Zastava Srbije

ZAKON O KULTURI RS: Pozivi za utvrđivanje i reviziju statusa udruženja u kulturi. Rok za podnošenje prijava je do 22. 6. 2023. godine

01.06.2023.


Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je javne pozive za utvrđivanje i reviziju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi i reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi koji su dostupni na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Cilj postupka je utvrđivanje značaja udruženja u kulturi sa aspekta djelatnosti koju obavlja, te planiranje i sprovođenje kulturne politike, praćenje, analiziranje i unapređenje djelatnosti u kojoj udruženje u kulturi djeluje, kao i revizija rada udruženja sa statusom reprezentativnog udruženja i reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi, utvrđenog na period od tri godine.

Status reprezentativnog udruženja u kulturi može steći svako udruženje registrovano na prostoru Republike Srpske, čiji su primarni zadaci obavljanje djelatnosti u kulturi i može se utvrditi za svaku pojedinačnu djelatnost propisanu Zakonom o kulturi ("Sl. glasnik RS", br. 66/2018).

Status reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi može steći svako strukovno udruženje registrovano na prostoru Republike Srpske koje je osnovano i registrovano radi zaštite stručnih, profesionalnih i socijalnih prava i interesa umjetnika i stručnjaka, kao i ostvarivanja i unapređivanja stručnih i profesionalnih principa i standarda u određenoj djelatnosti kulture.

Status reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi može se utvrditi samo za jedno strukovno udruženje u istoj djelatnosti u kulturi, propisanu Zakonom o kulturi.

Ukoliko komisija u postupku revizije utvrdi da udruženje sa utvrđenim statusom reprezentativnog udruženja, odnosno reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi, utvrđenog na period od tri godine, ne obavlja aktivnosti zaštite stručnih principa i standarda profesije, te kroz programe i projekte ne razvija oblast za koju im je utvrđen status, predložiće ministru donošenje Rješenja o prestanku statusa reprezentativnog udruženja u kulturi.

Na javne pozive može se prijaviti udruženje koje ispunjava opšte uslove, i to:

1) da je osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i rad udruženja u Republici Srpskoj,

2) da ostvaruje višegodišnji kontinuitet postojanja i rada udruženja, u trajanju od najmanje pet godina i da je registrovano kao strukovno udruženje i da djeluje na cijeloj teritoriji Republike Srpske najmanje pet godina i

 3) da ima pozitivan bilans stanja i uspjeha za posljednje dvije godine.

Pored opštih uslova, strukovno udruženje mora da ispunjava i posebne uslove i kriterijume na osnovu kojih se vrši bodovanje, i to:

1. da ima najveći broj umjetnika, odnosno stručnjaka u kulturi upisanih u Registar umjetnika, odnosno Registar stručnjaka u kulturi, koje vodi Ministasrtvo prosvjete i kulture, a koji su aktivni članovi udruženja sa teritorije cijele Republike Srpske,

2. da ima dokazan broj i obim aktivnosti koje je udruženje realizovalo u posljednje dvije godine i

3. kvalitet godišnjeg programa rada.

 Rok za podnošenje prijava je do 22. 6. 2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, 30.05.2023.

Naslov: Redakcija