Zastava Srbije

Najčešća pitanja i nedoumice u primjeni Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na planiranje nabavki za 2024. godinu i novi pravilnik o e-aukciji


18. decembar (ponedeljak) 2023. godine

Pravni fakultet u Tuzli, Muhameda Hevaije Uskufije 7


Kompanija Paragraf Lex organizovala je, 18. decembra 2023. godine, savjetovanje na temu “Najčešća pitanja i nedoumice u primjeni Zakona o javnim nabavkama sa akcentom na planiranje nabavki za 2024. godinu i novi Pravilnik o e-aukciji”.

Savjetovanju u Tuzli je prisustvovalo preko 40 učesnika.

Predavači Admir Ćebić - pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, ovlašteni trener za javne nabavke i Miralem Kovačević - savjetnik za javne nabavke u Vladi Brčko distrikta BiH, ovlašteni trener za javne nabavke, obradili su teme:

PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI - KAKO ISPRAVNO PRIPREMITI PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

POSTUPCI MALE VRIJEDNOSTI - DIREKTNI SPORAZUM, KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE

PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA U PRIMJENI LEGISLATIVE SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE