Zastava Srbije

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Poštovati minimum procesa rada za vrijeme štrajka u pravosuđu

01.03.2024.


S obzirom da je Sindikat pravosuđa Republike Srpske otpočeo sa štrajkom zaposlenih radnika u pravosudnim institucijama Republike Srpske dana, 28.02.2024. godine, a radi pravilnog informisanja javnosti, obavještavamo vas o sljedećem:

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je, u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o štrajku (“Sl. glasnik RS", br. 111/2008 i 23/2020), i članom 76. Zakona o republičkoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 115/2018, 111/2021, 15/2022 i 56/2022, "Sl. glasnik BiH", br. 84/2022 - odluka US BiH i "Sl. glasnik RS", br. 132/2022 i 90/2023), a nakon pribavljenog mišljenja Sindikata pravosuđa Republike Srpske, donijelo Rješenje o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka u institucijama pravosuđa Republike Srpske, broj: 08.070/052-1245/24 od 21.02.2024. godine.

Navedenim rješenjem utvrđuje se način obezbjeđenja minimuma procesa rada za slučaj štrajka – organizovanog prekida rada u institucijama pravosuđa Republike Srpske, odnosno sudovima, javnim tužilaštvima, Sudskoj policiji, kazneno-popravnim ustanovama i Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Radi obezbjeđenja minimuma procesa rada, institucije pravosuđa su obavezne obavljati taksativno navedene poslove iz svoje nadležnosti, koji su vezani za zakonom utvrđene rokove i koji po prirodi stvari ne trpe odlaganje.

Minimumom procesa rada obezbjeđuje se funkcionisanje institucije pravosuđa kao i kontinuirano ostvarivanje potreba građana i bezbjednost ljudi i imovine, a za izvršavanje utvrđenog minimuma procesa rada odgovorni su i obavezani su rukovodioci institucija pravosuđa.

Bitno je istaći da su predsjednici sudova i glavni javni tužioci, posebno, dužni obezbijediti obavljanje poslova iz nadležnosti sudova i tužilaštava čijim nečinjenjem bi građani, odnosno fizička i pravna lica ili Republika Srpska trpili štetu.

Dakle, predsjednici sudova i glavni javni tužioci će voditi računa da se minimumom procesa rada za vrijeme štrajka, građanima i drugima, omogući zaštita ljudskih prava u razumnom roku, kao i da se izvršavaju svi poslovi koji su taksativno navedeni u Rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Imajući u vidu navedeno, naglašavamo da, zakazana ročišta, rasprave i pretresi ne mogu biti odloženi ili odgođeni zbog štrajka koji je u toku, da se nikome ne može oduzeti pravo da preda bilo kakav akt pravosudnoj instituciji, da dobije potrebno uvjerenje ili potvrdu, registri kod nadležnih registarskih sudova moraju raditi kako bi se omogućilo da privredno poslovanje nastavi funkcionisati.

Shodno tome, pozivamo sva fizička i pravna lica, kojima pred pravosudnim institucijama Republike Srpske bude onemogućeno da ostvaruju svoja prava u postupcima pred tim institucijama, da obavijeste Ministarstvo pravde Republike Srpske, kako bi se preduzele zakonom propisane mjere prema pravosudnim institucijama koje postupaju suprotno Rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Takođe, pozivamo građane, pravna lica i sve druge subjekte da Ministarstvu pravde Republike Srpske prijave sve neugodnosti sa kojima se susretnu, kao i slučajeve u kojima budu onemogućeni u ostvarivanju svojih prava pred institucijama pravosuđa za vrijeme trajanja štrajka, kako bi ovo Ministarstvo moglo preduzimati potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u pogledu utvrđivanja poštovanja Rješenja o utvrđivanju minimuma procesa rada.

Prijaviti se može putem redovne pošte na našu adresu: Trg Republike Srpske broj: 1, 78 000 Banja Luka, kao i putem elektronske pošte na mejl : mpr@mpr.vladars.rs

Naglašavamo da namjera Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske nije da onemogućava štrajk zaposlenih u institucijama pravosuđa, već isljučivo da za vrijeme trajanja štrajka, omogući da se fizičkim i pravnim licima pruži zaštita u ostvarivanju neophodnog minimuma njihovih prava pred institucijama pravosuđa.


IZVOR: Vebsajt Ministarstva pravde RS, 29.02.2024.

Naslov: Redakcija