Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA RS: Utvrđen Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o zaštiti od požara, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji

01.04.2019.


Vlada Republike Srpske usvojila je, na 14. sjednici održanoj u Banjaluci, Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2019. godinu, kojim se raspoređuju sredstva u iznosu od 6,3 miliona KM.

Osnovni cilj utvrđen Programom je omogućavanje ostvarivanja prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika iz Aneksa VII Dejtonskog Mirovnog Sporazuma, Revidirane Strategije za provođenje Aneksa VII Dejtonskog Mirovnog Sporazuma i prava utvrđena Zakonom o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republiku Srpsku.

Programom je predviđeno pružanje pomoći u obnovi stambenih jedinica, infrastrukture, komunalnih i vjerskih objekata, obezbjeđenju svih vidova alternativnog smještaja, obezbjeđenju zdravstvenog osiguranja za porodice izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, a koje nisu osigurane po nekom drugom osnovu, ekonomskoj podršci u procesu integracije, odnosno reintegracije, realizaciji zajedničkih projekata udruživanjem sredstava u Fond za povratak BiH i podršci mjerama migracione politike.

Sredstva se raspoređuju po jedinicama lokalne samouprave za interno raseljena lica, povratak u Republiku Srpsku i povratak u Federaciju BiH.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o kapitalnim projektima i drugim investicijama u zdravstvenom sistemu Republike Srpske za 2018. godinu.

Ukupne investicije u 2018. godini, iznosile su 84.657.736,80 KM i to za:

1) Donacije

4.858.752,01 KM

2) Projekat "Bolnice u Republici Srpskoj"–EIB 31.243 kreditna sredstva Evropske investicione banke i budžetska sredstva

51.211.636,54 KM

 

3) Projekat "Jačanje zdravstvenog sektora" SEV LP 1747 kredit Svjetske banke, Razvojne banke Savjeta Evrope i kontribucija budžetskih i opštinskih sredstava

355.051,61 KM

 

 

4) Projekat "Izgradnja i opremanje nove bolnice u Istočnom Sarajevu"

26.588.748,39 KM

5) Projekat "Smanjenja faktora zdravstvenih rizika" dio B Projekta (za Republiku Srpsku)

6) Projekat adaptacija zgrade polikliničkih službi JZU Bolnice Istočno Sarajevo

499.056,56 KM

 

41.272,69 KM

 

7) Projekat "Mentalno zdravlje u BiH"- faza 3

1.103.219,00 KM

Realizacija navedenih kapitalnih projekata u zdravstvenom sistemu Republike Srpske odvija se različitom dinamikom, odnosno određeni kapitalni projekti su završeni, dok je realizacija pojedinih kapitalnih projekata u toku.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske očekuje da će realizacijom kapitalnih ulaganja povećati dostupnost zdravstvene zaštite, smanjiti broj pacijenata liječenih u inostranstvu i povećati efikasnost zdravstvenog sistema uz unapređenje kvaliteta rada.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Akcioni plan za osiguranje održivosti zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske zadužuje nosioce aktivnosti predviđene Akcionim planom da, uz koordinaciju Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, realizuju planirane aktivnosti.

Zadužuje se Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da o realizaciji Akcionog plana izvještava Vladu Republike Srpske.

U ovom Akcionom planu predstavljene su reformske mjere koje je, u skladu sa Programom ekonomskih reformi, potrebno preduzeti u periodu 2019-2021. godina, da bi se uspostavio finansijski održiv zdravstveni sistem u Republici Srpskoj.

Cilj Akcionog plana je uspostaviti finansijski održiv zdravstveni sistem, koji efikasnijim pružanjem zdravstvene zaštite poboljšava zdravlje stanovništva i omogućava bolju radnu produktivnost.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Strateški razvojni plan Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za period od 2019. do 2023. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o projektu "Izgradnja i opremanje novog objekta, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje postojećeg objekta JZU bolnice Zvornik".Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim daje saglasnost za realizaciju projekta "Izgradnja i opremanje novog objekta, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje postojećeg objekta JZU bolnica Zvornik".

Zadužuje se JZU bolnica Zvornik da izradi Projekat "Izgradnje i opremanja novog objekta, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje postojećeg objekta JZU bolnica Zvornik u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju oblast javnih nabavki, te da po završetku o istom upozna Vladu Republike Srpske.

Takođe, zaključkom se zadužuje Republička direkcija za obnovu i izgradnju da izvrši stručno-tehnički uvid u izrađeni projekat, te na isti dostavi svoje mišljenje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

Na osnovu odluke o prihvatanju donatorskih sredstava Vlade Republike Srbije, zaključen je Sporazum o finansiranju projekta donatorskim sredstvima u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije između Vlade Republike Srpske – Ministarstva finansija i JZU Bolnice Zvornik, a prema kojem sporazumu ministarstvo odobrava JZU Bolnici Zvornik, kao korisniku namjenskih donatorskih sredstava, iznos od 1.515.768,25 KM za potrebe finansiranja budućeg projekta "Proširenje kapaciteta JZU Bolnice Zvornik".

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informacije o projektu "Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči – rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta "B" i nabavka opreme".

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim ovlašćuje v.d. direktora JZU Univerzitetske bolnice u Foči da potpiše ugovor za realizaciju projekta "Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči-rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta "B" i nabavka opreme" sa izabranom najpovoljnijom grupom ponuđača: "MEDICAL" d.o.o. Mostar i "SRBINjEPUTEVI" d.o.o. Foča za ukupnu cijenu ponude od 13.999.648,16 KM bez PDV-a i ponuđenom garancijom na isporučenu i instaliranu opremu od 25 mjeseci.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od 16.379.588,35 KM sa PDV-om, planirana u Budžetu Republike Srpske, obezbijede u okviru budžetske stavke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a realizuju se u 48 jednakih mjesečnih rata počevši od 01. jula 2019. godine.

Zadužuje se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova u realizaciji projekta.

Zadužuje se Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbjede finansijske sredstva za realizaciju ovog zaključka.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj.

Ovim zakonom uređuje se kritična infrastruktura Republike Srpske, sektori kritične infrastrukture u Republici Srpskoj, upravljanje kritičnim infrastrukturama, obaveza izrade analize rizika, bezbjednosnog plana objekata iz sektora kritične infrastrukture, bezbjednosni koordinator i bezbjednosni menadžer za kritičnu infrastrukturu, saradnja u oblasti kritične infrastrukture, postupanje sa zaštićenim podacima, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Kritične infrastrukture su sistemi, mreže i objekti od posebne važnosti, čije uništavanje ili ugrožavanje može izazvati ozbiljan poremećaj u slobodnom kretanju ljudi, prevozu robe i pružanju usluga, negativno uticati na unutrašnju bezbjednost, zdravlje i živote ljudi, imovinu, životnu sredinu, spoljnu bezbjednost, ekonomsku stabilnost, te neprekidno funkcionisanje republičkih organa.

Razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast zaštite kritične infrastrukture. Imajući u vidu važnost objekata kritične infrastrukture, njihova zaštita je od značaja za funkcionisanje Republike Srpske. Poremećaji u radu kritične infrastrukture mogu dovesti do ozbiljnih i dugoročnih oštećenja, te njihova zaštita predstavlja kompleksan sistem bezbjednosne opreme i procedura koje se moraju poštovati da bi bezbjednost bila na najvišem mogućem nivou. Dostupnost, pouzdanost i otpornost kritične infrastrukture je od suštinske važnosti za bezbjednost, što ukazuje na potrebu da se odrede konkretni subjekti koji čine kritičnu infrastrukturu, da se u ovoj oblasti propišu obaveze i ustanovi odgovornost subjekata kritične infrastrukture, kao i da se bezbjednost kritične infrastrukture razvija i unapređuje uz podršku svih nadležnih institucija.

Pored navedenog, razlog za donošenje Zakona o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj jeste i preuzimanje pravnih izvora Evrposke unije, odnosno usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa propisima Evropske unije.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o zaštiti od požara.

Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti od požara odnose se i na potrebu propisivanja obaveze vlasnicima objekata u kojima se okuplja veći broj lica da sprovedu adekvatne mjere zaštite od požara za koje je potrebna saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim propisivanje obaveze za jedinice lokalne samouprave da formiraju dimnjačarske službe, povećanje odgovornosti projektanata zaštite od požara i projektantskih kuća koje izrađuju elaborate mjera zaštite od požara, podizanje nivoa svijesti o zaštiti od požara kod djece i omladine propisivanjem obaveze za predškolske i školske ustanove za utvrđivanje i sprovođenje programa edukacije zaštite od požara, kao i funkcionalniji način raspodjele prikupljenih sredstava za opremanje i obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Takođe, u cilju povećanja efikasnosti gašenja požara uvidjela se potreba da se preciznije definiše djelokrug rada vatrogasno-spasilačkih jedinica, kao i opis poslova vatrogasaca-spasilaca, odnosno normativno prilagođavanje stvarnom stanju, jer vatrogasci više ne intervenišu samo u slučaju požara, već i u ostalim spasilačkim akcijama.

Donošenje ovog zakona doprinijeće ispunjavanju obaveza sadržanih u SSP-u, a koje se odnose na saradnju ugovornih strana u oblasti uslova rada i jednakih mogućnosti kao i obaveza koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.

Zakonom o javnom redu i miru propisuju se prekršaji javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniocima prekršaja.

