Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Utvrđeni Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, set prijedloga zakona čiji je cilj suzbijanje i sprečavanje sive ekonomije, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, donjeta Uredba o uslovima i načinu realizacije programa podrške zapošljavanju


Vlada Republike Srpske utvrdila je 31. marta 2016. godine, na 67. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku.

Primjenom Zakona o unutrašnjim poslovima ("Sl. glasnik RS", br. 4/2012 i 33/2014) i Zakona o policijskim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014) ukazala se potreba da se jednim zakonom uredi kompletna materija koja se odnosi na policijske službenike i unutrašnje poslove, a sve u cilju efikasnije i cjelishodnije primjene zakona u praksi.

Dosadašnja praksa je pokazala da je neophodno da predmetna materija, odnosno oblast organizacije, djelokruga rada i rukovođenja u Ministarstvu, primjena policijskih ovlašćenja, prijem i prestanak radnog odnosa, kao i obaveze Ministarstva kao organa republičke uprave, bude sveobuhvatno i sistematski uređena jednim zakonom koji će predstavljati bazični akt Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i:

  • Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o sistemu javnih službi,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
  • Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj.

Navedeni zakoni su dio seta zakona kojima se sprovodi reforma privrednog sistema u Republici Srpskoj, sa ciljem suzbijanja i sprečavanja sive ekonomije u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Razlog za donošenje ovog zakona nalazi se u potrebi da se otklone poteškoće koje su uočene u toku primjene važećeg Zakona o socijalnoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 37/2012), a koje otežavaju primjenu Zakona, te u preciziranju pojedinih odredaba Zakona.

Takođe, razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi usklađivanja Zakona sa Konvencijom o pravima lica sa invaliditetom, te sa Porodičnim zakonom ("Sl. glasnik RS", br. 54/2002, 41/2008 i 63/2014), Zakonom o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ("Sl. glasnik RS", br. 33/2014 i 63/2014), Zakonom o stvarnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 124/2008, 3/2009 - ispr., 58/2009, 95/2011, 60/2015 i 18/2016 - odluka US)i sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ("Sl. glasnik RS", br. 67/2013 i 15/2016).

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o uslovima i načinu realizacije programa podrške zapošljavanju.

Uredbom se uređuju uslovi i način stimulisanja povećanja zaposlenosti na teritoriji Republike Srpske, kriterijumi i procedure za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava, te način praćenja realizacije programa podrške zapošljavanju.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godina.

S ciljem izrade Strategije urađene su detaljne analize, kako opštih makroekonomskih kretanja i stanja privrede u Republici Srpskoj, tako i detaljne analize stanja u oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti, a na osnovu čega je izvršena i SWOT analiza (analiza snaga, slabosti, mogućnosti i prijetnji). Na osnovu urađenih analiza formulisana su dva strateška cilja: povećati zaposlenost i ekonomsku aktivnost stanovništva u Republici Srpskoj i održati postojeća i kreirati nova radna mjesta u privredi Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o provođenju Strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. godina, u 2015. godini, kao i Informaciju o realizaciji Akcionog plana provođenja Omladinske politike Republike Srpske u 2015. godini.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o razgovorima sa kineskom kompanijom "China Road and Bridge Corporatin" o realizaciji projekta "Izgradnja autoputa Brčko - Bijeljina".

Vlada Republike Srpske je saglasna da se započnu pregovori za realizaciju projekta "Izgradnja autoputa Brčko - Bijeljina".

Zadužuje se Ministarstvo finansija Republike Srpske da dostavi pismo namjere kineskoj EXIM banci za realizaciju navedenog projekta.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj 2016-2020. godina.

Program za rani rast i razvoj djece u Republici Srpskoj 2016-2020. predstavlja napor institucija sistema da, realizacijom aktivnosti proizašlih iz programskih ciljeva, koordinisano i sistemski, rade na razvoju i unapređivanju kvaliteta zdravlja, vaspitanja, obrazovanja, socijalne, porodične i dječje zaštite, te time doprinesu i svakom drugom razvoju Republike.

Ovaj program, pored osnove za izradu programa, sadrži i analizu trenutne situacije ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj u oblasti zdravstvenog i socijalnog sektora, vaspitanja i obrazovanja i porodice.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama radi zbrinjavanja porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, na jedinice lokalne samouprave, bez naknade.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za kupovinu dva stana u Vlasenici, u ukupnoj vrijednosti od 101.300,00 KM, za rješavanje stambenog pitanja za dva ratna vojna invalida koji su po konačnoj listi ostali nezbrinuti.

Kako su ostala samo ova dva lica, koja su RVI treće kategorije sa petočlanom, odnosno četvoročlanom porodicom, kupovinom odgovarajućih stanova proces stambenog zbrinjavljanja porodica poginulih boraca i RVI dodjelom stambenih jedinica u opštini Vlasenica bio bi u potpunosti završen.

Sredstva za kupovinu stanova obezbijediće se sa pozicije Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.


Izvor: Press služba Vlade Srpske, 31.03.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772