila je 344,2 miliona KM.

Privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije u 2018. godini ostvarila su izvoz u vrijednosti od 3,18 milijardi KM, što je više za 8,6% u odnosu na ostvaren izvoz u 2017. godini, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije rastao po stopi od 8,4%.

Pokrivenost uvoza izvozom prerađivačke industrije u 2018. godini iznosila je 75,2% i veća je za 0,1 procentni poen u odnosu na 2017. godinu.

 Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima za davanje saglasnosti JP "Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka za osnivanje privrednog društva za priređivanje igara na sreću.

Razlog za donošenje ove uredbe je propisivanje kriterijuma i postupka odabira ponuđača za osnivanje privrednog društva koje će sa Lutrijom priređivati lutrijske i elektronske igre na sreću na teritoriji Republike Srpske, kao i zaštita kapitala i položaja Lutrije kao javnog preduzeća.

Izbor privrednog društva u ovom slučaju ne podliježe odredbama Zakona o javnim nabavkama, ali je ipak zbog visoko postavljenih kriterijuma i imajući u vidu značaj ovih djelatnosti, ispoštovano načelo transparentnosti. Prema kriterijumima propisanim ovom uredbom, Lutrija Republike Srpske će raspisati javni poziv za dostavljanje ponuda od privrednih društava u cilju osnivanja zajedničkog privrednog društva u kojem će Lutrija imati u vlasništvu najmanje 51% kapitala i odlučivanja.  

Vlada Republike Srpske upoznala se sa "Informacijom o sprovođenju mjera i aktivnosti iz republičkih akcionih planova za realizaciju preporuka Evropske komisije sa trećeg ciklusa sastanaka pododbora između EU i BiH".

Vlada je usvojila Republički akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između EU i BiH, Republički akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i BiH, Republički akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za trgovinu, industriju, carine, oporezivanje i saradnju sa drugim zemljama kandidatima između EU i BiH i Republički akcioni plan za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH.

Vlada je zadužila republičke organe uprave nadležne za realizaciju mjera i aktivnosti iz republičkih akcionih planova da prioritetno pristupe realizaciji utvrđenih mjera i aktivnosti i o tome redovno izvještavaju Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju. 

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Izvještajem o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2018. − 31.12.2018. godine i Izvještajem o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu.

Vlada Republike Srpske je konstatovala da je bankarski sektor Republike Srpske u izvještajnom periodu održao stabilnost i likvidnost, čije poslovanje karakteriše:

rast bilansne aktive, kao rezultat značajnog rasta novčanih sredstava i ulaganja u hartije od vrijednosti,

povećanje ukupnih depozita, posebno depozita privrede i Vlade i vladinih institucija, kao i rast depozita građana, uz prisutan trend rasta štednje građana kao najznačajnijeg izvora sredstava za kreditiranje, ne samo građana već i drugih sektora,

blagi rast ukupne kreditne aktivnosti banaka koja je značajnije usmjerena prema građanima, dok su krediti dati privatnim preduzećima i društvima na istom nivou u odnosu na prethodnu godinu,

učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, kao ključnog indikatora kvaliteta kredita, i dalje ima trend smanjenja, uz poboljšanje njihove pokrivenosti rezervama,

blago smanjenje aktivnih i pasivnih kamatnih stopa, što je uticalo na minimalno smanjenje kamatne marže banaka,

zadovoljavajuća kapitalizovanost banaka, uz povećanje stopa adekvatnosti kapitala, koje su kod svih banaka iznad propisanog minimuma,

ostvaren pozitivan finansijski rezultat kod sedam banaka, dok je jedna banka ostvarila gubitak, što je uticalo na pogoršanje koeficijenata profitabilnosti.

Mikrokreditni sektor u 2018. godini bilježi pozitivne pokazatelje poslovanja koji se ogledaju u rastu bilansne aktive i broju zaposlenih, povećanju kapitala, kao i porastu kredita koji su uglavnom plasirani fizičkim licima, te ostvarenom pozitivnom finansijskom rezultatu koji je značajno povećan u odnosu na prethodnu godinu. Prisutan je i porast dospjelih potraživanja, ali je njihovo učešće u ukupnim kreditima i dalje na niskom nivou.

Vlada je konstatovala da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske u 2018. Godini sprovela značajne aktivnosti u cilju unapređivanja regulative i supervizorske prakse, te da je kontinuirano nadzirala poslovanje banaka i drugih organizacija bankarskog sistema, preduzimajući mjere nadzora u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

Vlada očekuje da Agencija za bankarstvo Republike Srpske nastavi aktivnosti na jačanju supervizorskih kapaciteta s ciljem implementacije novog regulatornog okvira, te da vrši kontinuiran nadzor, posebno banaka od sistemskog značaja, u kojima je koncentrisan značajan dio štednje i drugih depozita, a sve u cilju što efikasnije zaštite deponenata i korisnika finansijskih usluga.

Izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za period 01.01.2018. − 31.12.2018. godine i Izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2018. godinu dostaviće se Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje. 

Vlada Republike Srpske se upoznala sa izvještajima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, i to: Izvještajem o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2018. godinu, Izvještajem o radu za 2018. godinu i Izvještajem o finansijskom poslovanju za period 01.0131.12.2018. godine. 

Vlada Republike Srpske se upoznala sa izvještajima Agencije za osiguranje Republike Srpske, i to: Izvještajem o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Izvještajem o radu Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i Izvještajem o finansijskom poslovanju Agencije za osiguranje Republike Srpske za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine.

Vlada Republike Srpske konstatuje da je sektor osiguranja Republike Srpske ostvario pozitivan finansijski rezultat, čime je potvrđena stabilnost i likvidnost sektora, te da je u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom, ostvareno:

rast ukupno obračunate premije na tržištu Republike Srpske (6%), uz rast premije životnog osiguranja (8,1%),

rast ukupno obračunate premije društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj (3,4%), uz povećanje premije neživotnog osiguranja (4,6%) i smanjenje premije životnog osiguranja (6,2%),

povećanje vrijednosti bilansne aktive (9,2%), dok je vrijednost vanbilansne aktive značajno smanjena (14,6%),

povećanje neto dobiti društava za osiguranje (0,3%),

povećanje obračunatih tehničkih rezervi neživotnih osiguranja (9,3%) i životnih osiguranja (13%),

povećanje učešća hartija od vrijednosti u strukturi ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi kako životnih, tako i neživotnih osiguranja,

povećanje isplaćenih obaveza iz ugovora o neživotnom osiguranju (16,9%) i smanjenje u životnom osiguranju (2,6%),

povećanje učešća premije filijala društava za osiguranje iz FBiH u ukupnoj premiji za 2,6 procentnih poena,

smanjenje broja odštetnih zahtjeva kod Zaštitnog fonda Republike Srpske (7%), pri čemu je stopa efikasnosti isplate pozitivno riješenih odštetnih zahtjeva iznosila 100%.

Vlada Republike Srpske konstatuje da je ostvaren rast neto vrijednosti imovine doborovoljnog penzijskog fonda i da je proširen obuhvat članova, u skladu sa očekivanjima za prvu godinu poslovanja.

Izvještaji Agencije za osiguranje Republike Srpske dostaviće se Narodnoj skupštini Republike Srpske na usvajanje.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.06.2019.

Naslov: Redakcija