Predloženim Zakonom, između ostalog, definiše se odgovornost za prekršaje ugostitelja kao preduzetnika, preciznije se propisuju određeni prekršaji javnog reda i mira, te se definiše novi prekršaj "neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira". Propisivanju novog prekršaja na predložen način pristupilo se prvenstveno iz razloga jer se u proteklom periodu dešavalo da su u javnosti u Republici Srpskoj i regionu objavljivani snimci i drugi dokazi o činjenju raznih prekršaja javnog reda i mira sa obilježjem nasilja za koje su odgovorna službena lica imala određena saznanja u trenutku činjenja ili neposredno nakon činjenja, ali nisu učinila ništa da bi učinioci prekršaja bili kažnjeni, a njihovo ponašanje ocijenjeno kao društeno neprihvatljivo i kažnjivo.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji.

Ovim zakonom dodatno se ukidaju administrativne barijere kada su u pitanju uslovi za nabavljanje oružja.

Naime, brišu se odredbe člana 11. stav 3. tačka 6) koje su kao jedan od uslova za nabavljanje oružja propisivale pribavljanje uvjerenja da se protiv lica ne vodi prekršajni postupak. Navedene odredbe nisu ostvarile svoju svrhu u praksi, a istovremeno su građane izlagale dodatnom trošku.

Pored navedenog, a kada je u pitanju oduzimanje oružja fizičkim licima ocijenjeno je da je predmetne odredbe potrebno drugačije definisati, prvenstveno iz razloga jer se u praksi pokazalo da se građanima koji su učinili prekršaj u određenim slučajevima i uredno platili novčanu kaznu, primjenom konkretnih odredaba, oduzimalo oružje koje je u mnogim slučajevima bilo porodično nasljeđe, trofej i slično. S tim u vezi, predložena su određena zakonska rješenja koja će dati mogućnost Ministarstvu da cijeni određene slučajeve i svrsishodnost oduzimanja oružja, a to istovremeno neće uticati na bezbjednost lica i imovine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Savez opština i gradova Republike Srpske je u dokumentu "Prijedlog mjera i sugestija Saveza opština i gradova Republike Srpske na Nacrt budžeta Republike Srpske za 2019. godinu i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019–2021. godina", koji je baziran na prijedlozima jedinica lokalne samouprave i zaključcima Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske predložio, između ostalog, da se rok za primjenu kriterijuma za utvrđivanje maksimalnog broja zaposlenih u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi produži, zbog nemogućnosti usklađivanja broja zaposlenih u zakonom propisanom roku. U tom smislu, Ministarstvo je obavilo konsulatacije sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske. Savez je kao razlog za produženje roka naveo, da jedinice lokalne samouprave koje imaju obavezu usklađivanja broja zaposlenih nisu u mogućnosti ovu obavezu da izvrše u zakonom propisanom roku, te da bi im za izvršenje obaveze optimalan rok bio dvije godine. Nakon navedenih konsultacija, rok za usklađivanje broja zaposlenih iz čl. 66, 67. i 68. Zakona produžen je do 30. juna 2021. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o pečatima organa i institucija Republike Srpske.

Ovim zakonom uređuju se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti koriste organi i institucije Republike Srpske.

Važeći Zakon o pečatu donesen je 1992. godine i od donošenja dva puta je mijenjan i dopunjavan, 2001. i 2007. godine, zbog čega je bilo neophodno pristupiti donošenju novog zakona u cilju usklađivanja sa novim sistemskim propisima Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Inicijativu za raspuštanje Skupštine opštine Rudo.

Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Inicijativu, u skladu sa zakonom, dostavi Narodnoj skupštini Republike Srpske na dalje postupanje.

Članom 152. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016) propisano je da Narodna skupština može, na prijedlog Vlade, da raspusti skupštinu ako nakon sprovedenog postupka opoziva gradonačelnik, odnosno načelnik opštine ne bude opozvan. Članom 153. Zakona propisano je da Narodna skupština odluku o raspuštanju skupštine dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine.

Ovim zakonom propisano je i da Vlada imenuje Privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove skupštine do konstituisanja, ukoliko dođe do raspuštanja skupštine. Privremeni organ se imenuje u roku od osam dana od dana stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine.

Nakon izjašnjavanje građana o opozivu načelnika Opštine Rudo 23.12.2018. godine, na osnovu utvrđenih i objavljenih rezultata, konstatovano je da načelnik Opštine Rudo nije opozvan.

Prethodno je Skupština opštine Rudo na sjednici, održanoj 19.11.2018. godine, na inicijativu grupe odbornika, usvojila Odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika Opštine Rudo u kojoj je, između ostalog, taksativno navela više razloga za pokretanje navedenog postupka.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o sprovedenim aktivnostima i radu Komisije za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za period januar 2018 – decembar 2018. godine i donijela Odluku o usvajanju Operativnog plana za realizaciju Strategije nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj za 2019. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 29.03.2019.

Naslov: Redakcija