Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, donjeta Uredba o dopuni Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava


 

  • VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara, donjeta Uredba o dopuni Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava

Vlada Republike Srpske usvojila je 30. juna 2016. godine, na 80. sjednici, održanoj na Mrakovici, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara.

Analizom efekata primjene Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 71/2012), uočena je potreba za izmjenom i dopunom pojedinih normi, da bi se na što bolji i efikasniji način dostigli ciljevi koji su se željeli postići njegovim usvajanjem.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odnose se na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, zatim propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara.

Takođe, u cilju povećanja efikasnosti gašenja požara uvidjela se potreba za promjenom posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa za vatrogasce, na način da se dobna granica smanji sa 25 godina na 21 godinu, te da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticajnih sredstava.

Ovom Uredbom produžen je rok poljoprivrednim gazdinstvima za obaveznu prijavu podataka nadležnoj organizacionoj jedinici APIF-a, do 30. septembra 2016. godine. Naime, uvidom u stanje na terenu, utvrđeno je da određeni broj upisanih poljoprivrednih gazdinstava u propisanom roku odnosno od 01. januara do 15. maja, nije bio u mogućnosti da ispuni svoju obavezu, te je iz toga razloga pomjeren rok do 30. septembra 2016. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o pripremi Republike Srpske na potencijalna pitanja iz upitnika Evropske komisije za izradu mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji".

Vlada potvrđuje Listu potencijalnih pitanja iz Upitnika Evropske komisije, koja je priložena uz Informaciju i zadužuje republičke organe uprave da, u koordinaciji sa Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i u skladu sa Metodologijom za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji, broj 17.03-020-1177/16 od 5. maja 2016. godine, odmah započnu izradu odgovora na Listu potencijalnih pitanja za BiH iz Upitnika Evropske komisije.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana energetske efikasnosti Republike Srpske za 2015. godinu i Izvještaj o realizaciji projekta Male olimpijske igre Republike Srpske za školsku 2015-2016. godinu.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o ispunjenosti uslova za početak rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici, kojom se utvrđuje da Osnovni sud u Kozarskoj Dubici može početi sa radom 01.09.2016. godine.

Početkom rada Osnovnog suda u Kozarskoj Dubici doći će do značajnog rasterećenja Osnovnog suda u Prijedoru.

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak o prihvatanju inicijative za pregovore sa Svjetskom bankom – Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj za finansiranje Projekta podrške zapošljavanju, čija je ukupna vrijednost za Republiku Srpsku 42.000.000,00KM.

Cilj Projekta je da se poveća zaposlenost i formalno zaposlenje u privatnom sektoru odabranih grupa registrovanih nezaposlenih lica, kao i da se ojačaju javne službe za zapošljavanje.

Projekat će se sastojati od tri komponente i to: podrška aktivnim mjerama zapošljavanja; jačanje službe za zapošljavanje i podrška sistemu upravljanja i nadzora usluga zapošljavanja.

Izvor: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 30.6.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772